Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Johtamista virheillä: Miksi hyvä virhekulttuuri on tärkeää yrityksen menestykselle

Johtamista virheillä: Miksi hyvä virhekulttuuri on tärkeää yrityksen menestykselle

Virheet ovat inhimillisiä ja väistämättömiä. Niitä sattuu joskus kaikille, vaikka niitä yritetäänkin välttää. Etenkin työpaikoilla virheet nähdään usein epäonnistumisina, heikkouksina tai merkkeinä epäpätevyydestä tai huolimattomuudesta. Tämä johtaa siihen, että virheet peitellään usein sen sijaan, että virheistä opittaisiin niiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Tämä haittaa viime kädessä yrityksen kehitystä ja innovointia. Riskialoilla, kuten ilmailualalla, lennonvalvonnassa tai sairaaloissa, joissa virheiden sattuessa on kyse ihmishengistä, on kuitenkin viime vuosina syntynyt uusi näkökulma virheisiin: virheitä voi sattua, ja se hyväksytään. Niiden varhaiseen tunnistamiseen ja asianmukaiseen käsittelyyn kiinnitetään kuitenkin suurta huomiota. Perusteena on myönteinen virhekulttuuri, joka varmistaa, että yritykset voivat kehittyä virheiden kautta.

Mikä on virhekulttuuri ja miksi se on tärkeä?

Virhekulttuuri kuvastaa sitä, miten yritys suhtautuu virheisiin eli kuinka se reagoi häiriöihin tai ongelmiin ja niistä aiheutuviin seurauksiin. Virhekulttuuri voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jälkimmäisessä virheistä ei yleensä puhuta, eikä ongelmia näin ollen voida ratkaista. Tilalle järjestetään usein syyttelyä, ja työntekijät joutuvat vastuuseen virheistään tai heitä jopa rangaistaan.
Positiivisessa virhekulttuurissa vaikeudet nähdään kuitenkin mahdollisuutena oppia ja kasvaa. Virheet siis hyväksytään ja niitä käytetään yrityksen sisäiseen edistykseen. Syyllisen etsimisen sijaan keskitytään virheiden syiden ymmärtämiseen, niiden pohtimiseen ja yhteisen ratkaisun työstämiseen, jotta kyseinen virhe ei toistuisi tulevaisuudessa. Tämä on yritykselle lopulta eduksi, koska heikkoudet voidaan tunnistaa ja niille voidaan löytää vaihtoehtoja – olipa kyse sitten sisäisistä prosesseista, tuotteiden laadusta tai tiimityöstä. Positiivisen virhekulttuurin avulla yritys voi kehittyä jatkuvasti ja pysyä innovatiivisena ja kilpailukykyisenä. Väärinkäsitysten varalta positiivinen virhekulttuuri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yritys toimisi huolimattomasti tai holtittomasti tehdäkseen mahdollisimman paljon virheitä tai johtaja ummistaisi silmänsä tällaiselta toiminnalta. Pikemminkin kyse on siitä, miten väistämättömiä virheitä käsitellään.

Positiivisen virhekulttuurin vaikutukset: Negatiivisen virhekulttuurin vaikutukset:
  • Tuotteiden, prosessien ja yhteistyön parantaminen pitkällä aikavälillä
  • Heikkouksien tunnistaminen ja tulevien virheiden ehkäiseminen
  • Motivoituneet työntekijät
  • Innovaation ja luovuuden edistäminen
  • Hyvä tiimityö avoimuuden ja rakentavan kritiikin avulla
  • Työntekijöiden kunnioituksen ja arvostuksen menettäminen johtoa kohtaan
  • Rajoitettu innovaatiopotentiaali ja vähäinen riskinottokyky virheiden pelon vuoksi
  • Virheiden salaaminen, työntekijöiden pelko ja huono työympäristö
  • Työntekijöiden suorituskyky heikkenee virheiden tekemisen pelon vuoksi.
  • Suuri työntekijöiden vaihtuvuus

6 vinkkiä positiiviseen virhekulttuuriin

Johto tai vastaava johto on velvollinen ottamaan käyttöön uuden, avoimen virhekulttuurin. Uuden virhekulttuurin sisällyttäminen yritysfilosofiaan ja työntekijöiden rohkaiseminen omaksumaan uusi lähestymistapa virheisiin edellyttää paljon asiantuntemusta ja ennen kaikkea ymmärtäväisyyttä, jotta työntekijöiden pelko virheiden seurauksia kohtaan voidaan lievittää. animieren, braucht es viel fachliches Wissen und vor allem Fingerspitzengefühl, um Mitarbeitenden die Angst vor den Konsequenzen von Fehlern zu nehmen. Tässä on joitakin hyödyllisiä vinkkejä:

1. Nykyisen tilanteen ymmärtäminen

nalysoi ensin, miten virheet käsitellään tällä hetkellä yrityksessä tai osastolla ja missä niitä esiintyy eniten. Vasta kun tunnet nykytilanteen, voit alkaa määritellä, mitä tulisi saavuttaa.

2. Johda esimerkillä

Edes johtajat eivät ole virheettömiä. Siksi heidän pitäisi pyrkiä olemaan hyvänä roolimallina, myöntää omat virheensä ja keskustella niistä avoimesti tiimin kanssa. Vasta kun johtajat myöntävät omat virheensä, heidän tiiminsä voi oppia luottamaan heihin ja näyttämään virheet ilman pelkoa.
Vinkkimme: Vaikka se voi olla pelottavaa, johtajan tekemää virhettä voi olla tarpeen pyytää anteeksi yksittäiseltä tai kaikilta työntekijöiltä. Monet johtajat pelkäävät, että tällaisissa tapauksissa heidän tiiminsä kunnioittaa heitä vähemmän tällaisen myöntämisen jälkeen. Useimmissa tapauksissa asia on kuitenkin päinvastoin, ja rehellinen anteeksipyyntö tuo tunnustusta ja luottamusta.

3. Neutraali suhtautuminen virheisiin tiimissä

Positiivisessa virhekulttuurissa ei ole väliä sillä, kuka on tehnyt virheen, vaan sillä, että virhe ja sen syyt löydetään. Näin ongelma voidaan korjata nopeasti ja sen toistuminen voidaan estää tulevaisuudessa. Painopisteen ei pitäisi olla syntipukin löytämisessä. Sen sijaan kaikkien osapuolten olisi pysyttävä puolueettomina ja neutraaleina ja pyrittävä löytämään ratkaisu ongelmaan. Jotkut virheet ovat hyvin ärsyttäviä ja johtavat uusiin ongelmiin. Jos johtajat alkavat tällaisina hetkinä tunteellisiksi ja reagoivat työntekijöihinsä sanktioilla tai huonolla tuulella, positiivinen virhekulttuuri ei pysty toimimaan. Jos he kuitenkin pysyvät asiallisina, he lieventävät tiiminsä pelkoa virheiden seurauksia kohtaan.

4. Virheiden ja hallittavissa olevien riskien hyväksyminen

Avoin lähestymistapa virheisiin tai epäonnistumisiin on pitkä prosessi, jota kaikkien osapuolten tulee ymmärtää ja harjoitella toistuvasti, kunnes se sisäistetään. Siksi voidaan olettaa, että virheitä tapahtuu yhä uudelleen ja uudelleen ja että ne vaativat säännöllisiä korjauksia. Sama pätee myös silloin, kun virhe havaitaan ja siihen löydetään ratkaisu. Voi käydä niin, että ratkaisu ei toimi suunnitellulla tavalla tai että ongelmanratkaisuprosessissa tapahtuu lisää virheitä. Tällaisissa tapauksissa johtajien tulisi luottaa prosessiin sen sijaan, että he pyrkisivät valvomaan sitä liikaa. Optimaalisen ratkaisun etsimisessä on normaalia, että aluksi tulee joitakin takaiskuja. Lisäksi voi olla tarpeen ottaa laskelmoituja riskejä ratkaisun testaamiseksi.

5. Läpinäkyvä kommunikointi

Positiivisen virhekulttuurin kehittäminen onnistuu vain yhdessä tiiminä. Siksi työntekijät on otettava mukaan ja heiltä on pyydettävä palautetta, neuvoja tai apua. Virheistä on tärkeää puhua aina avoimesti ja ratkaisua työstää yhdessä. Tämä luo luottamusta ja motivaatiota.

6. Virheidenhallintaprosessin luominen:

Luottavainen yhteistyö ja toimiva virheidenhallinta kulkevat käsi kädessä. Määritetyt prosessit virheiden käsittelyssä auttavat tunnistamaan virheiden lähteet (virheiden havaitseminen), ymmärtämään niiden syyt (virheiden diagnosointi) ja korjaamaan ne (virheiden korjaaminen) sekä ehkäisemään virheitä pitkällä aikavälillä (virheiden ennaltaehkäisy). Tehokas virheenhallinta johtaa siihen, että työntekijät suhtautuvat entistä herkemmin työhönsä, vahingot vähenevät ja asiakastyytyväisyys lisääntyy, koska valituksia tulee vähemmän. Lisäksi yrityksillä, jotka myöntävät virheensä ja viestivät niistä avoimesti, on usein vähemmän ongelmia kuin yrityksillä, jotka peittelevät niitä. Näin hyvä virheenhallinta vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen imagoon ja asiakasuskollisuuteen.
Vinkkimme: Virheidenhallintaprosessi tulisi säilyttää mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena, jotta virheet voidaan korjata nopeasti. Yrityksen sisäisen suositusjärjestelmän kaltainen palkitsemisjärjestelmä voi lisäksi kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan virheistä.

Menetelmät virheenhallintaan

Vain harvat yritykset ovat omaksuneet positiivisen virhekulttuurin ja erinomaisen virheidenhallinnan paremmin ja nopeammin kuin japanilaiset autonvalmistajat Toyotan johdolla. Siellä otettiin käyttöön Kaizen-periaate niukkojen resurssien käsittelemiseksi. Se perustuu ajatukseen jatkuvasta parantamisesta eli virheiden ja niiden syiden tunnistamisesta ja niiden parantamisesta pienin askelin. Kaizen-periaatteen mukaan jokaisen työntekijän tulisi jatkuvasti kyseenalaistaa työnsä ja tehdä parannusehdotuksia. Tämä voi ulottua pienistä parannuksista, kuten usein käytettyjen työkalujen sijoittamisesta helposti ulottuville, aina oman työalueen ulkopuolelle.
Myös ketterät menetelmät, kuten SCRUM, perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Ennen uuden sprinttiprosessin aloittamista pidettävässä sprintin retrospektiivissä keskustellaan tiimissä virheistä ja mahdollisista ratkaisuista. Toimenpiteistä voidaan sopia prosessien, tuotteiden tai viestinnän asteittaiseksi parantamiseksi.

Yhteenveto

Positiivinen virhekulttuuri on moderni lähestymistapa yritysjohtamiseen, ja se on ehdottoman tärkeää pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Pitämällä virheitä epäonnistumisten sijaan oppimismahdollisuuksina yritykset voivat tunnistaa heikkoudet, edistää innovointia ja vahvistaa yhteistyötä. Virheiden avoin käsittely mahdollistaa rakentavien ratkaisujen löytämisen ja pitkän aikavälin parannusten saavuttamisen tuotteissa, prosesseissa ja tiimityössä.

MyPARM CorporateNavigator -johtamisohjelmisto auttaa esimiehiä kommunikoimaan avoimesti ja läpinäkyvästi työntekijöiden kanssa, mikä edistää jatkuvaa parantamista ja positiivista virhekulttuuria. Samalla johtamisen tietojärjestelmä auttaa tunnistamaan esiin nousevia haasteita varhaisessa vaiheessa ja määrittelemään vastatoimia. Integroitu riskienhallinta auttaa ehkäisemään virheitä ennakoivasti.

Lisätietoja myPARM CorporateNavigator -hallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARM CorporateNavigatoriin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!
Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.