Ohjeet projektinhallinnassa: Hofstadterin laki

Miksi projektien ja tehtävien suorittaminen yleensä kestää odotettua kauemmin

Ohjeet projektinhallinnassa: Hofstadterin laki

Jännittävässä projektinhallinnan maailmassa, jossa aika on kallisarvoista ja resurssit ovat rajalliset, nousee jatkuvasti esiin katkera totuus: Hofstadterin laki. Se on aikataulujen näkymätön sabotaattori, näennäisesti loputtomien viivästysten peitetty syy. Mutta mitä tämä salaperäinen laki tarkoittaa? Ja miksi projektit tuntuvat aina kestävän kauemmin kuin suunniteltu, vaikka ottaisimme huomioon älykkäät arviot ja laajan kokemuksen? Sukellamme Hofstadterin lain syvyyksiin projektinhallinnassa löytääksemme vastauksia ja ehkäpä keinon päästä ulos loputtomasta aikasilmukasta.

Mikä on Hofstadterin laki?

Hofstadterin laki, myös Hofstadterin ajoituslaki, sai nimensä amerikkalaisen kirjailijan Douglas Hofstadterin mukaan. Se on havainto tehtävien kestosta ja mainittiin ensimmäisen kerran Hofstadterin vuonna 1979 julkaistussa kirjassa ”Gödel, Escher, Bach: Ikuisen kullanpunotus”. Tässä kirjassa Hofstadter tutkii monimutkaisia teemoja matematiikasta, taiteesta ja musiikista, vedoten matemaatikko Kurt Gödelin, taiteilija M. C. Escherin ja muusikko Johann Sebastian Bachin töiden välisiin rinnastuksiin.
Hofstadterin lakiin kuuluu: ”Se kestää aina kauemmin kuin odotetaan, vaikka ottaisitkin Hofstadterin lain huomioon.” Tämä melko kriittinen väite tiivistää yleisen ilmiön projektinhallinnassa. Se tarkoittaa, että ihmiset taipuvat aliarvioimaan tehtävän keston, vaikka heillä olisi jo kokemusta vastaavista tehtävistä. Tämä johtuu usein optimismin vinoumasta, missä ihmiset tekevät optimistisia oletuksia vaaditusta ajasta huomioimatta ennakolta arvaamattomia monimutkaisuuksia tai vaikeuksia.
Vaikka lakia siteerataan usein huumorilla korostaakseen ihmisten arvioinnin ja suunnittelun taipumusta aliarvioida tehtävän kestoa, projektinhallinnassa se korostaa realististen aikataulujen luomisen ja viivästysten tehokkaan hallinnan haasteita. Tämä laki on äärimmäisen relevantti tässä, koska se vaikuttaa voimakkaasti projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Jos projektinjohtajilla ja tiimeillä on taipumus aliarvioida tehtäviin tarvittava aika, projektiaikataulut voivat olla epärealistisen optimistisia. Tämä voi johtaa projektin toteutuksen viivästymiseen, jos tehtävät kestävät odotettua kauemmin. Nämä viivästykset voivat myös johtaa budjetin ylityksiin, esimerkiksi koska resursseja on käytettävä suunniteltua pidempään. Lisäksi toistuvat viivästykset voivat turhauttaa tiimiä ja vaikuttaa työn laatuun.
Hofstadterin lain tunteminen ja huomioiminen on ratkaisevan tärkeää projektinhallinnassa realististen aikataulujen luomiseksi, riskien minimoimiseksi ja kaikkien sidosryhmien odotusten hallitsemiseksi. Realistisen arvion avulla projektinjohtajat voivat suunnitella paremmin, kohdentaa resursseja tehokkaammin ja käsitellä ennakoimattomia viivästyksiä proaktiivisesti, edistäen lopulta onnistunutta ja ajoissa tapahtuvaa projektitoimitusta.

Miksi Hofstadterin laki tuntuu usein jäävän huomiotta projektityössä?

On useita syitä, miksi projektipäälliköt tai tiimin jäsenet eivät aina ota huomioon Hofstadterin lakia ja aliarvioivat tarvittavan vaivan projektin tai yksittäisten osatehtävien suhteen:

 • Optimismiharha: Ihmiset ovat usein optimistisia ja luulevat luonnostaan, että asiat voidaan tehdä nopeammin kuin on todellisuudessa mahdollista. Tämä optimismi saa projektipäälliköt ja tiimin jäsenet aliarvioimaan todellisen ajan, jonka tehtävän suorittamiseen tarvitaan.
 • Kokemuksen puute: Uusissa tai monimutkaisissa projekteissa saattaa usein olla kokemuksen puutetta ajan realistisen arvioimisen suhteen. Tällaisissa tapauksissa projektitiimeillä voi olla vaikeuksia ymmärtää tarvittavan työmäärän todellista laajuutta, erityisesti innovatiivisten tai teknisesti vaativien tehtävien kohdalla.
 • Kilpailupaine: Voimakkaassa kilpailuympäristössä paine saavuttaa tuloksia nopeasti voi johtaa siihen, että projektipäälliköt ja tiimit luovat epärealistisia aikatauluja miellyttääkseen asiakkaita tai sidosryhmiä. Tämä voi johtaa Hofstadterin lain huomiotta jättämiseen tehokkuuden vaikutelman luomiseksi.
 • Varauksellisten tekijöiden huomioimatta jättäminen: Projektipäälliköt ja heidän tiiminsä eivät usein ota riittävästi huomioon ennakoimattomia tapahtumia, riippuvuuksia ja epävarmuuksia, jotka saattavat ilmetä projektin aikana. Hyvästä riskienhallinnasta huolimatta epävarmuudet voivat vaikuttaa merkittävästi työmäärään, jos niitä ei ole asianmukaisesti integroitu suunnitteluun.
 • Ylhäältä tuleva paine: Joskus yrityksen ylemmät tasot tai asiakkaat asettavat epärealistisia määräaikoja, joita projektipäällikön on noudatettava, vaikka ne eivät vastaisi todellista työmäärää. Tämä paine voi johtaa Hofstadterin lain tarkoitukselliseen laiminlyöntiin, mikä voi vaarantaa projektin aikataulussa pysymisen alusta alkaen.

Siksi Hofstadterin lakia on noudatettava

Hofstadterin lain huomiotta jättäminen projektinhallinnassa voi johtaa vakaviin seurauksiin:

 • Viivästykset: Ilmeisin vaikutus on projektin viivästyminen. Kun tehtävät kestävät odotettua kauemmin, se voi heittää koko aikataulun sekaisin – erityisesti silloin, kun kyseessä ovat projektin kriittisen polun tehtävät.
 • Budjetin ylitykset: Kun tehtävät kestävät suunniteltua kauemmin, tämä johtaa usein myös korkeampiin kustannuksiin. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että resursseja, kuten työtunteja, materiaaleja ja laitteita, tarvitaan pidempään tai lisäresursseja on allokoitava projektille sen suunnitellun aikataulun puitteissa. Seurauksena syntyneet lisäkustannukset voivat ylittää projektin budjetin.
 • Tiimin turhautuminen: Jos tiimin jäsenet työskentelevät jatkuvasti projektissa, joka viivästyy, se voi aiheuttaa turhautumista ja tyytymättömyyttä. Sama pätee, jos he odottavat tehtävän valmistumista suunniteltua kauemmin. Tämä voi vaikuttaa tiimin motivaatioon ja tuottavuuteen, mikä puolestaan voi viivästyttää projektia.
 • Laadun menetys: Korvatakseen menetetyn ajan projektitiimit saattavat harkita laatuvaatimusten laiminlyöntiä. Tämä voi johtaa projektityön heikkolaatuisiin tuloksiin ja siten vaikuttaa projektin menestykseen.
 • Mainehaitat: Jos projektit toistuvasti viivästyvät, laatu ei ole riittävä tai budjetit ylittyvät, se voi aiheuttaa vahinkoa yrityksen maineelle. Pahimmassa tapauksessa asiakkaat ja liikekumppanit saattavat menettää luottamuksensa yritykseen.
 • Riskien pahentuminen: Jos viivästykset johtavat projektien kestämiseen suunniteltua pidempään, tämä voi myös lisätä odottamattomien tapahtumien tai riskien esiintymisen todennäköisyyttä, mikä voisi vaarantaa projektin menestyksen.
 • Resurssien huono hallinta: Hofstadterin lain huomiotta jättäminen voi johtaa resurssien tehottomaan käyttöön, koska niitä ei voida suunnitella optimaalisesti. Tämä johtaa ajan ja rahan tuhlaamiseen.
 • Vaikeudet projektisuunnittelussa: Jos viivästykset aikaisemmissa projekteissa eivät oteta asianmukaisesti huomioon, tämä voi johtaa epätarkkaan suunnitteluun tuleville projekteille, koska hankittua kokemusta ei sisällytetä arvioihin.

Hofstadterin laki ja sen hyödyntäminen projektinhallinnassa

Hofstadterin laki voi olla hyödyllinen työkalu projektinhallinnassa realististen arvioiden ja aikataulujen luomiseen sekä väistämättömien epävarmuuksien ja viivästysten parempaan hallintaan. Tässä on muutamia tapoja, joilla lakia voidaan soveltaa käytännössä:

 • Hyödynnä kokemusta: Jos mahdollista, projektinjohtajien tulisi tarkastella aiempia projekteja ja analysoida, kuinka kauan vastaavat tehtävät ovat kestäneet menneisyydessä. Tämä kokemus voi toimia arvioiden arvokkaana lähtökohtana.
 • Suunnittele puskuriajat: On suositeltavaa sisällyttää aikatauluun puskuriajat, jotka mahdollistavat ennakoimattomien esteiden huomioimisen alusta asti. Näitä puskureita voidaan lisätä jokaiseen tehtävään tai koko projektin aikatauluun.
 • Riskienhallinta: Projektinjohtajien tulisi yrittää tunnistaa mahdolliset riskit etukäteen ja suunnitella asianmukaisia toimenpiteitä. Tällä tavoin riskien esiintymistä voidaan estää tai ainakin niiden haitallisia vaikutuksia voidaan minimoida. Hyvin harkittu riskinhallinta voi auttaa minimoimaan viivästyksiä.
 • Iteratiivinen suunnittelu: Jos projektit suunnitellaan iteratiivisesti, niitä voidaan helposti tarkastella ja sopeuttaa säännöllisesti. Tällainen ketterä lähestymistapa mahdollistaa tiimille joustavan reagoinnin viivästyksiin ja aikataulun uudelleen säätämisen milloin tahansa.
 • Viestintä ja läpinäkyvyys: On tärkeää kommunikoida projektin etenemisestä avoimesti ja läpinäkyvästi. Toisin sanoen, vaikka viivästyksiä tapahtuisi, kaikki osapuolet tulisi informoida varhaisessa vaiheessa, jotta yhteinen ratkaisu voidaan etsiä.
 • Asiantuntija-arviot: Arvioiden tekemiseksi mahdollisimman realistisiksi voit myös hyödyntää asiantuntijalausuntoja ja kokemuksia tiimin jäseniltä. Henkilöiltä, jotka ovat jo suorittaneet vastaavia tehtäviä, antavat arvokkaita näkemyksiä.
 • Käytä projektinhallintatyökaluja: Projektinhallintaohjelmisto voi auttaa sinua suunnittelemaan projektisi realistisesti, seuraamaan niiden etenemistä ja säätämään aikataulua reaaliajassa tarvittaessa. Samalla tällainen ohjelmisto voi ilmoittaa viivästyksistä ja auttaa sinua pitämään kirjaa käytetyistä resursseista.

Vinkit jokapäiväiseen projektityöhön

 • Realistiset arviot: Jotta voit asettaa realistiset arviot jokaiselle tehtävälle, sinun tulisi harkita sekä parhaan että huonoimman skenaarion mahdollisuuksia. Näin saat realistisen keskiarvohinnan tehtävän kestosta.
 • Tiimineuvottelut: Hyödynnä tiimisi kokemusta ja pyydä jäseniäsi vahvistamaan arviosi. Tiimin jäsenillä on usein erityisosaamista vastuualueestasi, mikä voi auttaa realistisen työmäärän arvioinnissa.
 • Säännöllinen tarkastelu ja säätö: Projektinhallinnassa on yleensä tärkeää seurata projektin edistymistä jatkuvasti ja säätää aikataulua, jos poikkeamia tapahtuu. Proaktiivinen lähestymistapa mahdollistaa viivästysten tunnistamisen varhaisessa vaiheessa ja vastatoimenpiteiden toteuttamisen.
 • Kannusta viestintää: Valitettavasti käytännössä on liian usein niin, että tiimin jäsenet tunnistavat vaikeudet tai viivästykset, mutta eivät kerro niistä johtuen eri syistä. On siis tärkeää edistää avointa viestintää tiimissä, mahdollistaen työntekijöiden lähestymisen projektinjohtajaan milloin tahansa. Tämä on ainoa tapa ryhtyä ajoissa toimiin projektin viivästysten torjumiseksi.
 • Säilytä joustavuus: Mikään projekti ei etene täsmälleen suunnitellusti alusta alkaen. Siksi on tärkeää pysyä joustavana ja säätää aikataulua, jos arvaamattomia tapahtumia ilmenee. Jos pitäydyt tiukasti epärealistisessa aikataulussa, se saattaa johtaa merkittäviin vaikeuksiin projektin toteuttamisessa.
 • Luo palautelooppeja: Jotta voit antaa tulevaisuudessa entistä parempia arvioita, on olennaista suorittaa projektin päätyttyä jälkiarviointi. Analysoi, mitkä arviot olivat tarkkoja ja mitkä eivät, ja käytä kokemustasi tulevaisuudessa.
 • Hallitse sidosryhmien odotuksia: Viesti selkeästi ja realistisesti sidosryhmille projektin aikataulusta, jotta et menetä heidän tukeaan, vaikka aikataulu muuttuisi. Selitä projektin alussa, että arviot perustuvat kokemukseen ja todellisiin tietoihin, että ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa aikatauluun ja mitä vastatoimenpiteitä voit tarvittaessa toteuttaa.

Yhteenveto

Hofstadterin laki on projektinhallinnan karu todellisuus, joka painottaa, että tehtävät vievät usein enemmän aikaa kuin odotetaan, huolimatta tarkasta suunnittelusta ja vankasta kokemuksesta. Ymmärtämällä tämän lain voit käsitellä sitä tekemällä realistisempia arvioita, lisämällä aikapuskureita ja toteuttamalla tehokasta riskienhallintaa. Tiedostamalla tämän seikan ja sisällyttämällä sen suunnitteluunsa projektinjohtajat voivat proaktiivisesti käsitellä viivästyksiä ja varmistaa onnistuneen projektitoimituksen.

Projektinhallintaohjelmisto kuten myPARM voi auttaa sinua toteuttamaan nämä periaatteet tehokkaasti. Esimerkiksi ohjelmisto auttaa sinua arvioimaan vaadittavan työmäärän realistisesti. Toiminnot tehtävien hallintaa, resurssien kohdentamista ja reaaliaikaista seurantaa varten mahdollistavat tarkan aikataulun toteutumisen. Samalla voit tarkistaa projektisi tehtävien nykytilanteen milloin tahansa ja toimia hyvissä ajoin, jos Hofstadterin laki kuitenkin iskee.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.