Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Datapohjainen vallankumous: Pk-yritysten menestyksen avaintekijä

Miten pienyritykset voivat parantaa ketteryyttä, saada kilpailuetua ja laatia tietoon perustuvia strategioita Business Intelligence -tiedonhallinnan avulla?

Datapohjainen vallankumous: Pk-yritysten menestyksen avaintekijä

Business Intelligence – eikös se ole vain suuryrityksille? Vaikka tätä olettamusta kuulee usein, Business Intelligence -järjestelmän muutosvoimaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) aliarvioidaan usein. Jatkuvan muutoksen ja kasvavan kilpailun leimaamassa yritysmaailmassa kyky tehdä tietoon perustuvia päätöksiä osoittautuu ratkaisevaksi kilpailueduksi. Tässä kohtaa Business Intelligence astuu kuvaan.
Pk-yritykset kohtaavat aivan erityisiä haasteita. Niiden on kamppailtava kovassa kilpailussa ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin rajallisin resurssein. Vaikka se ei olekaan helppoa, niillä on usein suuryrityksiin verrattuna merkittävä etu: niiden ketteryys ja kyky tehdä päätöksiä nopeasti. Business Intelligence voi toimia tässä kohtaa katalysaattorina, jonka avulla pk-yritykset voivat muuntaa tietonsa arvokkaiksi oivalluksiksi ja sovittaa liiketoimintastrategiansa tehokkaammin yhteen.

Pk-yritysten haasteet

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat talouden selkärangan. Ne edistävät innovointia, luovat työpaikkoja ja edistävät markkinoiden monimuotoisuutta. Kokonsa vuoksi niillä on kuitenkin usein edessään tiettyjä haasteita, jotka on selvitettävä. Business Intelligence auttaa näitä yrityksiä voittamaan nämä esteet ja maksimoimaan menestymismahdollisuutensa.

1. Rajalliset resurssit:

Pk-yrityksillä on yleensä rajalliset taloudelliset, henkilöstö- ja teknologiset resurssit verrattuna suurempiin yrityksiin. Tämä pakottaa ne optimoimaan käytettävissä olevien resurssien ja henkilöstön käytön mahdollisimman suuren hyödyn tavoittelemiseksi. Niukat resurssit johtavat kuitenkin usein kattavien analyysien puuttumiseen. Esimerkiksi markkinatutkimus saatetaan jättää tekemättä, ja strategiset päätökset saattavat perustua enemmän intuitioon kuin hyvin perusteltuihin tuloksiin. Business Intelligence antaa kuitenkin mahdollisuuden koota yhteen eri lähteistä saatuja tietoja ja muuntaa ne merkityksellisiksi oivalluksiksi. Hyödyntämällä näitä tietoja tehokkaasti pk-yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ja käyttää rajalliset resurssinsa optimaalisesti.

2. Kova kilpailu:

Lähes kaikilla toimialoilla kilpailu on kovempaa kuin koskaan. Pk-yritysten on jatkuvasti sopeuduttava pysyäkseen mukana. Vaikka niillä on yleensä riittävästi joustavuutta tehdä tällaisia mukautuksia nopeasti, niillä ei välttämättä ole selkeää näkemystä markkinoiden muutoksista ja kilpailijoiden käyttäytymisestä. Monet pk-yritykset reagoivat vasta, kun on melkein liian myöhäistä tehdä strategisia muutoksia. Tämän seurauksena tilaisuudet jäävät käyttämättä tai menetetään, vaikka ne olisivat voineet tarjota merkittävän kilpailuedun. Tässä kohtaa BI tulee kuvaan mukaan, sillä se tarjoaa tietoa markkinoiden ja kilpailun suuntauksista.

3. Nopea sopeutumiskyky:

Pk-yritykset pystyvät tekemään nopeita päätöksiä ja sopeutumaan nopeasti uusiin olosuhteisiin. BI tukee tätä sopeutumiskykyä tarjoamalla reaaliaikaista tietoa. Näiden tietojen avulla pk-yritykset voivat nopeasti tunnistaa suuntauksia ja malleja, jolloin ne voivat reagoida nopeasti. Tämä tietoon perustuva lähestymistapa varmistaa, että pk-yritykset voivat jatkuvasti optimoida strategioitaan ja säilyttää ketteryytensä.

4. Oivallusten puute:

Pk-yritykset saattavat ponnistella ymmärtääkseen asiakkaitaan, parantaakseen tuote- ja palvelutarjontaansa sekä kohdentaakseen kohderyhmänsä tehokkaasti. Tämä voi johtaa siihen, että yritykset kehittävät erinomaisia tuotteita, joihin markkinat eivät ole valmiita, tai jakelevat tuotteita, jotka eivät täytä asiakkaiden tarpeita. Samoin markkinointistrategiat eivät ehkä vastaa todellista kohdeyleisöä tai kohdeyleisö on tunnistettu väärin. BI auttaa kuitenkin analysoimaan asiakkaiden käyttäytymistä, mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Näiden tietojen avulla pk-yritykset voivat kehittää yksilöllisiä markkinointistrategioita, räätälöidä tuotteitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja parantaa siten kilpailukykyään.

Business Intelligencen soveltaminen pk-yrityksissä

Business Intelligencea voidaan soveltaa eri aloilla pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Pienetkin yritykset voivat hyödyntää lukuisia etuja, jotka parantavat niiden kilpailukykyä ja edistävät kasvua.

1. Parannettu päätöksenteko:

Tietoon perustuvat päätökset ovat usein parempia kuin pelkkään intuitioon perustuvat päätökset. BI:n avulla pk-yritykset voivat analysoida eri lähteistä peräisin olevaa tietoa helposti ja intuitiivisesti ja muuntaa sen hyödyllisiksi oivalluksiksi. Itsepalvelu-BI:n avulla ei enää tarvita kalliita data-analyytikkoja, vaan pk-yritysten työntekijät voivat käyttää tarvittavia tietoja ja analyysejä itsenäisesti. Tämä helpottaa uusien oivallusten saamista, trendien tunnistamista ja markkinamuutosten ennustamista. Näin ollen voidaan tehdä faktoihin perustuvia strategisia päätöksiä.

2. Prosessin optimointi:

Koska pk-yritysten resurssit ovat rajallisia, niiden on hyödynnettävä niitä tehokkaasti ja vältettävä tuhlaamista. Tämä edellyttää liiketoimintaprosessien optimointia, heikkouksien vähentämistä ja parannusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Tämä voi koskea kaikkia yrityksen osa-alueita: projektinhallinnasta ja kehitys- tai markkinointiosastoista tuotantoon ja asiakaspalveluun. BI auttaa tällaisten liiketoimintaprosessien optimoinnissa paljastamalla heikkoudet tai pullonkaulat ja tunnistamalla parannusmahdollisuudet. Tämä johtaa resurssien parempaan käyttöön ja tehokkaampaan työnkulkuun.

3. Asiakkaiden ymmärtäminen:

Asiakastyytyväisyys on pk-yrityksille erittäin tärkeää, sillä tyytyväiset asiakkaat palaavat ja kertovat kokemuksistaan yrityksestä mahdollisille asiakkaille. Pk-yrityksillä on kuitenkin usein vain vähän tietoa todellisista asiakkaistaan tai ne hyödyntävät näitä tietoja liian vähän. Varsinkin kun olemassa oleva asiakassuhteiden hallintajärjestelmä (CRM) integroidaan BI-ohjelmistoon, Business Intelligence mahdollistaa asiakkaiden vuorovaikutuksen, käyttäytymisen, mieltymysten sekä ostotottumusten analysoinnin. Tämän avulla voidaan myös arvioida asiakastyytyväisyyttä. Näiden havaintojen perusteella pk-yritykset voivat kehittää asiakkailleen räätälöityjä strategioita, tuotteita tai yksilöllisiä tarjouksia, mukauttaa markkinointistrategioitaan ja vastata erityisesti asiakkaiden tarpeisiin. Kohdennetuilla toimintatavoilla voidaan siten tehostaa myynti- tai markkinointitoimintaa. Lisäksi BI auttaa arvioimaan myynti- tai markkinointikampanjoiden tehokkuutta mittaamalla esimerkiksi mainosklikkausten kaltaisia mittareita tai analysoimalla myyntitietoja. Saadut tiedot auttavat pk-yrityksiä arvioimaan, mitkä strategiat ovat kaikkein tehokkaimpia ja tunnistamaan parannuskohteet.

4. Suuntausten varhainen havaitseminen:

Kaikilla markkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. BI auttaa pk-yrityksiä seuraamaan markkina- ja kilpailusuuntauksia reaaliaikaisesti. Näiden tietojen avulla ne voivat reagoida muutoksiin ajoissa, mukauttaa strategioita, tuotteita tai palveluja ja sijoittua paremmin markkinoilla. BI:tä hyödyntävillä pk-yrityksillä on usein kilpailuetua, sillä ne eivät ainoastaan tunnista markkinamahdollisuuksia, jotka niiden kilpailijat saattavat jättää huomiotta, vaan ne voivat myös nopeasti kehittää tietopohjaisia strategioita uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

5. Optimoitu varastonhallinta ja toimitusketjun tehostaminen:

Yrityksissä, joissa on fyysisiä tuotteita, tehokas varastonhallinta on ratkaisevan tärkeää, sillä liian suuren varaston säilyttäminen voi olla haitallista, jos kyseisten tuotteiden kysyntä on vähäistä, ja pitkistä toimitusajoista johtuva vähentynyt asiakaskysyntä voi myös aiheuttaa ongelmia. Näin ollen tuotteiden kysynnän tarkka ennakointi on ratkaisevan tärkeää pk-yrityksille. Myyntitietojen, kausitrendien ja toimitusaikojen analysointi antaa pk-yrityksille mahdollisuuden ennustaa kysyntää ja varastomalleja tarkemmin. Näin ne voivat välttää liian suuria varastoja, vähentää suuria varastointikustannuksia, poistaa puutteita ja määrittää optimaalisen varastotason. Lisäksi BI:tä voidaan hyödyntää toimitusketjun tehokkuuden parantamiseen analysoimalla tuotantotietoja ja toimittajien suorituskykyä.

6. Taloudellinen analysointi ja raportointi:

Erityisesti pienille yrityksille, joilla ei ole itsenäistä talousosastoa, taloudellisten mittareiden seuraaminen voi olla haastavaa. Business Intelligence -ohjelmisto voi yksinkertaistaa taloudellisten muuttujien seurantaa ja analysointia, tuottaa raportteja ja ilmoittaa automaattisesti sidosryhmille, jos kriittiset avainindikaattorit lähestyvät tiettyjä raja-arvoja. Näin pk-yritykset voivat seurata tulojaan, menojaan ja voittojaan tehokkaammin, ylläpitää taloudellista terveyttä, hallita budjetteja tehokkaammin ja tehdä tietoon perustuvia taloudellisia päätöksiä.

7. Riskienhallinta:

BI voi myös auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan mahdollisia riskejä varhaisessa vaiheessa, liittyivätpä ne sitten talouteen, markkinoiden muutoksiin tai asiakkaiden käyttäytymiseen. Tämä mahdollistaa ennakoivan reagoinnin ja riskien vähentämisen.

8. Työvoiman hallinta:

BI tarjoaa työntekijöille pääsyn olennaisiin tietoihin ja raportteihin, mikä antaa heille mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä. Tämä edistää työntekijöiden vastuullisuutta ja suorituskykyä, koska he voivat toimia itsenäisesti tietojen perusteella. Lisäksi työntekijöiden suoritustietojen analysoinnin avulla pk-yritykset voivat arvioida suoritusta, tunnistaa koulutustarpeita ja kehittää kannustinjärjestelmiä, jotka lisäävät työntekijöiden motivaatiota ja tehokkuutta. Lisäksi BI:n avulla voidaan optimoida työvoiman aikataulutus esimerkiksi analysoimalla työmäärää, hankeaikoja ja työaikoja, jolloin voidaan varmistaa, että ratkaisevia hankkeita tai tehtäviä varten on käytettävissä riittävästi henkilöstöä.

Nämä esimerkit korostavat Business Intelligence -järjestelmän monipuolisuutta ja hyödyllisyyttä pk-yrityksille. Tekemällä tietoon perustuvia päätöksiä pk-yritykset voivat optimoida liiketoimintaprosessejaan, ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja parantaa kilpailukykyään.

Business Intelligence -järjestelmän hyödyt pk-yrityksille:

 • Parempi päätöksenteko
 • Parempi tehokkuus
 • Asiakaskeskeiset strategiat
 • Varhainen suuntausten havaitseminen
 • Automaattinen tietojen analysointi ja integroitu ilmoitusjärjestelmä
 • Optimoitu varastonhallinta
 • Taloudellinen läpinäkyvyys
 • Kilpailuedut
 • Työntekijöiden suorituskyvyn parantaminen
 • Tulevaisuuteen keskittyvä suunnittelu

BI:n haasteet pk-yrityksille

Business Intelligence -teknologian käyttöönotto pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tarjoaa monia etuja, mutta siihen liittyy myös tiettyjä haasteita:

 • Datan laatu ja saatavuus: Tarvittavien tietojen laadun ja saatavuuden varmistaminen on yksi merkittävimmistä haasteista. Pk-yrityksillä saattaa olla vaikeuksia kerätä, integroida ja puhdistaa johdonmukaisia ja tarkkoja tietoja eri lähteistä. Ilman laadukkaita tietoja BI-analyysin tulokset voivat olla virheellisiä tai harhaanjohtavia, mikä johtaa huonoihin päätöksiin.
 • Resurssirajoitukset: Pk-yrityksillä on usein rajalliset resurssit budjetin, henkilöstön ja ajan suhteen. BI:n käyttöönotto edellyttää kuitenkin investointeja ohjelmistoihin, koulutukseen ja käyttöönottoaikaan. Näiden resurssien kohdentaminen voi olla haastavaa, ja se edellyttää huolellista suunnittelua.
 • Teknologian monimutkaisuus: BI:n edellyttämä teknologia voi olla vaikeaa, etenkin jos yrityksellä ei ole kokemusta sen käytöstä. Oikeanlaisen BI-alustan valinta, sen integroiminen olemassa oleviin järjestelmiin ja työntekijöiden kouluttaminen tulisi tehdä harkiten.
 • Kulttuurin muutos: BI:n käyttöönotto edellyttää usein myös organisaation sisäistä kulttuurin muutosta. Työntekijöiden on sopeuduttava tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja muutettava työtyyliään sen mukaisesti. Tämä muutos voi kohdata vastustusta erityisesti perinteisesti suuntautuneissa yrityksissä, joissa avoimuus ja autonomia ovat vähäiset.
 • Monimutkainen analysointi ja tulkinta: Kerättyjen tietojen analysointi ja mielekkäiden oivallusten saaminen edellyttää analyyttisiä taitoja. Vaikka itsepalveluperiaatteella toimiva BI antaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden luoda analyysejä, kaikki tulokset eivät ole mielekkäitä tai anna arvokkaita havaintoja. Siksi työntekijöille on annettava koulutusta, jotta he saavat tarvittavat tiedot mittareista ja analyyseistä. Lisäksi BI-järjestelmän kaikkia ominaisuuksia olisi hyödynnettävä, sillä se voi tarjota käyttäjille ymmärrettäviä ehdotuksia ja toteuttamiskelpoisia suosituksia.
 • Tietosuoja ja tietoturva: Tietojen keruu ja käsittely herättää huolta yksityisyydestä ja tietoturvasta. Pk-yritysten on huolehdittava siitä, että ne noudattavat tietosuojasäännöksiä ja suojelevat tietoja luvattomalta käytöltä.
 • Skaalautuvuus: Pk-yritysten on valittava ratkaisu, joka vastaa yrityksen nykyisiä tarpeita ja joka voi myös skaalautua tai mukautua yrityksen kasvun mukaan.
 • Hyväksyminen ja käyttö: Muutokset herättävät usein vastustusta, mikä johtaa siihen, että jotkut työntekijät epäröivät omaksua uutta teknologiaa tai kamppailevat tietojen tehokkaan hyödyntämisen kanssa. Tehokas viestintä on ratkaisevan tärkeää, jotta muutokset voidaan toteuttaa onnistuneesti.
 • Mitattavissa oleva kannattavuus: Koska BI:n käyttöönotto vaatii ajan, rahan ja henkilöstön investointeja, on tärkeää varmistaa, että sijoitetun pääoman tuotto on mitattavissa ja että odotetut hyödyt todella saavutetaan.

Näistä haasteista huolimatta pk-yritykset voivat valjastaa BI:n hyödyt huolellisella suunnittelulla, koulutuksella ja asiantuntijatuella ja saavuttaa pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaansa.

Yhteenveto

Kyky tehdä perusteltuja päätöksiä tietojen perusteella on pk-yrityksille ratkaiseva kilpailuetu, ja se voi vaikuttaa merkittävästi niiden menestykseen. Business Intelligence tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille keinoja optimoida sisäisiä prosesseja, käyttää resursseja tehokkaasti ja asemoida itsensä markkinoilla datalähtöisesti. Hankkimalla tietoa, voittamalla haasteita ja kehittämällä datapohjaisia liiketoimintastrategioita pk-yritykset voivat hyödyntää joustavuuttaan ja parantaa kilpailukykyään.

Business Intelligence -ohjelmisto myPARM BIact antaa pk-yritysten työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää BI:tä itsepalveluna, jolloin he voivat itsenäisesti käyttää tietoja, tehdä analyysejä ja saada tietoa. Se tarjoaa käyttäjäystävällisiä kojelautoja, visualisointeja ja raportteja, jotka mahdollistavat tietojen intuitiivisen tulkinnan ja tietoon perustuvan päätöksenteon. Tämän työkalun avulla pk-yritykset voivat tehokkaasti seurata taloudellisia tietoja, optimoida liiketoimintaprosesseja, ymmärtää asiakkaita paremmin ja tunnistaa suuntauksia haasteiden voittamiseksi ja liiketoiminnan kasvun edistämiseksi.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.