Kannattavuustutkimus

Miten toteutettavuustutkimus voi auttaa välttämään huonoja investointeja ja valitsemaan oikeat hankkeet.

Projektinhallinnan aakkosten: Kannattavuustutkimus

Kattava ja monimutkainen hanke on aina jännittävä. Toteutus lupaa toisaalta suuria onnistumisia, mutta samalla siihen liittyy myös suuria riskejä, koska hankkeeseen on esimerkiksi investoitava paljon rahaa ja aikaa. Ennen kuin johtaja hyväksyy näin suuren hankkeen, hänen on siis syytä laatia kannattavuustutkimus.

Mikä on kannattavuustutkimus?

Kannattavuustutkimus tehdään jo ennen projektin aloittamista. Sen avulla voidaan selvittää, onko hankkeella hyvät mahdollisuudet onnistua ja onko siitä hyötyä yritykselle. Siksi se on tärkeä tekijä päätettäessä, kannattaako hanketta jatkaa vai ei.

Kannattavuustutkimus vastaa siis kysymyksiin:

 • Onko yrityksellä tai tiimillä kaikki tarvittavat välineet ja resurssit projektin tekemiseen?
 • Onko idean toteuttaminen yritykselle kannattavaa?

Kannattavuustutkimuksen aikana analysoidaan ja arvioidaan erilaisia mahdollisia projekteja ja ratkaisuja. Myös kunkin hankkeen mahdollisuudet ja riskit kerätään ja onnistumisen mahdollisuudet arvioidaan, jotta voidaan antaa selkeä ehdotus siitä, pitäisikö hanke toteuttaa vai ei.

Milloin kannattavuustutkimus tulisi tehdä?

Kannattavuustutkimukset ovat erittäin hyödyllisiä projekteissa, joiden toteuttaminen edellyttää suuria investointeja, sillä ne vähentävät resurssien käyttämistä vääriin projekteihin.

Kannattavaa, jos:

 • huonot sijoitukset halutaan minimoida
 • optimaalinen ratkaisu on määriteltävä tai mahdollisia vaihtoehtoja on karsittava.
 • riskit ja heikkoudet pitää saada tunnistettua
 • markkinoiden tilanne pitää arvioida ennen projektin aloittamista

Ei kannattavaa, jos:

 • hanke on kooltaan vain pieni
 • tiedät jo, että hanke on toteuttamiskelpoinen.
 • kilpailijat ovat jo onnistuneet samankaltaisessa projektissa

Vaatimukset:
Tutkimuksen edellytyksenä ovat konkreettiset projektitavoitteet, sillä mikään tutkimus ei ole mahdollinen ilman selkeää päämäärää. Lisäksi projektin reunaehtojen tulisi olla selvillä.

Kannattavuustutkimuksen osatekijät

Yleiskatsaus: Toteutettavuustyypit
 • Tekninen toteutettavuus: Tekninen toteutettavuus kertoo, onko projektin käytettävissä tarvittavia laitteita ja asiantuntemusta, ja myös sen, ovatko esimerkiksi fysikaaliset esteet tai materiaaliominaisuudet esteenä projektin onnistumiselle.
  Löytyykö meiltä riittävät tekniset mahdollisuudet projektin toteuttamiseen tai mitä tarvitaan, jotta se olisi mahdollista?

   

 • Taloudellinen toteutettavuus: Vastaa kysymykseen, onko riittävästi taloudellisia resursseja käytettävissä. Tätä varten laaditaan usein kustannus-hyötyanalyysi.
  Onko meillä tarvittava budjetti projektin toteuttamiseen ja kannattaako se toteuttaa? Jos ei, miten voimme hankkia varoja, vähentää kustannuksia tai tehdä projektista kannattavaa?

   

 • Oikeudellinen toteutettavuus: Vastaa siihen, onko projekti sallittu sovellettavassa oikeusjärjestelmässä tai voivatko oikeudelliset olosuhteet aiheuttaa ongelmia projektin onnistumiselle.
  Saammeko toteuttaa projektin vai pitäisikö jotain muuttaa, jotta se olisi lakien, asetusten tai määräysten mukainen?

   

 • Toiminnallinen toteutettavuus: Yrityksen kyky toteuttaa projekti.
  Voidaanko projekti toteuttaa nykyisellä tiimillä vai pitääkö sille hankkia henkilökuntaa? Onko yrityksellä tarvittava osaaminen, valtuudet ja vastuut, ja onko projektinhallinnan kypsyystaso sopiva?

   

 • Resurssien soveltuvuus: Selvitetään, onko projektille käytettävissä riittävästi resursseja. Näitä voivat olla henkilöstö, materiaali, koneet, tilat, lisenssit, tietotaito jne.
  Onko meillä riittävästi resursseja? Jos ei, voimmeko hankkia niitä? Mitä se maksaa? Kuinka kauan se kestää?

   

 • Aikataulun toteutettavuus: Vastaukset siihen, riittääkö aika projektin toteuttamiseen.
  Onko meillä riittävästi aikaa toteuttaa projekti? Ovatko määräajat realistisia?

Kannattavuustutkimuksen sisältö

Käytettävissäsi on lukuisia erilaisia mahdollisuuksia, tietolähteitä ja välineitä kannattavuustutkimuksen tekemistä varten. Esimerkiksi SWOT-analyysit, riskianalyysit, kustannus-hyötyanalyysit, ansaitun arvon analyysit tai tuottavuusanalyysit. Voit myös sisällyttää tutkimukseesi kyselytutkimuksia, haastatteluja, kilpailuanalyysejä, skenaariotekniikan tai jopa sosiaalisen median trendejä. Koska jokainen projekti on erilainen, täytyy harkita, mitkä vaihtoehdot ovat sopivimmat. Kannattavuustutkimuksen sisältö on kuitenkin useimmissa tapauksissa samankaltainen:

1. Alustava analyysi

Koska kannattavuustutkimuksen laatiminen on hyvin aikaa vievää, on ensin selvitettävä, onko olemassa mitään sellaisia ilmeisiä ja ylitsepääsemättömiä esteitä, joiden vuoksi kannattavuustutkimus on tarpeeton. Jos suuret esteet ovat näkyvissä jo etukäteen, ei tutkimusta todennäköisesti kannata tehdä.

2. Projektin laajuus

Kannattavuustutkimuksen laajuuden ja tavoitteiden määrittelemiseksi on ensin kuvattava projektin laajuutta. Tässä vaiheessa on myös määriteltävä kriteerit, joiden perusteella projektin toteutettavuutta arvioidaan. Lisäksi on selvitettävä projektin tekninen, hallinnollinen, resurssi- ja aikataulullinen toteutettavuus esimerkiksi alustavan projektisuunnitelman avulla.

3. Taloudellinen arviointi

Kerää tietoja hankkeen odotetusta tulosta ja kustannuksista, jotta voit arvioida sen taloudellista toteutettavuutta.

4. Markkina-analyysi

Markkina-analyysi auttaa ymmärtämään, millainen kysyntä projektin tulokselle on markkinoilla ja onko sille oikeudellisia esteitä. Se auttaa sinua myös ymmärtämään, millaisia tuloja voit odottaa, mitkä ovat riskit ja onko tulevalle tuotteelle tai palvelulle kysyntää. Lisäksi tässä vaiheessa kerätään tietoa mahdollisesta kohderyhmästä sekä kilpailutilanteesta. Tässä vaiheessa voidaan myös analysoida mahdollista markkinointistrategiaa.

5. Vaihtoehtoiset ratkaisut

Jos törmäät analyysin aikana mahdollisiin ongelmiin tai havaitset puutteita, voit etsiä ja analysoida vaihtoehtoisia ratkaisuja. Näin voit löytää sellaisia ratkaisuja, joiden avulla projekti voidaan silti toteuttaa onnistuneesti.

6. Arvioi tulokset

Tarkastele tuloksia puolueettomasti ja kattavasti. Ovatko eri ratkaisut toteuttamiskelpoisia? Mitkä ovat riskit kussakin tapauksessa?

7. Päätös

Kannattavuustutkimuksen päätteeksi on suositeltavaa toteuttaa seuraavat vaiheet. Näihin kuuluu päätös siitä, pitäisikö projekti toteuttaa vai ei. Ja jos se toteutetaan, mikä ratkaisu olisi valittava.

Edut

 • kokonaisvaltainen arvio projektin toteutettavuudesta.
 • auttaa löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja
 • auttaa tunnistamaan riskit tai esteet
 • pohjana päätökselle projektin puolesta tai sitä vastaan
 • ennaltaehkäisee huonoja investointeja
 • osoittaa markkinatilanteen
 • kerätyt tiedot auttavat myöhemmin projektin toteuttamisessa

Huonot puolet

 • erittäin aikaa vievä
 • kallis

Yhteenveto

Kannattavuustutkimus on hyödyllinen väline huonojen investointien ehkäisemiseksi ja oikeiden projektien valitsemiseksi. Se auttaa myös hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, sillä se tuo esiin riskit ja esteet sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Kannattavuusanalyysejä ei useinkaan tehdä ajan puutteen ja kustannusten vuoksi. Projektipäälliköiden tulisi kuitenkin aina tehdä ainakin pienimuotoinen perusanalyysi, sillä kustannukset, joita hankkeen aloittamisesta aiheutuu, kun hanke osoittautuu toteuttamiskelvottomaksi, voivat olla jopa paljon suuremmat kuin analyysin kustannukset.

Hyvä projektinhallintaohjelmisto voi auttaa kannattavuusanalyysin laatimisessa. Projektisuunnittelun avulla ohjelmisto voi antaa arvokasta tietoa aikataulun toteutettavuudesta, mutta myös toiminnan ja resurssien toteutettavuudesta. Lisäksi se auttaa taloudellisen toteutettavuuden ymmärtämisessä, sillä sen avulla voidaan myös arvioida projektin tuloksena syntyviä kustannuksia. Projektinhallintaohjelmisto, jossa on integroitu portfolion- ja ohjelmanhallinta vapaasti määriteltävillä tuloskartoilla sekä riski- ja tilaisuusanalyysi, auttaa myös päättämään oikeista projekteista.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.