Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Ketterä johtaminen

Sopeutumiskyky avaimena yrityksen menestymiseen

Ketterä johtaminen - sopeutumiskyky avaimena yrityksen menestymiseen

Työelämämme muuttuu koko ajan nopeaa vauhtia. Se luo uusia haasteita, minkä vuoksi ketterän johtamisen periaatteesta on tulossa yhä tärkeämpiä – eikä vain projektinhallinnassa. Perinteinen johtaminen pystyi ennen suunnittelemaan ja valvomaan prosesseja täysin, mutta ketterä johtaminen tarkoittaa työntekijöiden innostamista ja motivoimista visioilla ja antamalla heille enemmän vastuuta. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka edistää luovuutta, innovointia, merkityksellisyyttä ja jatkuvaa muutosta. Kerromme, miten tämä toimii.

Mitä on ketterä johtajuus?

Ketterä johtaminen kumpuaa ohjelmistokehityksestä, jossa ketteriä menetelmiä käytetään vastauksena jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Ketterien työmenetelmien avulla ohjelmistokehittäjät voivat kuitenkin toteuttaa hankkeita nopeammin, tiimit työskentelevät tuottavammin ja asiakkaiden vaatimukset pysyvät paremmin mielessä. Se myös edistää itsenäisyyttä ja kannustaa työntekijöitä ottamaan vastuuta työstään. Käytössä on esimerkiksi Scrumin kaltaisia menetelmiä tai Kanban-taulujen kaltaisia työkaluja. Ketterän johtamisen keskeisimmät periaatteet ovat.

1. Sopeutumiskyky ja joustavuus

Perinteiset esimiehet työskentelevät usein tiukkojen suunnitelmien mukaan. Ketterät johtajat sen sijaan ymmärtävät, että muutoksiin on reagoitava joustavasti ja markkinoiden uuteen kehitykseen ja vaatimuksiin pitää sopeutua. Tämä tarkoittaa, että he suhtautuvat avoimesti uusiin ideoihin ja ovat valmiita mukauttamaan lähestymistapaansa tilanteen mukaan. Ketterät johtajat osaavat irtautua vanhoista menetelmistä ja vakiintuneista ajattelutavoista etsiäkseen innovatiivisia ratkaisuja ja vastatakseen nopeasti erilaisiin haasteisiin, kuten omaan työskentelytapaansa tai asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin.

2. Voimaantuminen ja hajauttaminen

Siirtyminen perinteisestä johtamisesta ketterään johtamiseen tarkoittaa myös sitä, että päätösvaltaa on harkittava uudelleen. Sen sijaan, että päätökset tehdään ylhäältä käsin, ketterässä johtamisessa on tärkeää kannustaa tiimejä toimimaan itsenäisesti ja kantamaan omaa vastuutaan. Ketterät johtajat antavat siis tiimeilleen mahdollisuuden tehdä päätöksiä sillä tasolla, jolla olennainen tieto on suurinta. Tämä suurempi henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys ei ainoastaan lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, vaan yleensä myös parantaa työn laatua.

3. Yhteistyö ja avoin viestintä

Ketterät johtajat tiedostavat, että tietoa on välitettävä avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta tiimien välinen ja sisäinen yhteistyö helpottuisi. Vasta kun tiimeillä on kaikki tarvittavat tiedot, ne pystyvät tekemään optimaalisia päätöksiä ja kehittämään innovaatioita. Siksi tiimien kanssa jaetaan asiaankuuluvaa tietoa ja kannustetaan avoimeen vuoropuheluun väärinkäsitysten välttämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi. Samalla on myös tärkeää varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenillä on mahdollisuus ilmaista ajatuksensa ja ideansa vapaasti, ja varmistaa, että päätökset tehdään avoimesti.

4. Jatkuva kehittäminen, virhe- ja oppimiskulttuuri

Jatkuva parantaminen on aina osana ketterää johtamista. Se tarkoittaa oppimista onnistuneista projekteista tai voitetuista haasteista sekä esiin tulevista vaikeuksista tai kritiikistä. Ketterät johtajat antavat siis rakentavaa palautetta tiimeilleen ja tukevat heitä oppimisessa ja jatkuvassa parantamisessa. Avoin virhekulttuuri auttaa myös jatkuvassa oppimisessa. Virheitä ei pyritä välttämään eikä niistä rangaista, vaan ne nähdään mahdollisuutena viedä yritystä eteenpäin. Ketterä johtaja luo tähän tilaa ja tarvittavaa turvaa. Samalla ketterän johtajan on myös pystyttävä ottamaan vastaan palautetta tiimin jäseniltä ja ottamaan se huomioon, jotta johtaja voi jatkuvasti kehittyä.

5. Luottamus ja tiimityö

Luottamus ja optimaalisesti toimiva tiimityö ovat keskeisessä asemassa, jos yritystä halutaan johtaa ketterästi. Johtajat voivat antaa työntekijöiden työskennellä omaehtoisesti vain, jos he luottavat heihin. On myös tärkeää edistää yhteistyötä, jotta päätöksiä voidaan tehdä tiiminä. Näin luodaan ympäristö, jossa työntekijät voivat työskennellä luovasti ja jakaa ideoitaan. Samalla luodaan vankka perusta tiiviille yhteistyölle asiakkaiden kanssa ja heidän palautteensa huomioon ottamiselle. Tällä tavoin kaikki osapuolet osallistuvat yrityksen kehittämiseen, tavoitteet voidaan saavuttaa ja muutoksiin voidaan reagoida onnistuneesti.

Ketterän johtajan rooli

Perinteisessä johtamisessa esimiehet tekevät päätöksiä ja määrittelevät, mitkä tehtävät on suoritettava tai mitkä tavoitteet on saavutettava. Ketterä johtaja taas toimii enemmänkin valmentajana tai mentorina, joka antaa tukea ja luo tarvittavan tilan, jotta työntekijät voivat työskennellä ketterästi. Tässä roolissa esimies ei siis niinkään anna ohjeita vaan innostaa ja kannustaa tiimiä tai poistaa esteitä. Ketterät johtajat näyttävät siis vision siitä, mihin suuntaan asioiden pitäisi mennä, mutta eivät määrittele tarkasti, miten tavoite pitäisi saavuttaa. He kuitenkin tukevat tiimiä monimutkaisissa päätöksissä ja antavat tarvittaessa ohjeita. Tämän jälkeen he auttavat asettamaan prioriteetit ja varmistavat, että päätökset ovat yrityksen tavoitteiden mukaisia.
Lisäksi ketterät johtajat huolehtivat siitä, että tiimillä on käytössään resurssit, joita se tarvitsee onnistuakseen. Tähän sisältyy sekä aineellisia resursseja että tukea taitojen ja osaamisen jatkokehittämiseen. Positiivisen tiimidynamiikan edistäminen ja jatkuva palautteen antaminen ovat myös osa ketterän johtajan tehtäviä.
Perinteisenkin johtajuuden kannalta tärkeiden taitojen, kuten viestinnän, sidosryhmien hallinnan tai konfliktien ratkaisemisen, lisäksi ketterät johtajat tarvitsevat myös taitoja, kuten joustavuutta, empatiaa, valmentajuutta ja mentorointia. Heidän on kuitenkin myös kyettävä tekemään päätöksiä nopeasti ja epävarmoissa tilanteissa. Lisäksi ketterillä johtajilla pitäisi olla kyky itsereflektioon ja valmius kyseenalaistaa omaa käyttäytymistään ja taitojaan. Tähän sisältyy avoimuus palautteelle ja jatkuva pyrkimys kehittyä.

Haasteet

Ketterällä johtamisella on paljon hyötyjä, kuten nopeampi reagointikyky, parempi innovointikyky, parempi työntekijöiden motivaatio ja asiakaslähtöisyys sekä tehokkaampi päätöksenteko. Muutos perinteisestä johtamisesta ketterään johtamiseen voi kuitenkin olla hyvin vaikea ja aiheuttaa vastustusta. Tämä johtuu siitä, että esimiesten on luovutettava päätöksentekovalta tiimilleen ja kommunikoitava avoimemmin. Lisäksi ketterä johtaminen edellyttää jatkuvaa sopeutumista muutoksiin. Tämä tarkoittaa, että kaikkien osapuolten on opittava käsittelemään suurempaa epävarmuutta, mikä voi olla joillekin hyvin haastavaa. Lisäksi ketterien tiimien tiivis yhteistyö voi aluksi johtaa konflikteihin, mikä vaikeuttaa myönteisen tiimidynamiikan ylläpitämistä.

Yhteenveto

Etenkin sellaisilla toimialoilla, joille ovat ominaisia nopeat ja usein toistuvat muutokset, ketterä johtaminen tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden johtaa yrityksiä tehokkaasti ja reagoida joustavasti uusiin vaatimuksiin. Luottamus ja avoin viestintä luovat vankan perustan tiimityön ja henkilökohtaisen vastuun edistämiselle.

Ketterän johtajan taitojen lisäksi myPARM CorporateNavigatorin kaltaiset ohjelmistot voivat myös auttaa ketterään johtamiseen. Ohjelmisto auttaa viestimään yrityksen visiosta ja strategiasta ja tekee kaikille työntekijöille selväksi, miten he voivat edistää sitä. Lisäksi esimerkiksi integroitu tehtävienhallinta ketterillä Kanban-tauluilla tai viestintä- ja yhteistyövälineet tukevat toimivaa ketterää yhteistyötä.

Lisätietoja myPARM CorporateNavigator -hallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARM CorporateNavigatoriin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.