Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Liiketoimintatiedustelun trendit 2024

Mitä odottaa uudelta vuodelta

Liiketoimintatiedustelun trendit 2024

Datasta tulee yhä useammin liiketoiminnan menestyksen kantava voima. Vuonna 2024 on havaittavissa viisi merkittävää suuntausta, jotka muuttavat tapaa, jolla ymmärrämme, käytämme ja suojaamme dataa. Nämä trendit, jotka ulottuvat tekoälyn jatkuvasta integroimisesta tietosuojaan ja tietoon perustuvan kulttuurin edistämiseen, muokkaavat liiketoimintatiedustelun maisemaa ja auttavat organisaatioita viemään tietoon perustuvan päätöksenteon seuraavalle tasolle. Tutustutaanpa liiketoimintatiedustelun tulevaisuuteen vuonna 2024!

Suuntaus 1: Tekoäly

Tekoälyn kehitys on jo nyt pitänyt meidät hyvin kiireisinä vuonna 2023. Erityisesti liiketoimintatiedustelun yhteydessä tekoälyn käyttö tarjoaa lukuisia uusia mahdollisuuksia. Yritykset tunnistavat yhä useammin tekoälyn korvaamattoman arvon suurten tietomäärien analysoinnissa tarkkojen ennusteiden luomiseksi ja tietoon perustuvien päätöksentekoprosessien mahdollistamiseksi.
Ennustava analytiikka ja automaatio ovat tässä yhteydessä useimmin keskustelunaiheita. Ennustava analytiikka tarkoittaa kykyä ennustaa tulevia trendejä tai ilmiöitä historiallisten tietomallien perusteella. Näin yritykset voivat toimia ennakoivasti sen sijaan, että ne vain reagoivat markkinoiden muutoksiin. Automaatio tarkoittaa sellaisten rutiinitehtävien automatisointia, jotka aiemmin vaativat tuntikausia manuaalista työtä ajan säästämiseksi.
Tähän edistykseen liittyy kuitenkin haaste: tekoälyn käytön pelisääntöjä ei ole vielä pitkälti määritelty. Olipa kyse sitten parhaillaan laadittavista oikeudellisista määräyksistä tai perustavanlaatuisesta huolenaiheesta, miten tekoälyä voidaan käyttää loukkaamatta tietosuojaa tai paljastamatta tietoja, jotka eivät saisi joutua vääriin käsiin, on määritettävä tehokkaan tiedonkäytön ja yksityisyyden suojan väliset rajat, jotta tekoälyn koko potentiaali voidaan hyödyntää eettisiä kysymyksiä unohtamatta. Alan toimijat joutuvat näin ollen jännitteeseen uraauurtavien edistysaskeleiden ja sen välillä, että tekoälyn vastuullisen käytön varmistamiseksi tarvitaan pikaisesti sääntelyohjeistusta. Tässä dilemmassa 2024 näyttää, miten yritykset voivat hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia ja toteuttaa samalla tarvittavat suojatoimenpiteet eettisen ja lainmukaisen tulevaisuuden muotoilemiseksi liiketoimintaälylle.

Suuntaus 2: Tietosuoja, tiedonhallinta ja datan laadunhallinta

Datan kasvava merkitys liiketoimintapäätöksissä kulkee käsi kädessä kasvavan tietoisuuden kanssa tietosuojasta ja tehokkaan tiedonhallinnan tarpeesta. Yritykset ovat suuren haasteen edessä: niiden pitäisi kerätä korkealaatuista tietoa, jonka potentiaalia ne voivat hyödyntää menestyäkseen. Samalla niiden on kuitenkin noudatettava tiukkoja tietosuojasäännöksiä ja varmistettava, että ne suojaavat tietonsa luvattomalta käytöltä ja väärinkäytöksiltä.
Suuntaus kohti tiukkoja tietosuojasäännöksiä ja avoimen tiedonhallinnan vaatimus edellyttävätkin, että yritykset seuraavat ja valvovat tietovirtojaan huolellisesti. Myös tietojen laadunhallinnasta on tulossa tärkeä haaste, sillä virheelliset tai vanhentuneet tiedot voivat johtaa epätarkkoihin analyyseihin mutta myös oikeudellisiin riskeihin.
Luotettavan tietoinfrastruktuurin rakentamisessa vuonna 2024 tiedonhallinta on yksi keskeisistä käsitteistä. Organisaatioiden on laadittava selkeät ohjeet tietojen käsittelyä varten, määriteltävä vastuualueet ja varmistettava, että tietojen laatu vastaa tiukimpia standardeja. Integroimalla tietosuojan, tiedonhallinnan ja tiedonlaadun hallinnan organisaatiot voivat vuonna 2024 paremmin paitsi säilyttää tietojensa eheyden myös vahvistaa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä keskinäistä luottamusta. Maailmassa, jossa tietokriisit ja tietomurrot lisääntyvät, tietojen laadun ja tietosuojan huolellisesta hallinnasta tulee välttämätön kulmakivi menestykselle liiketoimintatiedustelussa.

Trendi 3: Reaaliaikaiset analyysit, pilvipalvelu ja mobiili BI

Perinteisesti data-analyysi on takautuva prosessi, joka perustuu historiallisiin tietoihin. Maailma muuttuu kuitenkin nopeasti, joten vuonna 2024 on yhä tärkeämpää tehdä päätöksiä nopeasti ja reaaliaikaisten tietojen perusteella. Kyky kerätä, käsitellä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti antaa organisaatioille mahdollisuuden reagoida nopeammin muutoksiin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Näin organisaatiot pystyvät toimimaan ketterästi, tarttumaan uusiin tilaisuuksiin ja välttämään riskejä ennen niiden toteutumista.
Reaaliaikaiset analyysit eivät siis ainoastaan tarjoa ajantasaista tietoa toimintaprosesseista, vaan ne tarjoavat myös mahdollisuuden tunnistaa suuntauksia ja malleja välittömästi. Tämä on erityisen tärkeää markkinoilla, joilla nopeus ja ketteryys ovat menestyksen ja epäonnistumisen erotteleva tekijä.
Reaaliaikaisten analyysien asteittainen integrointi on mahdollista tietojenkäsittelyn ja -siirron teknisen kehityksen ansiosta. Pilvipalvelualustat ovat keskeisessä asemassa, sillä ne tarjoavat tarvittavan infrastruktuurin reaaliaikaisten analyysien saumattomaan toteuttamiseen ja varmistavat, että työntekijät voivat käyttää data-analyysejä mistä tahansa käsin. Tässä yhteydessä on myös tärkeää, että business intelligence -ohjelmisto on optimoitu mobiilikäyttöön, jotta työntekijät voivat analysoida tietoja millä tahansa laitteella.
Reaaliaikaisten analyysien käyttö edellyttää oikean teknologian lisäksi kuitenkin myös mukautettuja yritysprosesseja ja uutta yrityskulttuuria, jossa keskitytään nopeaan ja tietoon perustuvaan toimintaan. Yritykset, jotka seuraavat tätä suuntausta, voivat parantaa reagointiaikojaan ja avata uusia mahdollisuuksia yksilölliseen asiakaskohdentamiseen, tarkkaan varastonhallintaan tai tehokkaaseen resurssien jakamiseen. Keskittyminen reaaliaikaisiin analyyseihin lupaa siis auttaa yrityksiä muuttumaan ketterämmiksi, tietoon perustuvammiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Suuntaus 4: Itsepalvelu-BI, datalukutaito ja datakulttuuri

Vuonna 2024 itsepalveluperiaatteella toimivan BI:n, datan lukutaidon ja dataan perustuvan kulttuurin edistäminen liiketoimintatiedustelussa jatkuvat. Yhä useammat yritykset ymmärtävät, että tiedon saatavuus ja kyky ymmärtää sitä ei saa rajoittua vain erikoistuneisiin IT-osastoihin. Sen sijaan ne pyrkivät laajempaan dataosaamisen integrointiin organisaation kaikilla tasoilla. Itsepalvelu-BI mahdollistaa sen, että työntekijät, joilla ei ole syvällistä teknistä osaamista, voivat käyttää tietoja, tehdä analyysejä ja saada oivalluksia intuitiivisesti. Tämä ei ainoastaan edistä tehokkuutta, vaan auttaa myös varmistamaan, että päätöksiä voidaan tehdä laajemmalta pohjalta.
Kaikilla työntekijöillä ei kuitenkaan ole tarvittavaa tietämystä siitä, miten tietoja tulee käsitellä. Tietolukutaito on siksi yhä tärkeämpää. Työntekijöiden on paitsi osattava tulkita tietoja, myös kyettävä sijoittamaan tietoon perustuvat havainnot oman työalansa kontekstiin. Yritykset panostavat siksi yhä enemmän koulutukseen ja ohjelmiin, joilla lisätään datalukutaitoa.
Dataan perustuva yrityskulttuuri on tärkeää myös siksi, että työntekijöitä kannustetaan hyödyntämään datataitojaan. Tällainen yrityskulttuuri on muutakin kuin BI-ohjelmistojen käyttöä ja luo ympäristön, jossa tietoon perustuvia päätöksiä ei vain hyväksytä, vaan niihin kannustetaan aktiivisesti. Johtajilla on tässä tärkeä rooli edistämällä kulttuuria, jossa tunnustetaan datatoiminnan ja tietoon perustuvan päätöksenteon arvo. Tämä luo ympäristön, jossa kaikki työntekijät voivat hyödyntää dataa ja samalla käsitellä sitä vastuullisesti.
Tämä suuntaus osoittaa, että liiketoimintatiedustelun tulevaisuus ei ole riippuvainen vain kehittyneestä teknologiasta, vaan myös ihmiset ovat kehityksen keskiössä, ja näin ollen koko työvoiman tukeminen datan käyttöön ja edistää yritystä.

Suuntaus 5: Tietojen visualisointi ja tarinankerronta

Dataa kerätään päivittäin valtavia määriä, joita tuskin voidaan visualisoida perinteisessä taulukossa. Tämän tiedon helposti ymmärrettävä esitystapa on siksi tullut välttämättömäksi, ja siksi datan visualisoinnin merkitys kasvaa edelleen vuonna 2024. Vasta kun tiedot muunnetaan onnistuneesti visuaalisesti houkutteleviksi kaavioiksi tai grafiikoiksi, ne voidaan helposti välittää ihmisille. Näin päätöksentekijät voivat tunnistaa malleja, trendejä tai korrelaatioita yhdellä silmäyksellä. Datan visualisointi ei kuitenkaan tarjoa ainoastaan esteettisesti miellyttävää esitystapaa tiedoille, vaan helpottaa myös monimutkaisten suhteiden ymmärtämistä. Vuorovaikutteisten kojelautojen ja houkuttelevien grafiikoiden avulla päätöksentekijät saavat yhdellä silmäyksellä syvällisen käsityksen yrityksen suorituskyvystä.
Samaan aikaan yritykset ymmärtävät yhä paremmin, että pelkkä tietojen esittäminen ei riitä – datan tarinallisessa kerronnassa on kyse paljon enemmänkin siitä, että tiedoista muodostetaan mielekäs tarina. Sisällyttämällä datan kerronnalliseen rakenteeseen yritykset voivat kertoa tuloksistaan kohderyhmälleen tehokkaammin ja varmistaa, että he paitsi ymmärtävät viestin myös vetoavat siihen emotionaalisesti.
Datan visualisoinnin ja tarinankerronnan älykäs yhdistelmä mahdollistaa monimutkaisen tiedon välittämisen ymmärrettävästi ja vakuuttavasti, ja samalla se herättää datan eloon tarinan avulla.
Datan visualisoinnin ja tarinankerronnan painottaminen heijastaa sitä, että liiketoimintatiedustelun menestys ei riipu vain raakadatasta vaan myös siitä, miten tehokkaasti tieto välitetään. Yritykset, jotka pystyvät muuttamaan datansa vakuuttaviksi tarinoiksi, pystyvät helpommin vakuuttamaan, mutta myös varmistamaan, että niiden oivallukset tulevat kuulluiksi koko organisaatiossa. Tämä suuntaus osoittaa, että tiedon ylikuormituksen aikana tehokkaan viestinnän taito on ratkaisevassa asemassa liiketoimintatiedustelussa.

Yhteenveto

Mielestämme vuoden 2024 liiketoimintatiedustelulle tulee olemaan ominaista viisi suurta suuntausta, jotka mullistavat tiedonhallinta- ja analysointiprosessit. Tekoälyn jatkuva integrointi, yksityisyyden suojan korostaminen, tiedonhallinta ja reaaliaikainen analytiikka lupaavat viedä organisaatioiden tavan käyttää dataa uudelle tasolle. Keskittyminen itsepalveluperiaatteella toimivaan BI:hen, datalukutaitoon ja dataan perustuvan kulttuurin edistämiseen korostaa inhimillisen tekijän merkitystä liiketoimintatiedustelussa. Lisäksi datan visualisoinnin ja tarinankerronnan älykäs yhdistäminen auttaa muuttamaan monimutkaiset tiedot helposti ymmärrettäviksi ja tunteisiin vetoaviksi tarinoiksi.
Jos haluat hyödyntää näitä suuntauksia parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa siten niiden saumattoman integroinnin liiketoimintaprosesseihisi, suosittelemme käyttämään myPARM BIact -BI-ohjelmistoamme. Se tarjoaa tehokkaat toiminnot datan analysointiin ja myös laajat mahdollisuudet sen visualisointiin ja itsepalvelu-BI:hen. Sitä voidaan myös isännöidä pilvipalveluna, ja se on optimoitu käytettäväksi mobiililaitteilla. MyPARM BIactin avulla saat monipuolisen huolettoman paketin, joka tukee yritystäsi eteenpäin tietoon perustuvien päätösten avulla.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.