Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Organisaation onnistumisen maksimoiminen

Miten business intelligence -työkalut parantavat suorituskyvyn hallintaa

Optimoi suorituskyky business intelligencen avulla

Business Intelligence auttaa yrityksiä kokoamaan ja analysoimaan tietoja, joiden avulla ne voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Näin yritykset voivat saavuttaa tavoitteensa. BI on erityisen tehokas silloin, kun se integroidaan suorituskyvyn hallinnan strategiaan. Sen lisäksi, että yrityksen suorituskykyä voidaan seurata reaaliajassa, sitä voidaan myös mitata strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin nähden, jolloin saadaan erityisen vankka käsitys yrityksen suorituskyvystä.

Mitä suorituskyvyn hallinta on?

Suorituskyvyn hallinta on olennainen osa nykyaikaista yrityselämää. Sillä tarkoitetaan prosessia, jossa organisaation suorituskykyä suunnitellaan, mitataan ja arvioidaan siten, että organisaatio pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Suorituskyvyn johtamiseen kuuluu siis tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen, tietojen kerääminen, keskeisten suorituskykyindikaattoreiden analysointi ja toimenpiteiden toteuttaminen suorituskyvyn parantamiseksi.

Performance Management

Suorituskyvyn hallintaan on olemassa erityyppisiä tapoja, joita käytetään organisaation eri osa-alueilla:

 • Korporaation suorituskyvyn hallinta (CPM): CPM keskittyy kattavaan suorituskyvyn hallintaan korporaatiotasolla.
 • Yrityksen suorituskyvyn hallinta (EPM): EPM on samankaltainen kuin CPM, ja sen vuoksi termiä käytetään usein synonyyminä. Yrityksen suorituskyvyn johtaminen voi kuitenkin olla hieman laajempi ja sisältää myös muita yrityksen osa-alueita, kuten riskienhallinnan, hallintotavan ja vaatimustenmukaisuuden.
 • Liiketoiminnan suorituskyvyn hallinta (BPM): BPM viittaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jolla pyritään hallitsemaan ja optimoimaan liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden suorituskykyä. Se sisältää siis prosesseja, menetelmiä ja teknologioita, joilla parannetaan operatiivisia toimintatapoja.
 • Taloudellisen suorituskyvyn hallinta (FPM): FPM keskittyy erityisesti organisaation taloudellisen suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin, ja se sisältää siksi esimerkiksi taloudellisen suunnittelun, budjetoinnin, ennustamisen, raportoinnin ja analyysin.
 • Operatiivisen suorituskyvyn hallinta (OPM): OPM keskittyy puolestaan organisaation operatiivisen suorituskyvyn hallintaan ja parantamiseen, mukaan lukien sen tehokkuus, tuottavuus sekä prosessien ja menettelyjen laatu.
 • Strateginen tulosjohtaminen (SPM): Tässä lähestymistavassa keskitytään organisaation suorituskyvyn hallintaan ja parantamiseen sen strategisten tavoitteiden mukaisesti. SPM:ssä keskitytäänkin kaikkien toimintojen ja resurssien sovittamiseen yhteen organisaation pitkän aikavälin vision ja tehtävän kanssa.

Miksi suorituskyvyn hallinta on tärkeää?

Suorituskyvyn hallinta on tärkeää, koska sen avulla organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa ja maksimoida menestyksensä. Asettamalla ja mittaamalla suorituskykytavoitteita organisaatio voi parantaa suorituskykyään ja lisätä tehokkuuttaan. Suorituskyvyn hallinta mahdollistaa myös suorituskykyyn liittyvien ongelmien tunnistamisen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen. Se auttaa lisäksi lisäämään työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista asettamalla heille selkeät tavoitteet ja odotukset.

Business Intelligence -työkalujen ja suorituskyvyn hallinnan välinen suhde

Suorituskyvyn hallintaan kuuluu keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) määrittäminen, mittaaminen ja analysointi. Business Intelligence -ohjelmistojen avulla voidaan sen sijaan kerätä, analysoida ja visualisoida eri lähteistä peräisin olevia tietoja reaaliaikaisesti, jotta saadaan tietoa yrityksen suorituskyvystä ja tuetaan päätöksentekoa. Näin ollen business intelligence ja suorituskyvyn hallinta täydentävät toisiaan ja mahdollistavat yhdessä liiketoimintastrategian ja operatiivisen toiminnan yhteensovittamisen. BI-mittaristoja ja -raportteja voidaan siis käyttää suorituskykyindikaattorien seurantaan ja analysointiin. Näin voidaan esimerkiksi tunnistaa alueet, joita voitaisiin optimoida, jotta voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Business Intelligence -työkalujen käytön edut suorituskyvyn hallinnassa

Business Intelligence -työkalujen käyttö tarjoaa lukuisia etuja suorituskyvyn hallinnassa.

 • Datan näkyvyys ja avoimuus: BI:n avulla eri lähteistä saatava tieto esitetään läpinäkyvästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla.
 • Parempi päätöksenteko: Kun päätöksentekijät saavat käyttöönsä reaaliaikaista tietoa, he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Tehokkuuden lisääminen: BI-ohjelmiston avulla tietoja voidaan analysoida nopeasti ja helposti. Keskeisten tunnuslukujen seuranta BI-ohjelmiston avulla auttaa yrityksiä näin ollen ryhtymään varhaisiin toimiin toimintojen tai prosessien tehokkuuden lisäämiseksi.
 • Selkeä linjaus: Analysoimalla tietoja yritykset voivat varmistaa, että operatiivisen toiminnan suunta on aina linjassa liiketoimintastrategian kanssa, jotta kaikki määritellyt toimenpiteet tähtäävät samaan tavoitteeseen.
 • Yhteistyö: BI tukee myös yhteistyötä ja tiedon jakamista organisaation sisällä, kun tiedot ja analyysit ovat helposti saatavilla.
Tuottavuus osastoittain myPARM BIactissa

Suorituskyvyn hallinnassa käytettävien business intelligence -työkalujen haasteet

Business Intelligencen käyttämiseen suorituskyvyn hallinnassa voi kuitenkin liittyä myös joitakin haasteita.

 • Monimutkaiset tietorakenteet: Yrityksillä on usein tietoja eri järjestelmissä ja muodoissa. Näiden eri tietolähteiden saumaton integrointi yhtenäiseen BI-järjestelmään voi olla vaikea tehtävä, joka vaatii aikaa ja resursseja.
 • Monimutkainen analytiikka: Kehittyneet BI-työkalut tarjoavat erilaisia ominaisuuksia ja valmiuksia. Näiden työkalujen käyttö edellyttää koulutusta ja työntekijöiden hyvää tietolukutaitoa, jotta niiden koko potentiaali voidaan hyödyntää.
 • Tietojen laatu ja johdonmukaisuus: Tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää mielekkäiden analyysien kannalta. Epäjohdonmukaiset, virheelliset tai vanhentuneet tiedot voivat johtaa virheellisiin tuloksiin. Siksi on tärkeää varmistaa, että BI-järjestelmissä olevat tiedot ovat tarkkoja, johdonmukaisia ja ajantasaisia.
 • Alustava työ: BI-järjestelmien käyttöönotto voi vaatia huomattavia ponnisteluja ja suuria kustannuksia. Huolellinen suunnittelu ja valmistelu ovat tärkeitä, jotta toteutus sujuisi ongelmitta ja halutut tulokset saavutettaisiin.
 • Tietosuoja ja tietoturva: BI-järjestelmissä olevien tietojen määrän kasvaessa myös tietosuoja ja tietoturva ovat yhä tärkeämpiä. Yrityksen arkaluonteisten tietojen asianmukainen suojaaminen on tärkeää tietosuojasäännösten noudattamiseksi ja verkkohyökkäysten estämiseksi.

Yhteenveto

Business Intelligence ja suorituskyvyn hallinta muodostavat symbioottisen yhdistelmän, joka sisältää paljon potentiaalia liiketoiminnan menestyksen maksimoimiseksi. Suorituskykymittareiden kattava seuranta ja analysointi mahdollistaa perustellut päätökset, tehokkuuden lisäämisen ja selkeän kohdentamisen strategisiin tavoitteisiin.

MyPARM BIact Business Intelligence -ohjelmiston avulla suorituskykyindikaattoreita voidaan mitata ja analysoida tarkasti ja reaaliaikaisesti. myPARM BIact auttaa myös siirtymään seuraavaan vaiheeseen suorituskyvyn hallinnassa. Voit myös määritellä ja suunnitella erityisiä toimenpiteitä ohjelmistossa ja valvoa tai seurata niiden toteuttamista. myPARM BIactin avulla business intelligence ei ole pelkästään tietolähde vaan myös aktiivinen työkalu yrityksen suorituskyvyn strategiseen johtamiseen ja optimointiin.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.