Projektinhallinta ABC: T niin kuin Työn hajautusrakenne (WBS)

Projektinhallinta ABC: T niin kuin Työn hajautusrakenne (WBS)

Työn hajautusrakenne (Work Breakdown Structure, WBS) on välttämätön työkalu kaikille projektinhallinnassa mukana oleville. Suurella projektille lähestyessäsi saatat miettiä, mistä aloittaa. WBS toimii hienovaraisena oppaana, joka ohjaa sinut onnistuneeseen toteutukseen. Tutustutaan Työn hajautusrakenteeseen, sen merkitykseen ja rakenteellisen projektinhallinnan periaatteisiin.

Mikä on WBS?

Työn hajautusrakenne (WBS) on perustyökalu projektinhallinnassa, jota käytetään monimutkaisten projektien jakamiseen hallittavissa oleviin, hierarkkisesti järjestettyihin yksiköihin. WBS-ideaa kehitettiin alun perin sotilasprojektinhallinnan yhteydessä toisen maailmansodan aikana. Siellä kehitettiin ”Ohjelman arviointi ja tarkastelu -tekniikka” (PERT), joka laski perustan WBS:lle. 1950-luvulla WBS:ää hienosäästettiin edelleen ja se löysi tiensä siviiliprojekteihin ja yrityksiin.
WBS mahdollistaa projektin systemaattisen jakamisen aliprojekteihin, vaiheisiin, työpaketteihin ja lopulta alimpiin tehtävätasoihin, niin kutsuttuihin ”tuotoksiin”. Tämä selkeä hierarkia tarjoaa useita etuja projektinhallinnassa. Ensinnäkin se tekee projektien suunnittelusta, hallinnasta ja ohjauksesta paljon helpompaa, koska projektien monimutkaisuus vähenee. Se tekee selväksi heti alusta alkaen, mitä projektin osana on tehtävä. WBS luodaan yleensä siten, että yksittäiset tasot, kuten työpaketit, voidaan tiivistää yksityiskohtien näyttämiseksi tai piilottamiseksi. Toisaalta WBS mahdollistaa resurssien, vastuiden ja aikataulujen tarkan määrityksen jokaiselle projektirakenteen tasolle. Se toimii myös vakiintuneena perustana kommunikoinnille projektin sidosryhmien kanssa.
Ajan myötä WBS:stä on tullut kansainvälisesti tunnustettu standardi projektinhallinnassa, ja sitä on edelleen kehitetty ja edistetty organisaatioiden kuten Project Management Institute (PMI) toimesta 1980-luvulla. Tänään WBS on välttämätön työkalu, jota käytetään eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla varmistamaan systemaattinen ja tehokas lähestymistapa monimutkaisiin projekteihin.

WBS:n edut

 • Sujuva suunnittelu ja valvonta: WBS helpottaa yksityiskohtaista suunnittelua ja selkeää yleiskuvaa jakamalla projektin selkeästi määriteltyihin vaiheisiin, työpaketteihin ja tuotoksiin. Tämä mahdollistaa projektinjohtajille ja tiimin jäsenille tarkan seurannan kustakin vaiheesta ja varmistaa, että projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa.
 • Tehokkaampi resurssien allokaatio: WBS:n selkeä rakenne helpottaa resurssien kohdentamista tiettyihin työpakkauksiin. Tämä auttaa välttämään pullonkauloja ja varmistamaan, että käytettävissä olevia resursseja käytetään tehokkaasti.
 • Selkeät vastuut: WBS määrittelee selvät vastuut kullekin tiimin jäsenelle tiettyjen työpakkausten tai tuotosten suhteen. Tämä edistää tehokasta tiimityötä ja vähentää sekaannusta vastuista.
 • Parannettu viestintä: WBS toimii yhteisenä viestintävälineenä tiimin ja sidosryhmien keskuudessa. Selkeä rakenne helpottaa projektin tavoitteiden, edistymisen ja vaatimusten ymmärtämistä.
 • Riskien minimoiminen: Työn hajautusrakenne (WBS) mahdollistaa potentiaalisten riskien kohdennetun analyysin tunnistamalla työpaketit ja niiden väliset suhteet. Tämä auttaa toteuttamaan proaktiivisia toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.
 • Parannettu kustannusten hallinta: WBS helpottaa tarkkaa kustannuslaskentaa tarjoamalla yksityiskohtaisen kustannusjaon kullekin työpaketille. Tämä auttaa tarkassa budjetoinnissa ja kustannusten hallinnassa koko projektin ajan.
 • Joustavuus muutosten tekemiseen: WBS tarjoaa joustavan rakenteen, joka mahdollistaa projektin laajuuden tai vaatimusten muutosten ottamisen huomioon. Tämä mahdollistaa projektitiimille nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin vaarantamatta kokonaisrakennetta.
 • Julkaisu- ja hyväksyntäprosessit: WBS toimii myös perustana julkaisu- ja hyväksyntäprosessien määrittelemisessä. Esimerkiksi projektivaiheille, objekteille tai tuotteille, samoin kuin laatu tavoitteiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kenelle WBS voisi olla hyödyllinen?

WBS:ää käytetään harvoin pienissä projekteissa, koska nämä projektit voidaan organisoida hyvin ilman niin yksityiskohtaista suunnittelua. Toki myös pienet projektit tulisi suunnitella ja rakentaa hyvin, mutta tämä voidaan tehdä yksinkertaisemmilla projektinhallinnan lähestymistavoilla. Suuremmissa, monimutkaisissa projekteissa WBS voi kuitenkin tarjota lukuisia etuja, sillä ilman hyvää rakennetta projektin seuraaminen voi käydä nopeasti vaikeaksi. Lisäksi WBS on usein tärkeä osa ohjelmanhallintaa.
Suositus: Jos projektin aikajana on yli kaksi näyttösivua, harkitse työn hajautusrakenteen käyttöä selkeyttämään ja rajaamaan tarpeelliset elementit ohjaukseen. Tämä tekee hankkeesta paljon selkeämmän. Lisäksi WBS:n olisi rajoituttava projektin valvonnan ja projektinhallinnan kannalta tarpeellisiin elementteihin. Esimerkiksi jakamalla työpaketit moniin aktiviteetteihin, niitä voidaan hallita tehokkaammin tehtävienhallinnassa. Liian monet elementit WBS:ssä heikentävät tehokkuutta ja joustavuutta tarkistuksissa ja mukautuksissa.

WBS:n periaatteet

Osa WBS:n perusperiaatteista on pysynyt muuttumattomina sen alkuajoista nykypäivään saakka. Nämä ovat:

 • Projektin pienentäminen avaintekijänä: Projektin jakaminen pienempiin osiin on keskeinen tekniikka työn hajautusrakenteen muodostamisessa.
 • Hierarkkinen rakenne: WBS:llä on hierarkkinen rakenne, joka jakaa projektin selkeästi määriteltyihin tasoille ja alatasoille.
 • Kattavuus ja yksilöllisyys: WBS:n tulisi kattaa koko projekti eikä sillä saisi olla aukkoja tai päällekkäisyyksiä. Jokaisen elementin tulisi olla selkeästi ja yksiselitteisesti määritelty tiettyyn tason hierarkiassa varmistaakseen kattavuuden ja yksilöllisyyden. Yksikään elementti ei saa esiintyä useammin kuin kerran.
 • Työpakettien ja aktiviteettien erottaminen: Työpaketit ovat työn hajautusrakenteen alin taso. Projektin varsinaiset työtehtävät on määritelty näihin työpaketteihin, mutta ne eivät ole itse osa WBS:ää.

Työn hajautusrakenteen osat

Työn hajautusrakenteen osat muodostavat peruskehyksen monimutkaisten projektien jakamiseksi selkeisiin osiin. Työn hajautusrakenne koostuu kolmesta pääkomponentista: Vaiheet, Työpaketit ja Tuotokset.

 1. Vaiheet: Työn hajautusrakenteen ylin taso koostuu projektin vaiheista. Nämä edustavat projektin päävaiheita tai merkkipaaluja. Vaiheet ovat yleisiä kategorioita, jotka kuvastavat projektin etenemistä ja kehitystä. Esimerkiksi rakennusprojektissa vaiheet voivat olla suunnitteluvaihe, rakennusvaihe ja viimeistelyvaihe. Nämä vaiheet toimivat myös perustana hyväksymisprosesseille, kuten vaiheen valmistuminen ja vaiheen vapauttaminen.
 2. Työpaketit: Työpaketit määritellään jokaisen vaiheen alla. Työpaketit ovat tiettyjä tehtäviä tai aktiviteetteja, jotka ovat tarpeen kyseisen vaiheen suorittamiseksi. Nämä elementit voidaan jakaa edelleen pienempiin hallittaviin yksiköihin. Rakennusprojektin yhteydessä työpaketti voisi olla esimerkiksi perustuskiven asettaminen tai sähköjärjestelmien asentaminen.
 3. Tuotokset: WBS:n alin taso muodostuu konkreettisista tuloksista tai tuotteista, jotka liittyvät jokaiseen työpakettiin. Nämä ovat mitattavissa ja toimivat perustana projektin etenemisen arvioimiselle. Rakennusprojektissa tuotokset voivat olla esimerkiksi hyväksytty suunnitelma, valmis perustus tai asennetut sähköjärjestelmät.

WBS:n puumainen kaavio havainnollistaa hierarkkista rakennetta ja komponenttien suhteita, helpottaen suunnittelua, toteutusta ja hallintaa tarjoamalla yksityiskohtaisen kartan kaikille osapuolille. Tämä selkeä rakenne helpottaa huomattavasti hankkeiden suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa, sillä se tarjoaa yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman kaikille osapuolille.

Kuinka WBS voidaan rakentaa?

WBS:lle on erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja, joita voit valita tarpeidesi mukaan:

 1. Vaihekeskeinen: Vaihekeskeistä työn hajautusrakennetta käytetään erityisen usein, koska se mahdollistaa projektinjohtajille tarkan aikataulun säilyttämisen samalla kun he pitävät silmällä kaikkia tuotoksia.
 2. Toimintokeskeinen: Toimintokeskeinen työn hajautusrakenne sen sijaan on hyödyllinen, kun eri toiminnalliset alueet ottavat vastuun projektin eri osa-alueista ja tukevat toisiaan. Koska tiimeillä on omat vastuualueensa, heillä on helpompaa seurata tehtäviään projektissa. Samanaikaisesti yksittäisten elementtien riippuvuudet yhden tiimin ja toisen välillä ovat vaikeampi tunnistaa tällaisessa WBS:ssä.
 3. Objektikeskeinen: Jos projektissa on kyse projektin yksittäisten osien yhdistämisestä toisiinsa, objektikeskeinen työn hajautusrakenne on järkevä valinta. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi rakennuksen rakentamisen yhteydessä.

Projektinjohtajan on valittava sopiva rakenne alusta alkaen. Eri rakenteet voivat olla järkeviä riippuen teollisuudesta ja projektista. Vaihtoehtoisesti voidaan yhdistää eri mallit, esimerkiksi jakamalla projekti vaiheisiin ja sitten alavaiheisiin.

Yrityksen kannalta on järkevää käyttää projektirakennemallipohjia (esimerkiksi eri projektityyppien malleja), mikä helpottaa uuden WBS:n luomista. Toisaalta tietty projektirakenteiden harmonisointi auttaa korkeamman tason ohjauksessa.

Menettelyt WBS:n luomiseksi

Ennen kuin luot työn hajautusrakennetta, sinun tulisi olla selvä siitä, millaista lähestymistapaa haluat käyttää. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Ylhäältä alas: Tässä tapauksessa aloitat WBS:n yläpäästä ja etenet hitaasti yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Yksittäiset työpaketit ovat sitten viimeinen looginen vaihe. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen, jos olet jo perehtynyt projektin näkökohtiin ja voit hyödyntää kokemustasi.
 • Alhaalta ylöspäin: Jos projektillasi on joustavampi rakenne, silloin on järkevää edetä päinvastaisessa järjestyksessä eli käyttää alhaalta ylöspäin -menetelmää. Tässä tapauksessa työskentelet ylöspäin yksittäisistä työpakkauksista korkeammille tasoille. Tämä tekee yksittäisten työpakkausten välisistä suhteista tai riippuvuuksista tunnistamisen erityisen helpoksi.
 • YoYo: Jos sinun on vaikea päättää yllä olevien kahden vaihtoehdon välillä, YoYo-lähestymistapa voisi sopia sinulle. Tässä vaihtelet ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin, esimerkiksi luomalla ensin karkea rakenne projektille, määrittelemällä sitten tarvittavat työpaketit ja yhdistämällä ne seuraavassa vaiheessa tarvittavien väli tasojen kautta.

Ohjeet WBS:n luomiseksi

Työn hajautusrakenteen luominen vaatii huolellista suunnittelua ja analyysiä. Tässä ovat vaiheet, jotka tarvitaan tehokkaan WBS:n kehittämiseen:

 1. Projektin analysointi: Aloita perusteellisella analyysillä koko projektista. Tämä edellyttää projektin tavoitteiden, vaatimusten ja laajuuden yksityiskohtaista ymmärtämistä. Tunne tärkeät vaiheet ja merkkipaalut, jotka on saavutettava.
 2. Vastuualueet: Luettele eri vastuualueet projektissa.
 3. Rakenne: Riippuen valitsemastasi lähestymistavasta, voit nyt rakentaa projektin. On tärkeää, että tässä vaiheessa olet jakanut projektin vaiheisiin, työpaketteihin ja tuotoksiin. Varmista, että jokainen yksittäinen elementti auttaa edustamaan koko projektia ja on selkeästi määritelty. Jokaiselle työpaketille tulisi määritellä vastaavat tuotokset eli ne erityiset tulokset tai tuotteet, jotka on suoritettava tämän työpaketin lopussa. Tämä mahdollistaa projektin edistymisen seurannan myöhemmin.
 4. Rakentaminen: Rakenna WBS niin, että se noudattaa standardoitua kaavaa. Jos et käytä toimintakeskeistä rakennetta, varmista tässä vaiheessa, että vastuut on oikein määritelty työpakkauksille.
 5. Aikataulutus: Jos aikataulutus on otettava huomioon, voit nyt lisätä tarvittavat avaintiedot.
 6. Validointi ja tarkistus: Suosittelemme tarkistamaan luomasi WBS:n uudelleen varmistaaksesi, että kaikki tarvittavat tehtävät ja vaiheet on selvästi kuvattu ja hierarkia on järkevä. Voit sitten viimeistellä suunnitelman. Voit myös visualisoida WBS:n graafisesti esimerkiksi puukaavion muodossa, jotta se olisi vielä helpompi seurata.
 7. Säännöllinen päivittäminen: WBS:ää ei tulisi pitää staattisena asiakirjana. Päivitä sitä säännöllisesti projektisi toteutuksen aikana, erityisesti jos projektin laajuus muuttuu tai uutta tietoa tulee saataville. Tämä varmistaa, että WBS heijastaa aina projektin nykytilaa.

Parhaat käytännöt

 • Muutosten joustavuus: Työn hajautusrakenteen tulisi olla tarpeeksi joustava mahdollistaakseen muutokset projektin laajuudessa tai vaatimuksissa. Liian jäykkä rakenne voi haitata tiimin reagointikykyä.
 • Tiimin osallistaminen luomiseen: Projektitiimin tulisi osallistua aktiivisesti WBS:n luomisprosessiin. Tiimin jäsenten tieto ja näkökulmat ovat arvokkaita, jotta varmistetaan, että kaikki projektin kannalta oleelliset näkökohdat otetaan huomioon.
 • Jatkuva kommunikointi: Käytä WBS:ää viestintävälineenä projektin sidosryhmille ja auta heitä ymmärtämään projektin rakenne.
 • Yhteensovittaminen projektin tavoitteiden kanssa: WBS:n tulisi olla tiiviisti yhteensovittu koko projektin tavoitteiden kanssa. Jokaisen rakenteen elementin tulisi tehdä selkeä panos näiden tavoitteiden saavuttamiseksi varmistaakseen, että projekti pysyy oikealla polulla.
 • Mallien käyttö: Hyödynnä malleja, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi aiemmissa projekteissa, joissa WBS on ollut käytössä.

WBS:n käyttöön liittyvät haasteet

 • Monimutkaisuus: Suurissa projekteissa kattavan WBS:n luominen ja ylläpitäminen voi olla hyvin monimutkaista. Rakenteen hallinta ja sen päivittäminen edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja selkeitä prosesseja.
 • Tiimin vastustuskyky: Tiimin jäsenet voivat osoittaa vastustusta WBS:n käyttöä kohtaan, etenkin jos he eivät täysin ymmärrä sen hyötyjä. Siksi on tärkeää osallistaa tiimi prosessiin ja viestiä WBS:n merkityksestä.
 • Muutokset projektin laajuudessa: Projektin toteuttamisen aikana voi tapahtua laajuuden muutoksia, jotka vaikuttavat projektin rakenteeseen. On haasteellista pitää rakenne joustavana muuttuvien vaatimusten mukaisesti kompromisoimatta sen kokonaisintegriteettiä.
 • Jatkuva päivittäminen: WBS:tä tulisi päivittää jatkuvasti heijastaakseen nykyistä projektin tilannetta. Jos tätä laiminlyödään, se voi johtaa väärinkäsityksiin ja resurssien tehottomaan hyödyntämiseen.
 • Työpakettien määrittelyn vaikeus: Selkeiden ja täydellisten määritelmien luominen työpakkauksille voi olla vaikeaa. Kuitenkin epäselvyydet voivat johtaa viivästyksiin ja väärinkäsityksiin.
 • Liian yksityiskohtainen rakenne: WBS:n tarkoituksena on antaa selvä yleiskuva projektin rakenteesta. Kuitenkin liian yksityiskohtainen WBS voi myös aiheuttaa tiedon ylikuormitusta ja siten tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä. On siksi tärkeää löytää tasapaino yksityiskohtaisuuden ja selkeän rakenteen välillä, jotta projekti voidaan rakentaa mahdollisimman leanisti.
 • Riippuvuuksien huomaamatta jättäminen: Riippuvuuksien huomaamatta jättäminen työpakkausten tai vaiheiden välillä voi johtaa ongelmiin aikataulutuksessa ja toteutuksessa. Projektin rakenne tulisi siksi tarkistaa huolellisesti riippuvuuksien varalta.
 • Integraation puute muiden työkalujen kanssa: Jos työn hajautusrakenne ei ole saumattomasti integroitu muiden projektinhallintatyökalujen kanssa, tämä voi haitata tiedon virtausta. Sujuva yhteistyö eri työkalujen välillä on ratkaisevan tärkeää.

Ovatko WBS ja ketterät projektit yhteensopivia?

Ketterät projektit tunnetaan joustavasta, iteratiivisesta luonteestaan ja niillä on usein epäselvät määritellyt tavoitteet. Tämä tekee työn hajautusrakenteen luomisesta vaikeaa, ja työn iteratiivinen luonne tarkoittaa, että sitä on muutettava säännöllisesti. Työn hajautusrakenne, joka alun perin kehitettiin perinteisempiin, sekventiaalisiin projekteihin, on siksi epätavallinen ketterissä projekteissa. Silti sitä voidaan hyödyntää hyvin ketterissä konteksteissa, jos se mukautetaan asianmukaisesti. Yksi esimerkki tästä on piirteitä ohjaava ohjelmistosuunnittelu, jonka rakenne on seuraava:

 1. Ominaisuus: Vaatimukset voidaan nähdä rakenteellisen suunnittelun huipputasona.
 2. Versio: Ketterän projektin versio tai yksittäiset sprintit voidaan nähdä erillisinä vaiheina rakenteellisessa suunnittelussa.
 3. Eepos: Tämä on erilaisten käyttäjätarinoiden teemaryhmittely.
 4. Käyttäjätarina: Ketterissä projekteissa käyttäjätarinat ovat keskeisiä WBS:ssä, edustamassa kunkin työpaketin mitattavaa toiminnallisuutta tai tulosta.
 5. Tehtävä: Konkreettiset tehtävät.
  Vastaavia sovelluksia WBS:lle voitaisiin käyttää myös muilla aloilla tai muissa projektityypeissä. Useimmat ketterät tiimit työskentelevät ilman tällaisia rakenteita, koska ne voivat olla liian jäykkiä. Kuitenkin tällaisten rakenteiden käyttö on erityisen hyödyllistä monimutkaisissa projektiympäristöissä.

Yhteenveto

Työn hajautusrakenne on korvaamaton navigointiapu projektinhallinnassa. Alun perin juurensa sotilasalalla ja nykyään sovellettuna eri aloilla, tämä rakenne on osoittanut keskeisen roolinsa monimutkaisten projektien onnistuneessa toteuttamisessa. WBS:n selkeä hierarkia mahdollistaa tehokkaan suunnittelun, hallinnan ja ohjauksen lisäksi tarkkojen resurssien, vastuiden ja aikataulujen tarkan jakamisen. Maailmassa, jossa projektien monimutkaisuus kasvaa jatkuvasti, WBS pysyy ajattomana työkaluna, joka auttaa luomaan kurssin projektin menestykselle.

Moniprojekti Gantt

myPARM-projektinhallintaohjelmisto tarjoaa kattavan alustan WBS:n tehokkaaseen käyttöönottoon. Käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä avulla myPARM mahdollistaa intuitiivisen projektirakenteen luomisen, mukauttamisen ja päivittämisen. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa malleja projektirakenteille sekä toimintoja aikataulutusta, resurssien allokaatiota, viestintää ja kustannusten hallintaa varten. myPARM:n avulla WBS muuttuu paitsi staattiseksi dokumentiksi myös dynaamiseksi työkaluksi, joka auttaa projektinjohtajia ja tiimejä säilyttämään yleiskuvan ja reagoimaan joustavasti muutoksiin.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.