Projektinhallinta Pareto-periaatteen mukaisesti: tehokkuuden lisääminen ja onnistumisen maksimointi

Miten 80/20-sääntö optimoi resursseja, minimoi riskejä ja vie projektit pikakaistalle?

Projektinhallinta Pareto-periaatteen mukaisesti: tehokkuuden lisääminen ja onnistumisen maksimointi

Ympärillämme oleva maailma noudattaa usein erikoista kaavaa: pieni osa syistä johtaa suurimpaan osaan tuloksista. Yleisesti oletetaan esimerkiksi, että 20 prosenttia työstä tuottaa 80 prosenttia tuloksista. Projektinhallinnassa, jossa tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää, tämä tieto, joka tunnetaan myös nimellä Pareto-periaate, voi auttaa meitä työskentelemään tehokkaasti perfektionismin sijaan. Pareto-periaate voi siis olla tehokas työkalu, jonka avulla voit hyödyntää resursseja paremmin, minimoida riskejä ja maksimoida projektin onnistumisen. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme lähemmin, mitä Pareto-periaate on ja miten sitä sovelletaan projektinhallinnassa.

Mikä on Pareto-periaate?

Pareto-periaate, joka tunnetaan myös nimellä 80/20-periaate, on saanut nimensä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa eläneen italialaisen taloustieteilijän Vilfredo Pareton mukaan. Pareto havaitsi, että monissa tilanteissa suurin osa tuloksista syntyi pienestä osasta syitä. Hän havaitsi esimerkiksi, että noin 80 prosenttia Italian maasta oli noin 20 prosentilla väestöstä. Pareto kehitti näitä havaintoja edelleen ja muotoili periaatteen, joka myöhemmin kantoi hänen nimeään.
Vaikka Vilfredo Pareto oli yksi ensimmäisistä, joka ymmärsi periaatteen ja kuvasi sen taloudellisissa yhteyksissä, ei ole olemassa mitään erityistä tieteellistä tutkimusta, joka vahvistaisi Pareto-periaatteen sen yleisessä muodossa. Sen sijaan se on pikemminkin empiirinen havainto, joka on toistunut lukuisilla eri aloilla ja tilanteissa. Tutkijat ja tiedemiehet ovat tarkastelleet ja soveltaneet Pareto-periaatetta eri tavoin ajan kuluessa. Taloustieteessä ja liike-elämässä sitä on käytetty kuvaamaan resurssien, tulojen, myyntilukujen ja paljon muuta. Samanlaisia malleja on löydetty muillakin aloilla, kuten yhteiskuntatieteissä, tekniikassa, biologiassa ja jopa jokapäiväisessä elämässä. Vaikka mikään erityinen tutkimus ei siis vahvista Pareto-periaatetta kokonaisuutena, toistuvat havainnot epätasaisista jakaumista ja syiden ja seurausten epäsuhtaisuudesta eri aloilla vahvistavat sen pätevyyden. Periaatetta käytetään usein nyrkkisääntönä tai heuristisena työkaluna, jonka avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja käyttää resursseja tehokkaammin eri tilanteissa.

Miten Pareto-periaate auttaa projektinhallinnassa?

Pareto-periaate voi auttaa monin tavoin projektinhallinnassa, sillä soveltamalla tätä periaatetta älykkäästi voit tunnistaa projektin kriittisimmät osatekijät, käyttää resursseja tehokkaammin ja näin ollen parantaa merkittävästi projektin onnistumista.

 • Tehtävien priorisointi: Periaate mahdollistaa sellaisten tehtävien tunnistamisen, joilla on merkittävin vaikutus projektin onnistumiseen. Keskittymällä sellaisiin 20 prosenttiin tehtävistä, jotka tuottavat 80 prosenttia arvosta, voit varmistaa, että rajalliset resurssit käytetään optimaalisesti.
 • Resurssien hallinta: Sataprosenttisen ratkaisun saavuttaminen vaatii usein huomattavia ponnisteluja. Keskittymällä 80 prosenttiin kaikkein kriittisimmistä vaatimuksista vaivaa voidaan vähentää merkittävästi. Soveltamalla Pareto-periaatetta voit varmistaa, että resurssit, kuten aika, budjetti tai henkilöstö, kohdennetaan sinne, missä ne tuottavat eniten arvoa, ja välttää arvokkaiden resurssien sijoittamista vähemmän tärkeisiin tehtäviin.
 • Riskien arviointi ja hallinta: 80/20-säännön avulla voit helposti tunnistaa kriittisimmät tehtävät ja ongelmat, joilla voi olla merkittävin vaikutus projektin onnistumiseen. Näihin tehtäviin liittyy myös suurin riski projektin epäonnistumisesta, jos niitä ei sovelleta oikein. Keskittymällä näihin avainalueisiin voit minimoida riskit ja vähentää viivästysten tai virheiden todennäköisyyttä.
 • Ajanhallinta: Pareto-periaate auttaa myös käytettävissä olevan ajan tehokkaassa hyödyntämisessä kannustamalla sinua ja projektiryhmääsi keskittymään tehtäviin, jotka tuottavat eniten arvoa. Tämä voi vähentää pullonkauloja ja lisätä todennäköisyyttä saada projekti valmiiksi ajallaan.
 • Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys: Keskittymällä projektin olennaisiin näkökohtiin voit varmistaa, että asiakkaat ja sidosryhmät saavat mahdollisimman hyvin täytettyä tärkeimmät tarpeet ja odotukset. Tämä auttaa lisäämään heidän tyytyväisyyttään ja vahvistaa luottamusta projektiin.
 • Keskity innovointiin: Keskittymällä sellaisiin 20 prosenttiin ideoista tai ominaisuuksista, jotka tuottavat eniten arvoa, voit luoda tilaa luoville ratkaisuille ja edistää innovatiivisia lähestymistapoja.
 • Estää ylikuormituksen: Pareto-periaate auttaa lisäksi edistämällä keskittymistä olennaiseen. Tämä vähentää osaltaan tiimin jäsenten stressiä ja parantaa työn laatua.
 • Jatkuva kehittäminen: Soveltamalla Pareto-periaatetta säännöllisesti voit jatkuvasti tarkastella, analysoida ja optimoida projekteja. Tämä mahdollistaa tehokkuuden ja projektin onnistumisen jatkuvan kehittämisen.
 • Projektisalkun hallinta: Pareto-periaatetta voidaan käyttää myös projektisalkun hallinnassa, mikä auttaa tunnistamaan projektit, jotka tuottavat suurimman osan odotetuista hyödyistä tai joilla on merkittävin vaikutus yrityksen strategiaan.

Pareto-periaatteen soveltaminen projektinhallinnassa: Tulosten maksimointi mahdollisimman pienellä vaivalla

Pareto-periaatteen soveltaminen projektinhallinnassa perustuu ymmärrykseen siitä, että kaikki projektin tehtävät ja näkökohdat eivät ole yhtä arvokkaita. Sen sijaan jotkut osatekijät vaikuttavat merkittävästi kokonaismenestykseen, kun taas muiden vaikutus on verrattain vähäinen. Jakamalla projekti osiin ja tekemällä kriittisen analyysin projektipäälliköt voivat tunnistaa ne 20 prosenttia tehtävistä, ongelmista tai ominaisuuksista, jotka tuottavat suurimman osan tuloksista. Näin resurssit, energia ja huomio voidaan keskittää näihin keskeisiin tekijöihin, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri vaikutus.

Esimerkki: Ajattele esimerkiksi ohjelmistokehitysprojektia. Soveltamalla Pareto-periaatetta tiimi voisi tunnistaa kriittiset 20 prosenttia ominaisuuksista, jotka vaikuttavat 80 prosenttiin käyttäjien tyytyväisyydestä. Nämä ominaisuudet voitaisiin sitten priorisoida ja niitä voidaan kehittää ensimmäisinä, jotta ne tuottaisivat arvoa varhaisessa vaiheessa ja minimoisivat mahdolliset viivästykset.

Pareto-periaate toimii myös ohjeena resurssien tehokkaaseen jakamiseen. Sen sijaan, että projektipäälliköt jakaisivat aikaa ja vaivaa tasaisesti kaikille projektin osa-alueille, he voivat panostaa erityisesti niihin osa-alueisiin, jotka tarjoavat suurimman tuoton. Tämä ei ainoastaan johda resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen, vaan myös tekee hankeprosessista ketterän, mikä mahdollistaa joustavan reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin.
Pareto-periaatteen soveltaminen projektinhallinnassa edellyttää kuitenkin selkeitä analyysejä, priorisointia ja valittujen painopisteiden jatkuvaa tarkistamista. Projektipäälliköt voivat tukeutua historiatietoihin, aiempiin kokemuksiin ja sidosryhmien palautteeseen yksilöidäkseen tehtävät, joilla on merkittävin vaikutus kokonaismenestykseen.

Keskeisten tehtävien tunnistaminen

Projektinhallintaan liittyy usein monien tehtävien hallinta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta voidaan määrittää, mitkä tehtävät vaikuttavat vähiten projektin onnistumiseen ja mitkä ovat keskeisiä, tarvitaan perusteellinen analyysi projektin laajuudesta, tavoitteista ja odotetuista tuloksista. Projektipäällikön tulisi kysyä, mitkä tehtävät tai toiminnot vaikuttavat eniten lopputulokseen. Tähän kysymykseen voidaan vastata usealla eri tavalla.:

 • Aikaisempien projektien arviointi: Tarkastele toteutuneita projekteja. Mitkä tehtävät vaikuttivat projektin onnistuneeseen toteuttamiseen? Mitkä tehtävät aiheuttivat epäonnistumisen? Hyödynnä historiatietoja, suorituskykymittareita ja asiakaspalautetta, jotta saat arvokasta tietoa projektin edistymisestä.
 • Projektin tavoitteiden määrittely: Jos projektilla on selkeä tavoite, siitä voidaan tunnistaa tehtävät, jotka edistävät suoraan tavoitteen saavuttamista. Tämä edellyttää usein tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta kaikki olennaiset vaatimukset saadaan kirjattua.
 • Riskien tunnistaminen: On ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon ne tehtävät, joihin liittyy suuria riskejä tai jotka ovat ajallisesti kriittisiä. Nämä tehtävät voivat olla ratkaisevia projektin sujuvuuden ja mahdollisten ongelmien välillä.

Kun keskeiset tehtävät on tunnistettu, projektipäälliköt voivat keskittyä niihin 20 prosenttiin tehtävistä, jotka tuottavat suurimman osan hyödyistä. Nämä tehtävät asetetaan sitten tärkeysjärjestykseen, jolloin ne saavat eniten resursseja ja huomiota.

Avaintehtävien tunnistaminen edellyttää tarkkaa analyysia, avointa viestintää tiimin ja sidosryhmien kanssa sekä kykyä pitää kokonaiskuva mielessä.

Tehokas resurssien jakaminen: Maksimaalinen vaikutus rajallisilla resursseilla

Kun keskeiset tehtävät on tunnistettu, niihin voidaan kohdentaa tarvittavat resurssit. Keskittymällä ensisijaisesti näihin tehtäviin voit optimoida niukat resurssisi ja hyötyä monilla eri aloilla:

 • Ajanhallinta: Keskittymällä tärkeimpiin tehtäviin projektipäälliköt voivat vähentää aikarajoituksia ja optimoida projektiprosesseja.
 • Budjetin optimointi: Taloudellisten resurssien kohdentaminen olennaisiin tehtäviin auttaa käyttämään budjettia tehokkaammin ja välttämään tarpeettomia kuluja.
 • Työvoima: Jakamalla tiimin jäsenet tehtäviin, joilla on merkittävin panos, tuottavuus ja tiimin motivaatio lisääntyvät.
 • Riskienhallinta: Resurssien kohdennettu jakaminen kriittisiin tehtäviin minimoi mahdolliset riskit ja ehkäisee pullonkauloja.

Pareto-periaatteen soveltaminen resurssien jakamiseen edellyttää selkeää priorisointia, tiivistä yhteistyötä tiimin kanssa sekä projektin edistymisen jatkuvaa seurantaa. Resurssien kohdennetun jakamisen avulla projektipäälliköt voivat varmistaa, että rajallisista resursseista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa ja kustannuksia, vaan myös maksimoi projektin kokonaissuorituskyvyn.

Riskienhallinta ja priorisointi: epävarmuustekijöiden minimointi projektinhallinnassa

Pareto-periaate on erinomainen väline tehokkuuden lisäämiseksi, ja se on myös tehokas keino hallita riskejä projektinhallinnassa. Keskittymällä sellaisiin 20 prosenttiin töistä tai tekijöistä, joilla on merkittävin vaikutus, voidaan usein estää mahdolliset vaikeudet.
Tässä yhteydessä keskeisten tehtävien tunnistaminen mahdollistaa tehtävien selkeän priorisoinnin. Tämä priorisointi ei koske ainoastaan kaikkein kriittisimpiä tehtäviä vaan myös mahdollisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa näihin keskeisiin tehtäviin. Käsitellessään näitä riskejä ennakoivasti projektipäälliköt voivat estää viivästyksiä ja odottamattomia ongelmia. Riskienhallinnan ja priorisoinnin läheinen yhteys tulee erityisen ilmeiseksi, kun tarkoituksena on keskittyä projektin kriittiseen polkuun. Se edustaa niiden keskeisten tehtävien järjestystä, jotka vaativat pisimmän kokonaistyöpanoksen. Tunnistamalla kriittisen polun ja käsittelemällä sitä prioriteettina projektipäälliköt minimoivat koko projektin vaarantavien viivästysten todennäköisyyden. Samalla he voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin mahdollisten riskien vähentämiseksi tai niiden syntymisen estämiseksi.
Aiemmin mainitussa esimerkissä tämä voi tarkoittaa keskeisten tehtävien lisäksi myös niiden keskeisten komponenttien tunnistamista, joiden toimintahäiriöt voivat vaarantaa koko ohjelmistosovelluksen toimivuuden. Näin voidaan keskittyä näihin toimintoihin liittyviin riskeihin ja puuttua niihin ennakoivasti.

Periaatteen jatkuva soveltaminen: Dynaaminen ohjaus pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiseksi

Pareto-periaate ei ole projektinhallinnassa kertaluonteinen työkalu, vaan pikemminkin jatkuva menetelmä. Soveltamalla Pareto-periaatteen perusperiaatteita koko projektin elinkaaren ajan projektipäälliköt voivat varmistaa, että heidän projektinsa pysyvät aina oikealla tiellä.
Jatkuva soveltaminen alkaa jo projektin suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa tunnistetaan ja priorisoidaan tärkeimmät tehtävät. Tämä muodostaa perustan projektin strategiselle suunnalle ja auttaa keskittymään olennaiseen. Projektin toteutuksen aikana projektipäälliköiden tulisi säännöllisesti tarkastella edistymistä ja varmistaa, että resurssit kohdennetaan sinne, missä ne tuottavat eniten lisäarvoa. Säännöllinen tarkastelu mahdollistaa joustavan sopeutumisen projektiympäristön muutoksiin sekä tarvittaessa tarvittavat mukautukset.
Lisäksi Pareto-periaatetta voidaan soveltaa myös projektien jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Esimerkiksi projektivaiheen päätyttyä projektiryhmät voivat analysoida, mitkä tehtävät olivat erityisen tehokkaita, ja yksilöidä edelleen optimoitavia osa-alueita. Tämä mahdollistaa jatkuvan projektioptimoinnin ja lisää tehokkuutta tulevissa vaiheissa tai projekteissa.
Pareto-periaatteen jatkuva soveltaminen edellyttää ennakoivaa lähestymistapaa ja avoimuutta muutoksille. Se kannustaa projektipäälliköitä ja -tiimejä toimimaan ketterästi ja keskittymään tehtäviin, joista saadaan suurin hyöty. Siksi onnistunut esimerkki periaatteen jatkuvasta soveltamisesta löytyy usein ohjelmistokehityksestä, jossa käytetään Scrumin kaltaisia ketteriä menetelmiä. Kriittiset toiminnot kehitetään, testataan ja integroidaan sovellukseen säännöllisissä sprinteissä, ja tiimi arvioi jatkuvasti tuloksia ja suunnittelee seuraavia vaiheita.

Pareto-periaatteen edut

 • Parempi tehokkuus: Pareto-periaate mahdollistaa resurssien, kuten ajan, budjetin ja työvoiman, tehokkaamman käytön keskittymällä tärkeimpiin tekijöihin, jotka tuottavat suurimman hyödyn.
 • Priorisointi: Sen avulla voidaan tunnistaa ja priorisoida kriittiset tehtävät ja projektin osat ja varmistaa, että tärkeimmät asiat käsitellään ensin.
 • Riskienhallinta: Keskittymällä kriittisiin 20 prosenttiin syistä tai tehtävistä, riskit voidaan tunnistaa ja niihin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, mikä vähentää riskin toteutumisen todennäköisyyttä.
 • Strateginen linjaus: Pareto-periaate auttaa myös varmistamaan, että projektit ja työtehtävät ovat linjassa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden kanssa.
 • Jatkuva kehittäminen: Periaatteen soveltaminen johtaa projektien jatkuvaan tarkistamiseen ja optimointiin ja edistää siten pitkäaikaista menestystä.

Haasteet

 • Yleistämisen riski: Virhearviointeja voi syntyä, jos oletetaan, että Pareto-periaate on yleispätevä kaikissa yhteyksissä. Todellisuudessa periaate ei välttämättä ole merkityksellinen kaikissa projekteissa tai tilanteissa.
 • Tietojen tarkkuus: Ratkaisevan 20 prosentin tunnistaminen voi toisinaan olla subjektiivista ja edellyttää tarkkoja tietoja sekä analyysejä. Epätarkat tai virheelliset tiedot voivat johtaa virheellisiin johtopäätöksiin.
 • Muutosvastarinta: Pareto-periaatteen käyttöönotto edellyttää usein muutoksia ajattelutapaan ja projektinhallintaprosesseihin. Tiimin jäsenet tai sidosryhmät saattavat aluksi vastustaa näitä muutoksia.
 • Marginaalisten näkökohtien mahdollinen laiminlyönti: Keskeisiin näkökohtiin keskittyminen sisältää riskin, että vähemmän tärkeät, mutta silti tarvittavat osatekijät jätetään huomiotta.
 • Soveltamisen monimutkaisuus: Monimutkaisissa projekteissa Pareto-periaatteen soveltaminen voi olla haastavaa, koska 20 prosenttia kriittisistä tehtävistä voi olla vaikea tunnistaa.

Yhteenveto

Pareto-periaate tarjoaa todistetun strategian tehokkuuden lisäämiseksi ja projektin onnistumisen maksimoimiseksi projektinhallinnassa. Tunnistamalla avaintehtävät, jakamalla resurssit tehokkaasti, kohdentamalla riskienhallintaa ja soveltamalla tätä periaatetta jatkuvasti projektipäälliköt voivat varmistaa, että heidän rajalliset resurssinsa käytetään mahdollisimman tehokkaasti suurimman mahdollisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Pareto-periaatteen toteuttamisessa projektinhallinnassa myPARM-projektinhallintaohjelmisto voi toimia arvokkaana työkaluna. MyPARM-ohjelmalla projektipäälliköt voivat tunnistaa kriittiset 20 prosenttia tehtävistä, asettaa prioriteetit, jakaa resurssit strategisesti ja seurata jatkuvasti projektin edistymistä. Lisäksi myPARM-ohjelman analyyttiset toiminnot auttavat tunnistamaan pullonkaulat ja riskit varhaisessa vaiheessa, mikä antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia projektin onnistumisen varmistamiseksi.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.