Kun projektin lopettamisesta tulee väistämätöntä

Miten toimia, kun projekti epäonnistuu

Kun projektin lopettamisesta tulee väistämätöntä

Projektipäällikkönä joudut selviytymään lukuisista haasteista ja riskeistä toteuttaaksesi projektisi menestyksekkäästi. Parhaista ponnisteluistasi huolimatta on kuitenkin mahdollista, että projekti epäonnistuu ja projektin lopettaminen tulee väistämättömäksi. Budjetin ylittyminen, odottamattomat tapahtumat tai markkinamuutokset voivat saada huolellisimminkin suunnitellunkin projektin pisteeseen, jossa sinun on päätettävä, jatketaanko projektia vai lopetetaanko se kokonaan. Mutta miten tunnistat, missä vaiheessa projektia ei voi enää pelastaa? Kerromme, miten tunnistat merkit hankkeen välttämättömästä lopettamisesta ja teet mahdollisimman tietoisen päätöksen.

Mitä on projektin lopettaminen?

Projektin lopettamisella tarkoitetaan projektin ennenaikaista päättämistä ennen sen tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää erottaa toisistaan väliaikainen keskeyttäminen ja lopullinen päättäminen.

1. Projektin keskeyttäminen:

Keskeytys tapahtuu, kun projekti keskeytetään väliaikaisesti, mutta sitä on tarkoitus jatkaa myöhemmin. Tämä voi tapahtua eri syistä, kuten:

 • Riittämättömät resurssit: Jos projektilta puuttuvat riittävät resurssit, kuten budjetti, henkilöstö tai tekniset laitteet, keskeyttäminen voi olla tarpeen puuttuvien resurssien löytämiseksi.
 • Viivästykset: Jos projekti ei pysty noudattamaan aikataulua ennakoimattomien esteiden tai komplikaatioiden vuoksi, projektin väliaikaista keskeyttämistä voidaan harkita aikataulun mukauttamiseksi ja tarvittavien mukautusten tekemiseksi.
 • Ulkoiset vaikutukset ja ylivoimaiset esteet: Toisinaan ulkoiset tekijät, kuten poliittiset muutokset, oikeudelliset määräykset, luonnonkatastrofit, sodat ja aseelliset selkkaukset, talouskriisit tai teknologinen kehitys, voivat aiheuttaa sen, että hanke on keskeytettävä tilapäisesti, jotta näihin muutoksiin voidaan reagoida tai sopeutua.
  Ulkoisilla vaikutuksilla ja ylivoimaisilla esteillä tarkoitetaan ensisijaisesti henkilön tai organisaation hallinnan ulkopuolella olevia tapahtumia tai olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan, päätöksiin tai velvoitteisiin. Nämä vaikutukset voivat olla ennalta arvaamattomia ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten, hallitusten ja muiden instituutioiden normaaliin toimintaan.

2. Projektin lopettaminen:

Lopullinen päättäminen tapahtuu, kun tehdään päätös siitä, että projektia ei voida tai pidä enää jatkaa. Tähän voi olla useita syitä, kuten:

 • Ylitsepääsemättömät esteet: Jos projekti kohtaa odottamattomia tai ylitsepääsemättömiä esteitä, jotka estävät pysyvästi tavoitteen saavuttamisen tai tekevät projektin kustannuksista ja tuotoista kohtuuttomia, lopettaminen voi olla tarpeen.
 • Onnistumismahdollisuuksien puute: Jos käy ilmeiseksi, että hanke ei saavuta sille asetettuja tavoitteita edes laajojen mukautusten ja ponnistelujen jälkeen, lopettamista voidaan pitää järkevänä päätöksenä.
 • Muuttuneet prioriteetit: Joskus yrityksen tai organisaation prioriteetit muuttuvat, jolloin projekti ei enää vastaa nykyisiä strategisia tavoitteita. Tällöin lopettaminen voi olla tarpeen, jotta resursseja voidaan vapauttaa muihin hankkeisiin.

Projektin väistämättömään lopettamiseen johtavat tekijät

Projektin lopettamiseen johtavat tekijät voivat olla moninaisia ja vaihdella projektista ja olosuhteista riippuen. Tässä on joitakin yleisiä tekijöitä, jotka voivat johtaa projektin lopettamiseen:

 • Riittämättömät resurssit: Jos projektilla ei ole riittäviä taloudellisia resursseja, henkilöstöä, laitteita tai muita resursseja tavoitteidensa saavuttamiseksi, projektin lopettaminen voi olla väistämätöntä. Projektin jatkaminen näissä olosuhteissa johtaisi todennäköisesti puutteelliseen laatuun, aikatauluviivästyksiin ja lopulta projektin epäonnistumiseen. Jos resurssipula on vakava, etkä pysty säästämään riittävästi resursseja tai hankkimaan lisäresursseja, projektin lopettaminen voi olla välttämätöntä. Sama pätee esimerkiksi, jos merkittävä osa budjetista on jo käytetty ja uusia rahavaroja tarvitaan, jolloin kustannus-hyötysuhde muuttuu epätasapainoiseksi.
 • Viivästykset: Jos projekti ei pysty noudattamaan aikataulua ja viivästyy, siitä voi aiheutua vakavia seurauksia. Jos viivästykset ovat niin merkittäviä, että projektin tavoitteita ei voida saavuttaa hyväksyttävissä rajoissa, tai jos viivästykset heikentävät merkittävästi projektin liikearvoa, projekti voidaan joutua lopettamaan. Lisäksi jos hankkeen tulos muuttuu merkityksettömäksi myöhästymisen vuoksi, esimerkiksi koska kilpailija tuo samankaltaisen tuotteen markkinoille nopeammin, ja projektin nopeuttaminen voi olla mahdollista vain valtavilla kustannuksilla, projektin jatkaminen ei ehkä ole enää taloudellisesti kannattavaa ja se on keskeytettävä.
 • Ennakoimattomat riskit ja esteet: Erityisesti hyvin pitkäkestoisissa projekteissa toteutuksen aikana ilmenee joskus ennakoimattomia riskejä ja esteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi projektiin. Nämä riskit ja esteet voivat olla luonteeltaan teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia tai hallinnollisia. Jos näitä riskejä ja esteitä ei voida ylittää tai niiden vaikutus on merkittävä, hankkeen lopettaminen voi olla paras vaihtoehto lisävahinkojen välttämiseksi.
 • Projektin tavoitteiden epäonnistuminen: Jos projekti ei laajoista ponnisteluista ja huomattavasta resurssien kohdentamisesta huolimatta saavuta sille asetettuja tavoitteita, sen lopettamista kannattaa myös harkita. Tämä voi johtua epärealistisesta tavoitteenasettelusta, muuttuvista vaatimuksista, riittämättömistä toteutettavuustutkimuksista tai siitä, että projekti ei tuota odotettua hyötyä.

Sen määrittäminen, milloin projektin lopettaminen ei ole enää estettävissä, riippuu näiden tekijöiden ja projektin kokonaisarvioinnin yhdistelmästä. Usein eri tekijät ilmenevät samanaikaisesti, esimerkiksi silloin, jos toteutettavuus oli epäselvä hankkeen alussa, mikä aiheuttaa sekä aika- että kustannus-/resurssiylityksiä. Tällöin herää kysymys, kuinka kauan projektia pitäisi yrittää pelastaa ja missä vaiheessa se tulisi lopettaa. Yleensä projektin lopettaminen tulee väistämättömäksi, kun:

 • Projektin kustannukset ylittävät huomattavasti yrityksen taloudelliset resurssit, eikä lisärahoituksen saaminen ole mahdollista.
 • Viivästykset ovat niin merkittäviä, että projekti ei enää pysty saavuttamaan liiketoiminnallisia tai strategisia tavoitteitaan, ja tästä aiheutuvaa arvonmenetystä ei voida hyväksyä.
 • Riskit ja esteet ovat niin merkittäviä, että projektin toteuttaminen ei ole enää realistista, ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ei voida hyväksyä.
 • Projekti on jatkuvasti epäonnistunut määriteltyjen tavoitteidensa saavuttamisessa pidemmän ajanjakson ajan, eikä sillä ole realistisia mahdollisuuksia saavuttaa näitä tavoitteita lähitulevaisuudessa.

Tällaisissa tapauksissa projektin lopettaminen on usein järkevin päätös, jotta resurssit, aika ja energia voidaan keskittää muihin projekteihin, joilla on paremmat mahdollisuudet onnistua. Kannattaa kuitenkin myös ottaa huomioon, että projektin osia voidaan mahdollisesti sisällyttää pienempään tai uuteen projektiin tai että projekti kannattaa suunnitella kokonaan ja asettaa tavoitteet uudelleen.

Miten tunnistaa varhaiset merkit hankkeen lopettamisesta?

Jotta voit toimia ajoissa ja välttää tärkeiden resurssien sijoittamisen projektiin, joka on lopetettava, on ratkaisevan tärkeää tunnistaa projektin lopettamisen varhaiset merkit. Lisäksi projektin epäonnistuminen voi olla sitä vaikeampi käsitellä, mitä pidempään projektia on tehty ja mitä enemmän resursseja siihen on sijoitettu. Myös projektin lopettamisesta aiheutuva mainehaitta kasvaa, mitä pidempään projekti kestää. Seuraavassa on joitakin lähestymistapoja ja indikaattoreita, jotka voivat auttaa tunnistamaan projektin väistämättömän lopettamisen:

 • Projektin edistymisen säännöllinen tarkastelu: Projektin edistymisen jatkuva seuranta mahdollistaa ongelmien tai viivästysten varhaisen tunnistamisen. Tähän kuuluvat säännölliset tilanneraportit, projektiraportit sekä virstanpylväiden ja tehtävien seuranta. Jos esimerkiksi huomaat, että tärkeät välitavoitteet tai tavoitteet viivästyvät jatkuvasti, vaikka asianmukaisiin toimenpiteisiin ja mukautuksiin on ryhdytty, se voi olla merkki siitä, että projekti kannattaa lopettaa. Sama pätee, jos projektin toteutuksen aikana kohdataan merkittäviä riskejä ja esteitä, joita ei pystytä ylittämään.
 • Suoritusindikaattoreiden ja mittareiden analysointi: Suoritusindikaattoreiden ja mittareiden käyttö mahdollistaa projektin edistymisen objektiivisen arvioinnin. Tähän voi sisältyä kustannusvaihteluiden, aikataulujen, laatustandardien tai asiakaspalautteen analysointi. Jos asetetut indikaattorit alittavat jatkuvasti odotukset, tämä voi olla varoittava merkki. Jos siis havaitset merkittäviä kustannusylityksiä, joita ei voida korvata ylimääräisillä taloudellisilla resursseilla, se on merkittävä osoitus projektin epäonnistumisesta. Sama pätee, jos havaitset laadun tai asiakastyytyväisyyden jatkuvan heikkenemisen, mutta et pysty puuttumaan taustalla oleviin ongelmiin.
 • Sidosryhmien viestintä ja palaute: Sidosryhmien mukaan ottaminen ja säännöllisen palautteen kerääminen on myös ratkaisevan tärkeää. Käymällä vuoropuhelua sidosryhmien, kuten projektiryhmän, asiakkaiden, johdon ja muiden sidosryhmien, kanssa voidaan mahdolliset ongelmat tai haasteet tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa. Jos huomaat, että keskeisten sidosryhmien tuki on vähenemässä, se voi myös olla merkki siitä, että projekti kannattaa lopettaa.

Pelkästään yhden näistä merkeistä tunnistaminen ei kuitenkaan riitä perusteeksi projektin lopettamiselle. Tilanteen perusteellinen analyysi ja arviointi sekä tietoon perustuva päätöksenteko ovat sen sijaan tarpeen, jotta voidaan määrittää, onko projektin lopettaminen todella väistämätöntä ja mihin toimiin tulisi ryhtyä seuraavaksi.

Päätöksentekoprosessi ja projektin lopettamisen toteuttaminen

Hankkeen lopettamista koskeva päätöksentekoprosessi tulisi toteuttaa huolellisesti, jotta kaikki olennaiset tekijät voidaan ottaa huomioon. Seuraavassa on vaiheittainen opas päätöksentekoprosessiin:

1. Ongelmien ja haasteiden tunnistaminen:

On tärkeää tunnistaa ongelmat, riskit tai esteet, jotka voivat vaarantaa projektin onnistuneen jo varhaisessa vaiheessa. Näin voit analysoida ja punnita tarkasti ongelmien luonnetta, vakavuutta ja vaikutusta hankkeen tavoitteisiin.

2. Projektin hyötyjen ja tavoitteiden arviointi:

Lisäksi on arvioitava, voidaanko projektilla saavuttaa vielä aiotut tavoitteet ja odotetut hyödyt. Arvioi siis projektin nykyinen arvo verrattuna alkuperäisiin odotuksiin ja tavoitteisiin.

3. Resurssien saatavuuden analysointi:

Tarkastele taloudellisten, henkilöstöresurssien tai teknisten resurssien saatavuutta ja tarvetta. Ovatko resurssit riittävät projektin onnistuneeseen toteuttamiseen, vai vaativatko ne suhteettoman suuria kustannuksia?

4. Sidosryhmäanalyysi:

Ota huomioon myös sidosryhmien, kuten projektiryhmän, asiakkaiden, johdon ja muiden asiaankuuluvien osapuolten, edut ja mielipiteet. Voi olla, että projekti pitäisi teknisesti lopettaa, mutta sitä on jatkettava strategisista tai imagoon liittyvistä syistä.

5. Riskinarviointi:

Kattava riskien arviointi auttaa ymmärtämään ongelmien, viivästysten tai muiden haasteiden mahdollisia vaikutuksia. Arvioi näiden riskien todennäköisyys ja vakavuus sekä se, ovatko ne hallittavissa vai eivät. Ulkoisista vaikutuksista ja ylivoimaisesta esteestä johtuvat hallitsemattomat vaarat olisi otettava erityisesti huomioon, ja ne sisällytetään usein sopimuksiin sekä oikeudellisiin ehtoihin vastaavilla lausekkeilla, joilla sopimuspuolia suojellaan tällaisten ennalta arvaamattomien tapahtumien vaikutuksilta. Nämä lausekkeet voivat johtaa velvoitteiden tai sopimusten väliaikaiseen tai lopulliseen päättymiseen, jos niiden täyttäminen on mahdotonta tai kohtuutonta tällaisten olosuhteiden tai tekijöiden vuoksi.

6. Kustannus-hyötyanalyysi:

Kustannus-hyötyanalyysi auttaa sinua arvioimaan projektin lopettamisen taloudellisia vaikutuksia verrattuna projektin jatkamiseen. Ota huomioon sekä välittömät kustannukset että pitkän aikavälin vaikutus yritykseen. Saattaa esimerkiksi käydä niin, että projektia ei voida enää toteuttaa korkeiden kustannusten ja riittämättömien resurssien vuoksi, mutta projektin lopettaminen ei olisi yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Tällaisessa tapauksessa joudut puremaan hammasta ja viemään projektin läpi lisävaivoista huolimatta.

7. Vaihtoehtojen ja toimintatapojen tarkastelu:

Ennen projektin lopettamista on tutkittava kaikki mahdolliset vaihtoehdot, kuten projektin laajuuden, tavoitteiden tai aikataulun mukauttaminen. Arvioi nämä vaihtoehdot toteutettavuuden, vaikutusten ja onnistumismahdollisuuksien kannalta, jotta voit tehdä perustellun päätöksen.

8. Päätöksenteko:

Edellisten vaiheiden ja kerättyjen tietojen perusteella voit nyt tehdä perustellun päätöksen projektin lopettamisesta. Punnitse kaikki edellä mainitut seikat huolellisesti toisiaan vastaan. Pohdi lisäksi, voidaanko jo toteutettuja projektin osia hyödyntää muualla tai voidaanko opitut asiat siirtää muihin projekteihin.

9. Viestintä:

Kun olet päättänyt lopettaa projektin, on tärkeää tiedottaa päätöksestä selkeästi ja avoimesti kaikille asiaankuuluville sidosryhmille. Laajoissa projekteissa, joissa on lukuisia sidosryhmiä, voi olla hyödyllistä laatia viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän kohderyhmät, keskeiset viestit ja viestintäkanavat. Varmista, että selität päätöksesi syyt ja taustalla olevat tekijät tosiasioihin perustuen ja syyttelemättä ketään. Selitä myös, miten projektin lopettaminen vaikuttaa eri sidosryhmiin, ja hahmottele toteutettavat toimenpiteet. Koska projektin lopettaminen vaikuttaa erityisesti projektiryhmääsi, varmista, että otat ryhmän mukaan alusta alkaen ja annat sille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Selkeytä projektin lopettamiseen liittyvät vastuut, jotta kaikki osapuolet tietävät, mitä heiltä odotetaan.

10. Täytäntöönpano:

Ryhdy tämän jälkeen tarvittaviin toimiin projektin lopettamiseksi ja sen asianmukaisen päättämisen varmistamiseksi. Suorita jäljellä olevat tehtävät, dokumentoi projektin tila ja arkistoi tarvittavat asiakirjat. Lisäksi projektia lopetettaessa on tärkeää noudattaa voimassa olevia sopimuksia tai oikeudellisia puitteita, jotta se olisi lainmukainen.

11. Oppiminen ja kehittäminen:

Projektin päättymisen jälkeen on erittäin tärkeää tehdä jälkikäteisarviointi ja oppia projektista. Näin voit oppia virheistä, suunnitella tulevia projekteja paremmin, tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa ja optimoida prosesseja.

Yhteenveto

Projektin väistämättömään loppumiseen viittaavien merkkien varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta asianmukaisiin toimiin voidaan ryhtyä ajoissa. Projektin edistymisen jatkuva seuranta, suoritusindikaattorien analysointi, sidosryhmien palautteen huomioon ottaminen ja perusteellinen riskinarviointi auttavat tunnistamaan mahdolliset ongelmat nopeasti.

Projektinhallintaohjelmiston, kuten myPARMin, käyttö voi helpottaa projektin edistymisen seurantaa ja arviointia, sillä se antaa selkeän yleiskuvan tehtävistä, resursseista, aikatauluista ja tavoitteista sekä auttaa tunnistamaan riskit. Tämä mahdollistaa väärinkäytösten ja viivästysten varhaisen havaitsemisen ja ennakoivan hallinnan, jotta projektin keskeytykset voidaan välttää tai niiden vaikutukset minimoida.
Kaiken kaikkiaan on tärkeää suhtautua vakavasti merkkeihin projektin väistämättömästä lopettamisesta ja toimia niiden mukaisesti. Perusteellinen analyysi, asiantunteva päätöksenteko, selkeä viestintä ja asianmukainen täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä, jotta projektin päättämistä voidaan hallita tehokkaasti.

Lisäksi projektin lopettamisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon sopimuksia ja oikeudellisia sopimuksia laadittaessa. Samalla olisi määriteltävä prosessi, joka koskee projektin mahdollista lopettamista. Toisaalta on suositeltavaa laatia erityinen luettelo vaikutuksista tai tapahtumista, jotka voivat tehdä hankkeen jatkamisen mahdottomaksi.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.