VUCA-maailmassa liikkuminen: Joustavaa projektinhallintaa muuttuvassa todellisuudessa

Ymmärrä VUCA, hallitse haasteet ja hyödynnä innovatiivisia lähestymistapoja projektinhallinnassa.

VUCA-maailmassa liikkuminen: Joustavaa projektinhallintaa muuttuvassa todellisuudessa

Maailmamme on jatkuvassa muutoksessa, mikä heijastuu myös työelämässämme. Käsitteet kuten New Work tai 4-päiväinen työviikko sekä trendit kuten digitalisaatio tai globalisaatio asettavat yrityksille jatkuvan sopeutumisen haasteen. Tämän seurauksena projektit ovat myös yhä monimutkaisempia, ja epävarmuudet kasvavat. Projektinhallinnassa on vakiintunut termi, joka kuvaa näiden aikojen dynaamista todellisuutta: VUCA.

Mitä VUCA tarkoittaa?

Termi VUCA keksittiin ensimmäisen kerran 1990-luvulla sotilaallisessa kontekstissa. Sitä käytettiin Yhdysvaltain armeijan sotakorkeakoulussa kuvaamaan jälkikylmän sodan ajan haasteita ja korostamaan tuon ajan geopoliittisen tilanteen epävarmuutta ja monimutkaisuutta. Termiä sovellettiin myöhemmin muihin aloihin kuvaamaan jatkuvasti muuttuvan ja epävarman ympäristön haasteita. Nykyään termiä VUCA käytetään erityisesti projektinhallinnan ja organisaation kehittämisen alalla korostamaan tarvetta olla joustavampi ja ketterämpi haasteiden voittamiseksi.
VUCA-malli kuvaa muuttuneita viiteolosuhteita, joiden kanssa johtajat ja projektinjohtajat kohtaavat tänään. Lyhenne VUCA edustaa neljää keskeistä ulottuvuutta:

 1. V tarkoittaa Volatiliteettia (Volatility) ja kuvaa nopeutta ja epävakautta. Volatiilissa ympäristössä tapahtuu nopeita ja ennakoimattomia muutoksia. Tämä tarkoittaa, että markkinat ovat hyvin epävakaat, ja olosuhteet voivat muuttua nopeasti. Nämä muutokset voivat olla joskus ennalta arvaamattomia ja vaihdella vähäisistä radikaaleihin. Projektinjohtajien on oltava joustavia sopeutuakseen nopeasti uusiin olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa, että perinteinen projektisuunnittelu on vähemmän tehokasta volatiilissa ympäristössä, ja ketterä lähestymistapa sopeutuu paremmin muutokseen.
 2. U tarkoittaa Epävarmuutta (Uncertainty) ja viittaa tulevien tapahtumien tarkan ennustamisen vaikeuteen. On epäselvää, milloin ja miten markkinat muuttuvat tulevaisuudessa. Projektinjohtajien on siksi käsiteltävä puutteellista tietoa ja kehitettävä strategioita epävarmuuden voittamiseksi. Riskienhallinnasta tulee näin ollen olennaista valmistautumista varten mahdollisiin epävarmuuksiin.
 3. C tarkoittaa Monimutkaisuutta (Complexity) ja viittaa erilaisten elementtien moninaisuuteen, jotka voivat olla riippuvaisia toisistaan ja vuorovaikuttaa keskenään järjestelmässä. Projektin onnistunut toteuttaminen edellyttää, että projektinjohtajat käsittelevät tätä monimutkaisuutta. Monimutkaiset projektit vaativat huolellista suunnittelua ja selkeää viestintää, jotta kaikki voivat kehittää tarkan käsityksen vuorovaikutussuhteista.
 4. A tarkoittaa Moniselitteisyyttä (Ambiguity) ja kuvaa erilaisten tietojen tai tilanteiden moniselitteistä luonnetta. Klariteetti ja tarkka viestintä ovat erityisen tärkeitä projektinhallinnassa väärinkäsitysten estämiseksi. Esimerkiksi projektissa virheeseen johtavia suhteita on usein hyvin vaikea nimetä tarkasti. Projektinjohtajien on siksi opittava käsittelemään tällaisia moniselitteisiä tilanteita ja reagoitava joustavasti eri tietojen tai tilanteiden tulkintoihin.

Yleisesti ottaen VUCA vaikuttaa projektinhallintaan haastamalla perinteiset lähestymistavat ja korostaen tarvetta olla joustavampi, sopeutumiskykyisempi ja innovatiivisempi. Projektinjohtajien on oltava valmiita odottamattomaan, mutta myös kyettävä tunnistamaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia epävarmuuden keskellä.

Esimerkit

 1. Volatiliteetti
  Nykyiset markkinat ovat suuressa volatiliteetissa. Vaikka jotkin muutokset vaikuttavat vain vähän, toiset voivat muuttaa markkinoita täysin. On siksi tärkeää, että yritykset kiinnittävät huomiota trendeihin ja suuntautuvat asiakkaisiin ja kilpailijoihin niin, että vaikeuksilta vältytään.
  Viimeaikainen esimerkki volatiileista markkinoista olivat lentoyhtiöt, jotka joutuivat äkillisesti alttiiksi erittäin muuttuneille olosuhteille Covid-19-pandemian aikana. Lentoyhtiöiden oli sopeuduttava nopeasti uusiin matkustusrajoituksiin ja alentuneeseen kysyntään.
 2. Epävarmuus
  Kukaan ei voi ennustaa tarkalleen, mitä muutoksia markkinoilla tapahtuu tai mitkä trendit menestyvät. Itse asiassa nykyisessä maailmassa on usein vaikeaa seurata kaikkia kilpailevia yrityksiä arvioidakseen, tulisiko kiinnittää enemmän huomiota yksittäisiin kilpailijoihin.
  Erinomainen esimerkki tällaisesta epävarmuudesta on automaailma. Esimerkiksi monet saksalaiset autonvalmistajat, kuten Porsche tai BMW, olettivat, etteivät sähköautot menestyisi, ja sijoittivat edelleen polttomoottoreiden kehittämiseen. Vertailun vuoksi Elon Musk näki sähköautojen kehityksessä mahdollisuuden ja perusti yrityksensä Tesla. Koko autoteollisuus kohtasi siten suuria epävarmuustekijöitä markkinoiden kehityksen ja määräysten suhteen. Sähköautojen hyväksyntä autoteollisuuden markkinoilla liittyi siten lukuisiin epävarmuustekijöihin.
 3. Kompleksisuus
  Kompleksisuus kuvaa sitä, että nykypäivän markkinat koostuvat lukuisista erilaisista elementeistä, jotka voivat olla riippuvaisia toisistaan ja vuorovaikuttaa keskenään samanaikaisesti.
  Esimerkiksi Amazon on yritys, joka kohtaa merkittävää kompleksisuutta. Erilaisten liiketoiminta-alueiden, kuten e-kaupan, pilvipalveluiden (Amazon Web Services), suoratoiston (Amazon Prime Video), logistiikan ja muiden, vuorovaikutus vaatii erittäin monimutkaista koordinointia. Lisäksi yritys toimii maailmanlaajuisesti ja joutuu siksi käsittelemään hyvin erilaisia markkinoita ja erilaisia sääntöjä, mikä lisää edelleen kompleksisuutta.
 4. Tulkinnanvaraisuus
  Tilanteiden tai tietojen tulkinnanvaraisuus tekee oikeiden päätösten tekemisestä erittäin vaikeaa.
  Esimerkiksi tutkimuksessa yritykset kohtaavat usein tulkinnanvaraisuutta, esimerkiksi biotekniikan alalla uusia lääkkeitä tutkittaessa. Tutkimustuloksia voidaan usein tulkita eri tavoin, mikä tarkoittaa, että lääkkeen todellinen tehokkuus on aluksi epäselvä. Esimerkiksi lumelääkkeen vaikutus voisi yksinkertaisesti olla vastuussa onnistuneesta kokeesta.

Vaikutus projekteihin ja strategiat VUCA:n käsittelyyn

VUCA:n vaikutus projekteihin on syvä ja vaatii sopeutumista perinteisiin projektinhallinnan lähestymistapoihin. Tässä on joitain keskeisiä näkökohtia, jotka havainnollistavat volatiliteetin, epävarmuuden, kompleksisuuden ja tulkinnanvaraisuuden vaikutusta projekteihin sekä mahdollisia strategioita:

 • Joustavuus ja sopeutumiskyky:
  Volatiliteetti vaatii projektinjohtajien ja tiimien nopeaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Suunnitelmien on oltava riittävän joustavia, jotta ne voivat reagoida ennalta arvaamattomiin kehityssuuntiin ilman ristiriitaa koko projektin tavoitteiden kanssa. Joustavampia lähestymistapoja, kuten Scrum tai Kanban, käytetään usein tähän tarkoitukseen. Nämä ovat joustavampia kuin perinteiset projektimenetelmät. Lyhyet kehityssyklit mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin ja sopeutumisen uusiin havaintoihin tai vaatimuksiin.
  Aivan kuten volatiliteetin, myös kompleksisuuden ja tulkinnanvaraisuuden hallinnassa voidaan käyttää ketteriä menetelmiä. Iteratiiviset kehitysprosessit mahdollistavat vähitellen sopeutumisen monimutkaisiin vaatimuksiin ja uusien kehitysten ja palautteen integroimisen jatkuvan työn yhteyteen.
 • Mahdollisuuksien ja riskien hallinnan tehostaminen:
  Epävarma projektiympäristö edellyttää vahvempaa keskittymistä riskien hallintaan, jotta epävarmuudet ja riskit tunnistetaan projektissa varhaisessa vaiheessa, ja voidaan kehittää strategioita tai vastatoimia. Säännölliset riskianalyysit auttavat hallitsemaan riskiä tehokkaasti koko projektisyklin ajan. Tämä mahdollistaa toimenpidesuunnitelmien kehittämisen ja epävarmuuksiin liittyvien toimenpiteiden integroimisen projektisuunnitelmaasi.
  Samanaikaisesti on tärkeää harjoittaa myös hyvää mahdollisuudenhallintaa mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
 • Järjestelmällinen analyysi, tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu:
  Perusteellinen analyysi projektin vaatimuksista auttaa sinua ymmärtämään eri elementit ja niiden vuorovaikutukset etukäteen. Vain tuntemalla keskeiset tekijät ja riippuvuudet sinulla on selkeä käsitys projektin monimutkaisuudesta. Tässä vaiheessa sinun tulisi myös määritellä selkeät ja tarkat projektin tavoitteet ylläpitääksesi keskittymistä monimutkaisissa ja epävarmoissa tilanteissa ja tehdäksesi oikeat päätökset. Hyvin laadittu projekti suunnitelma tällä perusteella auttaa sinua navigoimaan projektisi läpi haastavissa olosuhteissa.
  Suosittelemme skenaarioanalyysien käyttöä eri kehitysvaihtoehtojen arvioimiseksi ja vahvojen suunnitelmien luomiseksi eri tulevaisuuden skenaarioihin. Tämä mahdollistaa tiimille jouston reagoida erilaisiin kehityskulkuihin, koska tiimi on valmistautunut erilaisiin vaihtoehtoihin ja on voinut kehittää asianmukaiset strategiat etukäteen.
 • Viestintä ja läpinäkyvyys:
  Selkeä viestintä on välttämätöntä tulkinnanvaraisuudesta johtuvien väärinkäsitysten välttämiseksi. Suosittelemme siksi projektin tavoitteiden, edistyksen ja muutosten avointa viestintää edistämään yhteistä ymmärrystä tiimin sisällä, mutta myös sidosryhmien kesken. Jotta kaikki pysyvät samalla sivulla ja varmistaaksesi, että kaikki oleellinen tieto on saatavilla, sinun tulisi luoda avoimia viestintäkanavia, määritellä viestintästrategia ja varmistaa hyvä asiakirjahallinta. Varmista myös selvä viestintä mahdollisista epävarmuuksista tai riskeistä. Tällä tavoin voidaan kehittää yhteisiä ratkaisuja.
  Samanaikaisesti avoin viestintä auttaa generoimaan ideoita tiimissä ja edistää innovaatioita. Tämä on erityisen tärkeää VUCA-ympäristössä. Ole avoin uusille ideoille pysyäksesi muuttuvien vaatimusten tasalla ja kannusta tiimiäsi kehittämään luovia lähestymistapoja.

Parhaat käytännöt

Näiden strategioiden lisäksi myös monet muut lähestymistavat VUCA:n käsittelyyn ovat osoittautuneet onnistuneiksi:

 • Johtamiskulttuurin sopeuttaminen:
  Mukauta yrityksen ja johtamisen kulttuuri VUCA-ympäristöön. Tiedostavien johtajien tulisi toimia innostavasti ja tukea antavasti, jotta työntekijät voivat reagoida haasteisiin proaktiivisesti.
 • Jatkuva oppiminen ja kehittyminen:
  Erityisesti muutosten ollessa arkipäivää on tärkeää jatkuvasti kehittyä ja oppia aiemmista projekteista. Tämä mahdollistaa tehokkaan toimimisen epävarmuuksien keskellä tulevaisuudessa, ja kyky parantaa prosesseja tulisi olla keskeinen osa projektinhallintaasi.
 • Nopea päätöksenteko:
  Nopean ja tehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi voi olla hyödyllistä luoda selkeät päätöksentekorakenteet ja -prosessit. Missä mahdollista, vähennä byrokratiaa ja kannusta proaktiiviseen päätöksentekoon kaikilla projektitiimin tasoilla.
 • Joustava budjetti ja resurssienhallinta:
  Joustavat resurssisuunnitelmat auttavat siirtämään nopeasti resursseja projektin vaatimusten muuttuessa. Harkitse laajempaa valikoimaa taitoja ja pätevyyksiä tiimissä ollaksesi valmis erilaisiin haasteisiin. Pidä myös budjetti mahdollisimman joustavana suunnittelemalla puskureita ja varauksia epävarmuuksien tai muutosten pehmentämiseksi.
 • Jatkuva seuranta ja säätö:
  Jokaista projektia tulisi seurata jatkuvasti, mutta seuranta on erityisen tärkeää VUCA-ympäristössä. Jatkuva seurantajärjestelmä auttaa tunnistamaan muutokset projektiympäristössä varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tärkeää, ettei pelkästään tunnisteta muutoksia. Projektinjohtajien tulisi olla valmiita säätämään suunnitelmiaan milloin tahansa uuden tiedon perusteella.

VUCA vaikuttaa kaikkiin projektinhallinnan osa-alueisiin ja asettaa projektinjohtajat suurten haasteiden eteen, joita on sopeuduttava. Kuitenkin tärkeintä tässä on, että projektinjohtajien ja heidän tiiminsä tulisi nähdä tämä paitsi vaikeutena myös suurena mahdollisuutena innovaatioon. Epäselvissä tilanteissa juuri uusia, luovia lähestymistapoja voidaan kehittää.

Lähestymistavat, jotka on räätälöity VUCA-ympäristölle

VUCA-maailmassa perinteinen lineaarinen ja suunnitelmapohjainen projektinhallinta on usein vähemmän tehokasta. Nykyaikaisemmat lähestymistavat projektinhallintaan ovat usein paremmin soveltuvia tähän dynaamiseen ympäristöön, koska ne korostavat joustavuutta, ketteryyttä ja jatkuvaa sopeutumista. Näitä ovat:

 • Ketterä projektinhallinta: Ketterät menetelmät, kuten Scrum, Kanban ja Extreme Programming (XP), ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi VUCA-ympäristössä. Lyhyet iteraatiot, jatkuva palaute ja joustava sopeutuminen mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin.
  • Scrum: Scrum on ketterä kehys, joka edistää tiimityötä lyhyillä iteraatioilla (sprintit). Selkeät roolit, säännölliset kokoukset ja kyky sopeutua suunnitelmaan sprinttien välillä tekevät Scrumista erittäin joustavan.
  • Kanban: Kanban on visuaalinen menetelmä työn virtauksen hallintaan. Tehtävien ja työn edistymisen selkeä visualisointi auttaa tiimejä keskittymään olennaiseen ja reagoimaan muutoksiin.
 • Design Thinking: Design thinking on luova ja iteratiivinen lähestymistapa, joka pyrkii löytämään käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Prototyyppien luominen ja iteratiivinen testaus mahdollistavat paremman vastaamisen epäselviin vaatimuksiin ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen.
 • Lean Management: Lean-periaatteet, jotka juontavat juurensa tuotantoon, ovat yhä enemmän käytössä projektinhallinnassa. Hukan vähentäminen, jatkuva parantaminen ja nopea sopeutuminen ovat lean-hallinnan keskeisiä näkökohtia, jotka auttavat myös VUCA-ympäristön hallinnassa.
 • Holakratiapohjaiset organisaatiorakenteet: Holakratia korvaa perinteiset hierarkiat joustavilla organisaatiorakenteilla, jotka perustuvat autonomisiin tiimeihin ja selkeisiin vastuisiin. Tämä edistää nopeampaa päätöksentekoa ja parempaa sopeutumiskykyä yrityksessä.
 • Hybridilähestymistavat: Hybridilähestymistavat yhdistävät eri projektinhallinnan menetelmien elementtejä vastaamaan tiettyjen projektien vaatimuksia. Ne sopivat erityisesti, jos haluat hyödyntää ketterien lähestymistapojen joustavuutta VUCA-ympäristössä mutta olla kiinni perinteisten lähestymistapojen rakenteessa.

Nämä modernit lähestymistavat korostavat joustavuutta, yhteistyötä, iteratiivista kehitystä ja nopeaa sopeutumista – kaikki keskeisiä näkökohtia menestymiselle VUCA-ympäristössä. Organisaatiot, jotka omaksuvat nämä menetelmät, voivat paremmin sopeuttaa projektinhallintakäytäntöjään nykypäivän nopeaan ja monimutkaiseen maailmaan.

Yhteenveto

Projektinhallinnan maailmaa leimaa volatiliteetti, epävarmuus, monimutkaisuus ja moniselitteisyys. Siksi perinteiset projektinhallinnan lähestymistavat on täysin uudelleenarvioitava. Kuitenkin VUCA ei ole vain haaste, vaan tarjoaa myös tilaa innovaatioille ja luovuudelle. Kyky toimia joustavasti, reagoida nopeasti muutoksiin ja viestiä selkeästi on yhä tärkeämpää projektien menestykselle tässä dynaamisessa todellisuudessa.

Oikealla projektinhallintaohjelmistolla on ratkaiseva rooli näiden vaatimusten täyttämisessä. myPARM ei vain tarjoa kattavaa ratkaisua projektien, resurssien ja riskien hallintaan, vaan mahdollistaa myös joustavan sopeutumisen muuttuviin vaatimuksiin. myPARM:n tarjoama ketterien menetelmien integrointi ja selkeä viestintä auttavat tiimejä menestymään VUCA-maailmassa ja edistämään innovaatioita.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.