Johtajuus epävarmoina aikoina

Teknologian rooli

Johtajuus epävarmoina aikoina: Teknologian rooli

Maailmanlaajuisista pandemioista taloudelliseen myllerrykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin – nykypäivän yritysmaailmassa on paljon epävarmuuksia, jotka vaikuttavat päivittäiseen liiketoimintaan. Nämä epävarmuustekijät vaikuttavat koko organisaatioon operatiivisesta suunnittelusta pitkän aikavälin strategiatyöhön. Nykyaikaiset teknologiat ja digitaalinen transformaatio voivat yksinkertaistaa liiketoiminnan johtamista tällaisina epävarmoina aikoina ja auttaa yrityksiä sopeutumaan muutoksiin, tarttumaan mahdollisuuksiin ja johtamaan organisaationsa menestyksekkäästi myrskyisten aikojen läpi. Digitaaliseen muutokseen liittyy kuitenkin myös monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi esimiehet epäröivät usein omaksua sitä. Kerromme, miten nykyaikainen teknologia voi helpottaa johtamista epävarmoina aikoina.

Mikä määrittelee epävarman ajan?

Epävarmoille ajoille on tyypillistä lisääntynyt epävakaus, epätietoisuus, monimutkaisuus ja monitulkintaisuus, jotka usein tiivistetään lyhenteellä VUCA. Näiden olosuhteiden vuoksi yritysten on vaikea laatia pitkän aikavälin suunnitelmia, vaan ne edellyttävät sen sijaan paljon sopeutumiskykyä ja joustavuutta.
Epävarmojen aikojen vaikutukset yritysmaailmaan ovat moninaiset. Yritykset joutuvat kohtaamaan nopeasti muuttuvia markkinaolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintamalleihin, toimitusketjuihin ja asiakassuhteisiin. Taloudellinen epävakaus ja arvaamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa kannattavuuteen ja kasvuun. Epävarmuus voi myös horjuttaa kuluttajien ja sijoittajien luottamusta, mikä voi johtaa kysynnän laskuun ja investointien vähenemiseen.

Esimiehen rooli

Näiden levottomien olosuhteiden keskellä esimiehillä on ratkaiseva rooli. Perinteinen käsitys johtajuudesta hierarkkisena auktoriteettina, joka antaa selkeitä ohjeita, näyttää toimivan yhä vähemmän suuren epävarmuuden vallitessa. Sen sijaan johtajien on oltava joustavampia, kekseliäämpiä ja ketterämpiä pysyäkseen nopeasti muuttuvien olosuhteiden mukana. Johtajien rooli epävarmoina aikoina ei ole kuitenkaan rajoittunut liiketoiminnan vakauttamiseen vaan myös luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirin luomiseen tiimeilleen. Johtajien on tiedostettava epävarmuus, kommunikoitava avoimesti ja autettava tiimejään sopeutumaan uusiin realiteetteihin. Samalla heidän on kehitettävä tulevaisuudenkuvia, joiden avulla heidän organisaationsa voi saavuttaa menestystä pitkällä aikavälillä.

Teknologia muutoksen käynnistäjänä

Uusi teknologia voi sekä lisätä epävarmuutta että auttaa selviytymään siitä. Esimerkiksi uusien teknologioiden tai mullistavien innovaatioiden käyttöönotto voi häiritä perinteisiä toimialoja ja liiketoimintamalleja, mikä voi johtaa epävarmuuteen ja levottomuuteen. Vastaavasti teknologinen kehitys, kuten automaatio ja tekoäly, voivat johtaa muutoksiin työelämässä. Nämä aiheuttavat usein pelkoa työpaikkojen menetyksistä ja talouden epävakaudesta. Tältä osin teknologia voi olla epävarmojen aikojen aiheuttaja, varsinkin jos yritykset ja yhteiskunnat eivät ole valmistautuneet niihin riittävästi.
Teknologia voi toisaalta myös auttaa selviytymään epävarmoista ajoista. Teknologian avulla yritykset voivat olla entistä ketterämpiä, sopeutua nopeammin muutoksiin ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia. Pilvipalvelut, data-analytiikka, automaatio ja digitaaliset viestintävälineet ovat esimerkkejä teknologioista, joiden avulla yritykset voivat optimoida toimintojaan, vähentää kustannuksia ja reagoida joustavammin muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Lisäksi teknologiat, kuten etälääketiede, etäopiskelu tai virtuaalinen yhteistyö, voivat auttaa ylläpitämään toiminnan jatkuvuutta esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja työelämän aloilla silloinkin, kun kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on rajoitettua. Epävarmoina aikoina teknologia ei siis toimi ainoastaan muutoksen vauhdittajana vaan myös kriittisenä vipuvartena, jonka avulla johtajat voivat sopeutua nopeasti ja tunnistaa mahdollisuuksia.

Digitaalinen muutos ja ketteryys

Tässä yhteydessä mainitaan toistuvasti yksi avainsana: digitaalinen muutos. Sillä tarkoitetaan digitaalitekniikan kokonaisvaltaista käyttöä sekä liiketoimintaprosessien, tuotteiden ja palvelujen uudistamista. Tämä muuttaa yritysten toimintatapoja ja luo lisäarvoa asiakkaille. Tämä muutos on laajempi kuin pelkkä nykyisten prosessien automatisointi, ja sen tavoitteena on saada aikaan kauaskantoisia muutoksia koko organisaatiossa.
Digitaalisessa muutoksessa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten yritykset hyödyntävät teknologiaa innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja uusien tulonlähteiden luomiseksi. Tähän voi sisältyä uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, koneoppimisen, pilvilaskennan, esineiden internetin (IoT) ja lohkoketjujen, käyttöönotto.
Digitaalinen transformaatio ei kuitenkaan vaikuta vain itse teknologiaan vaan myös tapaan, jolla ihmiset työskentelevät, kommunikoivat ja tekevät päätöksiä sen kanssa. Siksi se edellyttää myös organisaation sisäistä kulttuurimuutosta, innovaatiokulttuurin edistämistä, eri osastojen välistä yhteistyötä ja avointa suhtautumista muutokseen. Juuri nämä välttämättömät muutokset ovat kuitenkin usein syynä esimiesten epäröintiin digitaalisen muutoksen suhteen.
Digitaalinen muutos voi kuitenkin viime kädessä auttaa yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä ja sopeutumaan yhä enemmän digitalisoituvaan maailmaan. Yritykset, jotka toteuttavat onnistuneesti digitaalisia muutoksia, parantavat ketteryyttään ja asiakasymmärrystään ja kehittävät helpommin innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla ne voivat kilpailla jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Miten digitalisaatio auttaa esimiehiä

  • Parempi joustavuus: Pilvipalvelujen käyttöönotto antaa organisaatioille mahdollisuuden rakentaa joustavia ja skaalattavia IT-järjestelmiä, joiden avulla ne voivat reagoida nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Johtajat voivat käyttää pilviteknologioita toimintakustannusten vähentämiseen, joustavuuden lisäämiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Epävarmoina aikoina pilviratkaisut voivat auttaa organisaatioita etätyöskentelyssä, helpottaa pääsyä kriittisiin tietoihin ja sovelluksiin sekä parantaa hajautettujen tiimien yhteistyötä.
  • Automaatio: Yritykset pystyvät automatisoimaan toistuvia tehtäviä ja lisäämään tehokkuutta. Johtajat voivat käyttää automatisointitekniikoita, kuten robottiprosessien automatisointia (RPA) ja työnkulkujen automatisointia, vähentääkseen manuaalisia tai paperipohjaisia työvaiheita, minimoidakseen virheet ja vapauttaakseen resursseja. Epävarmoina aikoina automatisoidut prosessit voivat auttaa johtajia keskittymään strategisiin tehtäviin, sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja vähentämään kustannuksia.
    Dataan perustuvat
  • päätöksentekoprosessit: Data-analytiikan ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen (LINK) antaa johtajille mahdollisuuden tehdä päätöksiä datan pohjalta ja havaita mahdollisuuksia. Esimiehet voivat käyttää datalähtöisiä päätöksentekoprosesseja saadakseen tietoa asiakaskäyttäytymisestä, markkinasuuntauksista tai operatiivisesta suorituskyvystä. Epävarmoina aikoina data-analytiikka voi auttaa esimiehiä reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja minimoimaan riskejä.
  • Uusien markkinoiden ja liiketoiminta-alueiden avautuminen: Nykyaikaisen teknologian avulla yritykset voivat astua uusille markkinoille ja kehittää uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Johtajat voivat käyttää digitaalisia alustoja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa kaikkialla maailmassa, avata uusia myyntikanavia ja tarjota räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Epävarmoina aikoina nämä uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat auttaa monipuolistamaan tulovirtoja ja hajauttamaan riskejä.
  • Asiakassuhteiden optimointi: Nykyteknologia antaa yrityksille lisäksi mahdollisuuden saada syvällisempää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarjota yksilöllistä yhteydenpitoa. Johtajat voivat käyttää data-analytiikkaa ja tekoälyyn perustuvia työkaluja ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä, tarjotakseen relevantteja tarjouksia ja vahvistaakseen asiakasuskollisuutta. Epävarmoina aikoina, jolloin asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset voivat muuttua nopeasti, nämä teknologiat voivat auttaa yrityksiä parantamaan reagointikykyään ja säilyttämään kilpailukykynsä.
  • Innovaatio ja ketteryys: Innovaatioita ja ketteryyttä tuetaan myös antamalla yrityksille mahdollisuus testata ja toteuttaa nopeasti uusia ideoita nykyaikaisen teknologian avulla. Johtajat voivat käyttää ketteriä kehitysmenetelmiä ja prototyyppityökaluja tuodakseen uudet tuotteet ja palvelut nopeasti markkinoille ja saadakseen palautetta asiakkailta. Epävarmoina aikoina kyky reagoida joustavasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja tarjota innovatiivisia ratkaisuja on ratkaiseva kilpailuetu.

Yhteenveto

Digitaalisen muutoksen ansiosta yritykset voivat parantaa ketteryyttään ja sopeutua epävarmoihin aikoihin. Joustavat ja skaalautuvat teknologiat antavat niille mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin. Esimiehillä on oma roolinsa teknologian käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, mutta heidän pitäisi myös ohjata digitaalista muutosta edistämällä innovaatiokulttuuria ja varmistamalla, että teknologiahankkeet ovat linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. Käyttämällä digitaalista teknologiaa strategisesti yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään ja varmistaa pitkän aikavälin menestyksen epävarmoina aikoina.

Parm AG tarjoaa erilaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat johtajia ja helpottavat näiden päivittäistä työtä. Esimerkiksi myPARM CorporateNavigator -johtamisohjelmisto tukee esimiehiä oikean yritysstrategian laatimisessa ja toteuttamisessa, myPARM BIact-liiketoimintatieto-ohjelmisto mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja myPARM ProjectMangement -projekti- ja portfolionhallintaohjelmisto mahdollistaa dataan perustuvan päätöksenteon. Parm AG tarjoaa erilaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat esimiehiä ja helpottavat heidän päivittäistä työtään. Ne auttavat heitä selviytymään epävarmoista ajoista sekä kommunikoimaan työntekijöiden kanssa.

Lisätietoja myPARM CorporateNavigator -hallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARM CorporateNavigatoriin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.