Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

BCG-matriisi projektinhallinnassa

Onnistu projekteissa oikeanlaisen priorisoinnin avulla.

BCG-matriisi projektinhallinnassa

1960-luku – yhteiskunnallisten muutosten ja uusien alkujen aika, jolloin hipit haaveilivat ”rakkaudesta ja rauhasta”, astronautit astuivat ensimmäistä kertaa kuuhun ja Beatles sekä rock ’n’ roll hallitsivat musiikkilistoja. Mutta se oli myös aikaa, jolloin Boston Consulting Group kehitti innovatiivisen idean yritysten johtamiseen, joka on edelleen tärkeä työkalu vielä tänäkin päivänä. Vaikka monet entiset hipit nauttivat nyt hyvin ansaitusta eläkkeestä, BCG Matrixia käytetään edelleen tuotteiden ja hankkeiden arviointiin sekä resurssien optimointiin.

Mikä on BCG-matriisi?

BCG-matriisi on strategisen yrityssuunnittelun käsite, joka tunnetaan myös nimellä portfolioanalyysi. Boston Consulting Group kehitti sen 1960-luvulla hyödylliseksi työkaluksi liiketoimintayksiköiden ja hankkeiden priorisointiin markkinakasvun ja markkinaosuuden perusteella. Tarkasteltavana olevat liiketoimintayksiköt on luokiteltu neljään ryhmään: Tähdet, lypsylehmät, kysymysmerkit ja koirat. Strategiset päätökset tehdään tämän luokittelun perusteella. Näin ollen matriisi on olennainen osa strategista suunnittelua, ja se auttaa yrityksiä kohdentamaan resurssejaan kasvupotentiaalin maksimoimiseksi.

Miten BCG-matriisi toimii?

BCG-matriisia sovelletaan tyypillisesti viidessä vaiheessa:

1. Liiketoimintayksiköiden tunnistaminen

Ensimmäisessä vaiheessa yksilöidään kaikki yrityksen liiketoimintayksiköt. Nämä voivat olla tuotteita, palveluja, tuotemerkkejä, liiketoiminta-alueita tai jopa projekteja.

2. Markkinaosuusanalyysi

Seuraava vaihe on määritellä kunkin liiketoimintayksikön markkinaosuus. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tekemällä markkinatutkimusta, jolla kerätään tietoa markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista. Voit myös tehdä kyselytutkimuksia, analysoida kohderyhmiä, kerätä asiantuntijalausuntoja tai tutkia tutkimus- ja konsulttiyritysten toimialaraportteja. Kilpailija-analyysi voi auttaa arvioimaan yritystäsi verrattuna kilpailijoihin. Lisäksi omat myyntilukusi voivat toimia markkinaosuuden indikaattorina sekä seuraavassa vaiheessa analysoitavan markkinakasvun mittarina. Voit siis hyödyntää tulojen, voiton tai myyntimäärän kaltaisia tietoja markkinaosuutesi arvioimiseksi.

3. Markkinoiden kasvuanalyysi

Kolmannessa vaiheessa arvioidaan kunkin liiketoimintayksikön kasvupotentiaali. Siksi kannattaa tehdä analyysi markkinasuuntauksista, markkinapotentiaalista ja kilpailusta. Tähänkin tarkoitukseen voidaan käyttää markkinatutkimusta, asiantuntijalausuntoja tai kilpailija-analyysejä.

4. Liiketoimintayksiköiden sijoittaminen matriisiin

Seuraavassa vaiheessa liiketoimintayksiköt luokitellaan BCG-matriisin neljään osaan niiden markkinaosuuden ja markkinakasvun perusteella.

 • Tähdillä on suuri markkinaosuus nopeasti kasvavilla markkinoilla. Näillä liiketoimintayksiköillä on suuri kasvupotentiaali, mutta ne vaativat usein merkittäviä investointeja, jotta ne voisivat hyödyntää täyden potentiaalinsa.
 • Lypsylehmillä on suuri markkinaosuus kehittyneillä markkinoilla. Nämä liiketoimintayksiköt ovat vakaita ja tuottavat yleensä suuria voittoja. Ne vaativat vain vähäisiä investointeja säilyttääkseen markkina-asemansa, mutta niiden markkinoiden kasvu on vähäistä tai olematonta.
 • Kysymysmerkeillä on pieni markkinaosuus nopeasti kasvavilla markkinoilla. Näin ollen niillä on suuri kasvupotentiaali, mutta niihin liittyy myös suuria riskejä, koska ei ole selvää, menestyvätkö ne vai eivät. Ne vaativat usein huomattavia investointeja, jotta niiden potentiaalia voidaan hyödyntää.
 • Koirilla on pieni markkinaosuus kypsillä markkinoilla, joilla ei ole merkittävää kasvupotentiaalia.
BCG-matriisi

5. Prioriteettien ja strategioiden määrittely

Liiketoimintayksiköiden luokittelun jälkeen voit luoda prioriteettiluettelon ja määritellä strategiat kullekin neljännekselle tai liiketoimintayksikölle.

 • Tähdillä on suurin kasvupotentiaali ja ne ovat todennäköisesti kannattavia. Ne on jo tuotu onnistuneesti markkinoille, ja ne ovat saaneet uusia markkinaosuuksia. Sen vuoksi mahdollinen strategia on priorisoida ja investoida tähtiin, jotta niiden kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Tämä voi tarkoittaa tuotteen tai hankkeen jatkokehittämistä, kapasiteetin laajentamista tai uusien jakelukanavien kartoittamista.
 • Lypsylehmät taas voivat toimia rahoituslähteenä muille tuotteille tai hankkeille, koska ne tuottavat paljon rahaa, mutta niiden kasvupotentiaali on rajallinen. Ne ovat omavaraisia ja niillä on suuri kysyntä tai markkinaosuus, ja ne voivat olla jopa markkinajohtajia. Tähän luokkaan kuuluvien liiketoimintayksiköiden suositeltava strategia on hyödyntää tuotettuja voittoja ja sijoittaa ne Tähtiin. Voittojen maksimoimiseksi ja kannattavuuden lisäämiseksi näitä tuotteita tai projekteja voidaan myös optimoida parantamalla tuotantoa, vähentämällä kustannuksia tai automatisoimalla prosesseja.
 • Kysymysmerkit ovat hankkeita tai tuotteita, joiden onnistumisen todennäköisyyttä ei voida vielä arvioida. Yleensä ne ovat tuoteinnovaatioita tai uusia tuotteita, jotka sijoittuvat kasvumarkkinoille, ja joiden markkinaosuus on pieni tai olematon. Niitä pitää tarkastella huolellisesti selvittääksesi, voiko niistä tulla tähtiä, joiden investoinnit maksavat itsensä takaisin ja markkinaosuudet kasvavat, vai onko todennäköisempää, että ne eivät täytä odotuksia ja niistä tulee koiria. Kun teet perusteellisen analyysin ja seuraat niitä tiiviisti, voit ymmärtää paremmin kysymysmerkkejä ja päättää strategiasta, jolla estät näitä hankkeita tai tuotteita muodostumasta kustannusrasitteeksi.
 • Koirilla on rajalliset kasvumahdollisuudet ja ne tuottavat vain vähän tuloja, mikä tarkoittaa, että ne eivät ole täyttäneet odotuksia eivätkä ole saavuttaneet toivottua myyntiä. Yleensä on suositeltavaa vähentää tuotteita tai projekteja tällä alalla esimerkiksi vähentämällä tuotantokapasiteettia, lopettamalla ne kokonaan tai pienentämällä markkinointibudjettia. Perusteellisen analyysin avulla Koirat voivat kuitenkin muuttua myös kannattaviksi. Esimerkiksi uudelleen lanseeraus parannetulla tuotteella voi osoittautua lupaavaksi. Voi myös olla, että markkinat eivät olleet tietyllä hetkellä valmiit tietylle tuotteelle, mutta ne tarjoavat myöhemmin hyviä markkinamahdollisuuksia. Lisäksi kausiluonteiset, inflaatioon liittyvät tai poliittiset tekijät voivat haitata tuotteen tai hankkeen toteuttamista, joten voi olla viisasta odottaa, kunnes tilanne paranee ja kysyntä kasvaa.

Valittaessa oikeaa strategiaa tuotteelle tai hankkeelle on otettava huomioon myös muita tekijöitä, kuten yrityksen päämääriä, käytettävissä olevia resursseja tai markkinaolosuhteita. Siksi BCG-matriisi voi tarjota vain mahdollisia strategioita, jotka tulee arvioida huolellisesti jälkikäteen.

BCG-matriisin soveltaminen projektinhallinnassa

Klassista BCG-matriisia voidaan soveltaa myös projektisalkun hallinnassa projektien arvioimiseen ja priorisointiin niiden onnistumismahdollisuuksien mukaan. BCG-matriisin arvoja voidaan kuitenkin myös mukauttaa, jotta salkun analyysi voidaan tehdä muiden kriteerien perusteella. Usein käytetään akseleita aika / resurssit ja vaikutus.

 • Aika / resurssit: Tämä akseli ilmaisee projektiin tarvittavan ajan ja resurssien määrän. Projektit voidaan luokitella tällä akselilla alhaisista vaatimuksista korkeisiin.
 • Vaikutus: Vaikutusakseli osoittaa projektin merkityksen yritykselle. Projektit voidaan luokitella tällä akselilla vähäisestä suureen merkitykseen yritykselle.

Näiden kahden akselin yhdistelmästä saadaan seuraavat neljä osiota:

 • Tähdet (suuri aika- ja resurssivaatimus, suuri vaikutus): Tässä osassa olevat projektit ovat yritykselle erittäin tärkeitä, mutta ne vaativat myös paljon aikaa ja resursseja. Näitä projekteja olisi priorisoitava ja hallinnoitava strategisesti, koska niillä on potentiaalia lisätä yrityksen kasvua ja kannattavuutta.
 • Lypsylehmät (vähäinen aika- ja resurssivaatimus, suuri vaikutus): Projektit, joilla on suuri merkitys yritykselle, mutta jotka vaativat vain vähän aikaa ja resursseja. Myös nämä projektit tulisi priorisoida, koska niissä on suuri potentiaali yritykselle, mutta niitä on seurattava huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne tuottavat odotetut tulokset.
 • Kysymysmerkit (paljon aikaa/resursseja vaativa, vähäinen vaikutus): Tähän osioon kuuluvat projektit vaativat huomattavan paljon aikaa ja resursseja, mutta niiden merkitys yritykselle on vähäinen. Näitä projekteja kannattaa yleensä välttää tai priorisoida heikosti, koska ne eivät edistä merkittävästi yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista.
 • Koirat (vähäinen aika- ja resurssivaatimus, vähäinen vaikutus): Projektit tässä osassa vaativat vain vähän aikaa ja resursseja, ja niiden merkitys yritykselle on vähäinen. Näille projekteille voidaan antaa alhainen prioriteetti tai ne voidaan jopa keskeyttää kokonaan, koska ne eivät edistä merkittävästi yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tekemällä tämän salkkuanalyysin BCG-matriisin avulla saat selkeän yleiskuvan projektisalkustasi ja voit priorisoida hankkeet tehokkaasti. Näin varmistat, että asetat oikeat projektit tärkeysjärjestykseen, optimoit resurssisi ja saavutat yrityksesi strategiset tavoitteet. Projektinhallinnassa tai projektisalkunhallinnassa on kuitenkin muitakin tekijöitä, jotka on otettava huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä projektien priorisoinnista. Huomioon on otettava myös esimerkiksi projektin budjetin, riskinarvioinnin tai asiakkaiden tarpeiden kaltaiset tekijät.

Edut

 • Keskity lupaaviin hankkeisiin: BCG Matrix auttaa yrityksiä keskittämään voimavaransa kannattavimpiin projekteihin. Näin ne voivat optimoida rajalliset resurssinsa ja lisätä yrityksen kannattavuutta.
 • Riskien vähentäminen: Lisäksi matriisi auttaa vähentämään riskejä priorisoimalla projekteja, joiden potentiaalisen menestyksen ja resurssi-investointien suhde on paras.
 • Strategisten tavoitteiden saavuttaminen: BCG-matriisi voi myös tukea strategista suunnittelua asettamalla pitkän aikavälin tavoitteet vastakkain lyhyen aikavälin prioriteettien kanssa.
 • Viestintä: Lisäksi BCG-matriisi tarjoaa yksinkertaisen ja visuaalisen tavan tiedottaa projekteista ja niiden mahdollisuuksista. Matriisia käyttämällä projektisalkut esitetään selkeästi ja tiiviisti, mikä helpottaa projektien priorisointia koskevien päätösten välittämistä.

Haitat

 • Yksinkertaistettu esitys: BCG-matriisi tarjoaa erittäin yksinkertaistetun kuvan projektisalkusta, eikä siinä oteta huomioon kaikkia tekijöitä, joita tarvitaan projektien kattavaan arviointiin. Myös muut tekijät, kuten teknologian vaikutus, kilpailu, sääntelytekijät, ympäristötekijät tai liiketoimintamalli, voivat vaikuttaa projektin onnistumiseen, mutta niitä ei ole otettu huomioon BCG Matriisissa.
 • Aikariippuvuus: Projektien arviointi BCG-matriisissa on riippuvainen ajasta. Esimerkiksi hanke, joka analyysihetkellä on luokiteltu tähtiluokkaan, ei ehkä enää pian sen jälkeen kuulu tähän luokkaan. Siksi yritysten on jatkuvasti seurattava projektisalkkujaan ja päivitettävä matriisia varmistaakseen, että päätökset perustuvat ajankohtaisiin tietoihin ja suuntauksiin.
 • Joustavuus: BCG:n matriisi voi olla sopimaton myös projektinhallinnassa, kun projekteja toteutetaan erittäin dynaamisilla tai epävarmoilla markkinoilla. Tällaisissa tapauksissa BCG-matriisi ei välttämättä ota huomioon kaikkia projektin potentiaaliin ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joten voidaan tarvita kattavampaa arviointimenetelmää.

BCG-matriisin mukautukset

BCG-matriisin mukauttamiseksi erityistarpeisiin ja sen haittojen lieventämiseksi sitä voidaan säätää seuraavilla tavoilla:

 • Akselin muutos: Akseleita voidaan mukauttaa yrityksen tai tietyn toimialan erityistekijöiden huomioon ottamiseksi, kuten osoitimme projektisalkun hallinnan tapauksessa. Mukaan voidaan ottaa esimerkiksi teknologian kehityksen tai asiakaskysynnän kaltaisia tekijöitä.
 • Päämittareiden käyttö: BCG-matriisia voidaan myös mukauttaa käyttämällä yrityksen tai toimialan kannalta olennaisia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI). Tulojen tai markkinaosuuden sijasta voidaan käyttää esimerkiksi voittomarginaalin tai asiakasarvioiden tapaisia mittareita, jolloin matriisin perustaksi saadaan selkeitä ja jäljitettävissä olevia tietoja.
 • Segmentointi: BCG-matriisi voidaan luoda myös erikseen eri segmenttejä varten, jotta tiettyjä liiketoiminta-alueita tai markkinoita voidaan analysoida erikseen. Voit esimerkiksi tarkastella eri alueita tai tuoteryhmiä.
 • Yhdistäminen muihin työkaluihin: BCG-matriisin yhdistäminen muihin työkaluihin tai menetelmiin mahdollistaa myös kattavamman analyysin tekemisen. Matriisi voidaan esimerkiksi yhdistää SWOT-analyysiin tai arvoketjuanalyysiin.

Yhteenveto

BCG-matriisi on hyödyllinen menetelmä projektien arvioimiseksi ja prioriteettien asettamiseksi projektisalkuissa, sillä se luokittelee projektit eri ryhmiin, jotka vaativat erilaisia strategioita. Näin yritykset voivat hyödyntää resurssejaan tehokkaasti, tunnistaa mahdollisuuksia ja minimoida riskejä.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää BCG-matriisin rajoitukset ja täydentää sitä muilla arviointimenetelmillä tai -välineillä kattavamman analyysin suorittamiseksi. Tässä suhteessa myPARMin kaltaiset projektinhallintaohjelmistot voivat olla avuksi, sillä ne eivät ainoastaan yhdistä BCG-analyysin tuloksia, vaan mahdollistavat myös projektisalkun kokonaisvaltaisen analyysin määrittelemiesi kriteerien perusteella. Näin voit tehdä perusteltuja päätöksiä, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen projektisalkustasi, ja optimoida sitä yrityksesi strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.