Rajojen ylittäminen ja tavoitteiden saavuttaminen tehokkaalla yhteistyöhön perustuvalla projektinhallinnalla

Lupaavia menetelmiä projektiyhteistyön tulevaisuuden edistämiseksi

Rajojen ylittäminen ja tavoitteiden saavuttaminen tehokkaalla yhteistyöhön perustuvalla projektinhallinnalla

Nykypäivän työympäristössä tiimityö ja maailmanlaajuinen verkostoituminen ovat olennaisia tekijöitä. Resurssien, osaamisen ja ideoiden tehokkaasta koordinoinnista maantieteellisten ja organisaatiorajojen yli on tullut keskeinen tekijä projektien onnistumisen kannalta. Tämä on tuonut esiin yhteistoiminnallisen projektinhallinnan käsitteen. Jopa erittäin monimutkaisissa, rinnakkaisissa kehitysprosesseissa tai dynaamisissa monialaisissa projekteissa yhteistoiminnallinen projektinhallinta on ratkaisevan tärkeää. Kerromme, mitä yhteistoiminnallinen projektinhallinta tarkoittaa ja miksi se on tärkeää aina, kun projekteja on toteutettava eri osastojen, toimipaikkojen, palveluntarjoajien tai organisaatioiden välillä.

Yhteistoiminnallinen projektinhallinta: Määritelmä ja merkitys

Yhteistoiminnallinen projektinhallinta kuvaa lähestymistapaa, jossa tiimit työskentelevät yhdessä projekteissa jakamalla resursseja, tietoja ja taitoja. Tämä hallintamuoto ylittää perinteiset hierarkkiset rakenteet ja korostaa yhteistyötä, avointa viestintää sekä teknologian koordinoitua käyttöä. Koska tiimit toimivat usein eri paikkakunnilla ja aikavyöhykkeillä, yhteistoiminnallinen projektinhallinta mahdollistaa töiden saumattoman koordinoinnin ja toimivan ongelmanratkaisun. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan edistä tuottavampaa työympäristöä, vaan tuo myös yhteen erilaisia näkökulmia, mikä johtaa luovempiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin.

Yhteistoiminnallisen projektinhallinnan edut

Yhteistoiminnallinen projektinhallinta tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä keskeisen lähestymistavan nykyaikaisessa työelämässä.

 • Parempi kommunikaatio ja yhteistyö: Yhteistyöhön perustuva projektinhallinta kannustaa tiimin jäseniä avoimeen ja jatkuvaan viestintään. Työkaluja, kuten keskustelualustoja, verkkokokouksia tai jaettuja asiakirjoja, käyttämällä tietoja voidaan jakaa reaaliaikaisesti. Tämä johtaa parempaan koordinointiin, nopeampaan päätöksentekoon ja yleisesti ottaen tehokkaampaan yhteistyöhön.
 • Jaettujen resurssien käyttö: Yhteistyöympäristössä tiimit voivat jakaa resursseja, kuten tietokantoja, tietoarkistoja ja osaamista. Tämä ehkäisee päällekkäisyyksiä ja lisää tehokkuutta, koska tiimin jäsenet voivat hyödyntää olemassa olevaa tietoa sen sijaan, että aloittaisivat alusta.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: Yhteistyöhön perustuva projektinhallinta antaa tiimeille mahdollisuuden reagoida joustavasti muutoksiin. Kun uutta tietoa ilmenee tai vaatimukset muuttuvat, tiimin jäsenet voivat reagoida välittömästi ja mukauttaa strategiaansa odottamatta pitkiä hyväksyntöjä.
 • Monipuoliset näkökulmat ja innovaatiot: Yhteistyö tiimin jäsenten välillä, joilla on erilainen tausta, kokemukset ja näkökulmat, tuottaa erilaisia ideoita ja ratkaisuja. Tämä edistää innovaatiota ja luovuutta, sillä erilaiset näkökulmat auttavat kehittämään uusia ratkaisuja, joita ei ehkä olisi syntynyt erillisessä työympäristössä.
 • Tehokas ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen: Jatkuvan viestinnän ja asiantuntemuksen yhdistämisen ansiosta ongelmat voidaan tunnistaa ja ratkaista nopeammin. Tiimin jäsenet voivat työskennellä yhdessä ratkaisujen parissa ja näin minimoida ongelmien vaikutukset ennen kuin ne kasvavat suuriksi haasteiksi.
 • Etätyö ja kansainvälinen yhteistyö: Yhteistyöhön perustuva projektinhallinta mahdollistaa myös tiimien tehokkaan yhteistyön maantieteellisten etäisyyksien ja eri aikavyöhykkeiden yli. Tiimin jäsenet voivat siis työskennellä etänä tai olla kansainvälisesti hajallaan, ja saumaton viestintä ja resurssien yhteiskäyttö voivat yhdistää heidän alueelliset ja ajalliset etäisyytensä ja helpottaa työskentelyä.

Yhteistyöhön perustuva projektinhallinta johtaa yleisesti ottaen parempaan tehokkuuteen, innovatiivisempiin ratkaisuihin ja vaikuttaa myönteisesti projektin onnistumiseen. Valjastamalla jokaisen tiimin jäsenen vahvuudet ja näkökulmat se luo dynaamisen ja yhteistyökykyisen työympäristön, joka vastaa nykypäivän liike-elämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Yhteistyöhön perustuvan projektinhallinnan menestystekijät

Yhteistyöhön perustuvassa projektinhallinnassa hankkeita ei ohjata ylhäältä alaspäin. Sen sijaan tiimin jäsenten itseorganisoitumista korostetaan, jolloin he voivat työskennellä itsenäisesti ja edistää projektin onnistumista yksilöllisesti. Yksi tärkeimmistä menestyksen osatekijöistä on tehokas viestintä. Yhteistoiminnallinen projektinhallinta perustuu avoimeen, läpinäkyvään ja jatkuvaan tiedonvaihtoon tiimin sisällä – myös silloin, kun ulkopuolisia asiantuntijoita on otettava mukaan. Tiimisi jäsenten pitäisi pystyä jakamaan tietoja, edistymistä ja muutoksia kollegoiden kanssa milloin tahansa väärinkäsitysten välttämiseksi ja yhteisen tietopohjan varmistamiseksi. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että projektipäälliköt viestivät selkeästi projektin tavoitteista sekä tarjoavat viestintäohjeita ja -välineitä. Lisäksi projektipäälliköiden olisi näytettävä esimerkkiä viestinnässä ja tarjottava tukea konfliktien, haasteiden tai päätösten aikana. Yhteinen tieto- ja viestintäpohja on lisäksi olennaisen tärkeää yhteistoiminnalliselle projektinhallinnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla tiimin jäsenillä pitäisi aina olla pääsy tarvittaviin ajantasaisiin tietoihin ja samalla huolehtia siitä, että he pitävät omat tietonsa ajan tasalla. Tietojen jakamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin projektiongelmiin. Projektinhallintaohjelmiston, kuten myPARMin, avulla tiimisi voi päästä käsiksi projektin kannalta olennaisiin tietoihin tai tehtäviin milloin tahansa ja hakea tai päivittää niiden tämänhetkisen tilan. Tämä yksinkertaistaa tiimin viestintää ja varmistaa, että kaikki ovat ajan tasalla. Lisäksi tällainen työkalu, joka on varustettu integroidulla osaamisen hallinnalla, voi auttaa optimoimaan tiimisi kokoonpanon käytettävissä olevan ajan ja osaamisen suhteen.

Parhaat käytännöt yhteistoiminnalliseen projektinhallintaan

1. Selkeät roolit ja vastuut:

Voit määritellä selkeät roolit ja vastuualueet jokaiselle tiimin jäsenelle heti alusta alkaen. Tämä vähentää sekaannuksia ja ristiriitoja ja takaa, että kaikki tietävät, miten tehtävät on suoritettava.

2. Selkeä viestintä:

Luo selkeät viestintäkanavat ja -ohjeet. Käytä työkaluja, kuten projektinhallintaohjelmistoja, chatteja ja sähköposteja, jotta voit jakaa säännöllisiä päivityksiä, tietoa edistymisestä ja haasteista.

3. Aseta tavoitteet ja välitavoitteet:

Selkeiden projektitavoitteiden ja välitavoitteiden määrittely auttaa osaltaan yhteistyötä. Tämä pitää tiimin oikealla tiellä ja auttaa seuraamaan helposti projektin edistymistä.

4. Sovelletaan ketteriä menetelmiä:

Suosittelemme myös ketterien menetelmien, kuten Scrumin tai Kanbanin, käyttämistä joustavuuden ja sopeutumiskyvyn edistämiseksi. Lyhyiden työsyklien ja säännöllisten tarkistusten ansiosta tiimisi voi reagoida nopeasti muutoksiin, etenkin kun yhteistyötä tehdään maailmanlaajuisesti.

5. Säännölliset kokoukset ja katsaukset:

Säännölliset kokoukset auttavat yhdenmukaistamaan toimintaa, keskustelemaan edistymisestä, tunnistamaan esteitä ja löytämään ratkaisuja. Tehkää videopuheluita henkilökohtaisemman viestinnän edistämiseksi, mikä voi lisätä yhteenkuuluvuutta erityisesti etäryhmissä.

6. Asiakirjojen ja tietämyksen hallinta:

Jaetut asiakirjat, tiedostot ja arkistot auttavat saamaan tiedot keskitetysti ja jatkuvasti saataville, kun tiimit eivät työskentele samassa paikassa. Tämä parantaa viestintää ja ehkäisee tietojen katoamista. Meidän ehdotuksemme: Järjestä säännöllisiä tiedonjakotilaisuuksia, joissa tiimin jäsenet voivat jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan. Tämä vahvistaa tiimiä ja lisää kollektiivista tietämystä.

7. Palaute ja ideoiden jakaminen:

Erilaisten tiimien merkittävä etu on niiden suuri innovaatiopotentiaali, joka johtuu ihmisten erilaisista näkökulmista. Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi kannusta tiimiäsi antamaan palautetta ja vaihtamaan ideoita. Avoin ympäristö edistää luovuutta ja edistää jatkuvaa parantamista.

8. Konfliktien ratkaiseminen ja yhteistyö:

Konfliktien ratkaiseminen voi olla vaikeaa, kun etäisyydet ovat suuria. Samanaikaisesti kulttuurienvälisissä tiimeissä on erityisen suuri todennäköisyys, että syntyy tunnistamattomia konflikteja. Varmista siksi, että tiimillesi tiedotetaan riittävästi mahdollisista vaikeuksista, ja seuraa tiiviisti tiimiä esiin nousevien konfliktien tunnistamiseksi. Näin voit puuttua esiin nouseviin ongelmiin nopeasti ja rakentavasti.

9. Teknologian valinta:

Valitsemalla oikeat työkalut voit yksinkertaistaa yhteistoiminnallista projektinhallintaa huomattavasti. Varmista, että valitset työkalut, jotka vastaavat sekä projektisi tarpeita (esim. tiimin koko, projektityyppi, integrointi muihin järjestelmiin) että tiimisi työskentelytapaa ja mieltymyksiä.

10. Tietoturva:

Erityisesti silloin, kun tietoja jaetaan tiimin jäsenten kanssa eri puolille maailmaa, arkaluonteisten tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää. Käytä turvallisia alustoja ja varmista, että tiimin jäsenet ovat tietoisia siitä, miten tietoja käsitellään turvallisesti.

Yhteistoiminnallisen projektinhallinnan haasteet ja mahdolliset ratkaisut

 • Viestinnän esteet: Eri aikavyöhykkeet, kielet ja kulttuuritaustat voivat vaikeuttaa viestintää. Selkeät viestintäohjeet, reaaliaikaiset viestintävälineet sekä säännölliset kokoukset, joihin kaikki tiimin jäsenet osallistuvat, voivat auttaa vähentämään näitä ongelmia.
 • Teknologiset haasteet: Tekniset ongelmat, tietoteknisen tuen puute tai riittämätön infrastruktuuri voivat estää yhteistyövälineiden optimaalisen käytön. Varmista, että kaikki tiimin jäsenet tuntevat käytettävät työkalut, tuntevat olonsa varmoiksi niiden käytössä ja että heillä on tarvittaessa käytettävissään teknistä tukea.
 • Konfliktit ja väärinkäsitykset: Etenkin kulttuurienvälisissä tiimeissä erilaiset mielipiteet ja intressit voivat johtaa konflikteihin ja väärinkäsityksiin. Siksi kannattaa edistää avointa viestintäkulttuuria, rohkaista näkökulmien jakamista ja puuttua konflikteihin varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan ratkaista rakentavasti. Lisäksi kannattaa herkistää tiimisi mahdollisille haasteille kulttuurienvälisissä ympäristöissä ja kannustaa heitä keskustelemaan avoimesti odotuksistaan.
 • Etätiimin jäsenten koordinointi: Eri paikkakunnilla työskentelevien tiimin jäsenten koordinointi ja integrointi voi olla haastavaa. Virtuaaliset työtilat, videopuhelut ja säännölliset päivitykset auttavat etätyöntekijöitä olemaan mukana projektiprosessissa.
 • Tietoturva: Asiakirjojen jakaminen voi herättää yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyviä huolenaiheita. Käytä siksi turvallisia alustoja ja työkaluja luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi ja varmista, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tietoisia siitä, miten tietoja käsitellään turvallisesti.
 • Yhteistyön ja sitoutumisen puute: Yksittäiset tiimin jäsenet saattavat tuntea itsensä irrallisiksi tai etteivät he ole täysin sitoutuneita. Siksi on tärkeää edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta, antaa tunnustusta saavutuksista ja luoda kannustimia aktiiviseen osallistumiseen.
 • Tiimien välinen projektisuunnittelu: Eri tiimien tai osastojen koordinointi voi olla vielä monimutkaisempaa kuin tavallisissa hankkeissa. Käytä projektinhallintamenetelmiä, kuten Agilea tai Scrumia, työn jakamiseksi hallittaviin osiin ja suunnittelun mukauttamiseksi ketterästi.
 • Tiedon ylikuormitus: Yhteistoiminnallisessa projektinhallinnassa jaetun tiedon määrä voi olla ylivoimainen, mikä johtaa tiedon ylikuormitukseen. Siksi on tärkeää jäsentää tiedon jakaminen hyvin ja käyttää selkeitä otsikoita ja tunnisteita viesteissä, jotta tiimin jäsenet voivat helposti tunnistaa olennaisen sisällön.

Miltä yhteistoiminnallisen projektinhallinnan tulevaisuus näyttää?

Mielestämme yhteistoiminnallisen projektinhallinnan tulevaisuus tarjoaa jännittäviä kehityssuuntia, joihin vaikuttavat sekä teknologiset innovaatiot että muuttuvat työtavat. Seuraavassa on joitakin suuntauksia, jotka voivat muokata yhteistoiminnallisen projektinhallinnan tulevaisuutta:

 • Tekoälyn ja automaation lisääntyvä integrointi: Tekoälyllä ja automatisoinnilla on todennäköisesti entistä suurempi rooli hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja toteutuksessa. Tekoälyyn perustuvat analyysit voisivat auttaa tunnistamaan datamalleja ja laatimaan tarkkoja ennusteita hankkeen riskeistä ja onnistumisista.
 • Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR): VR- ja AR-teknologiat voivat mullistaa etäyhteistyön, sillä niiden avulla tiimin jäsenet voivat osallistua virtuaalisesti yhteisiin projektitiloihin fyysisestä sijainnistaan riippumatta. Tämä voi yksinkertaistaa merkittävästi tiimityötä ja edistää yhtenäisyyden tunnetta.
 • Mukautuvuus ja joustavuus: Työelämästä on tulossa yhä ketterämpää, ja yhteistoiminnallisen projektinhallinnan on mukauduttava tähän joustavuuteen. Ketterän projektinhallinnan tai Scrumin kaltaisia menetelmiä voidaan kehittää edelleen, jotta muutoksiin pystytään vastaamaan entistä paremmin ja nopeammin.
 • Maailmanlaajuiset tiimit ja etätyö: Globalisaation ja viestintäteknologian kehittyessä eri maanosissa toimivat tiimit voivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Aikaeroista johtuvia haasteita voidaan lieventää paremmilla välineillä ja prosesseilla.
 • Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset: Yhteistyöhön perustuva projektinhallinta voi sisältää yhä useammin kestävyystavoitteita. Tiimit saattavat työskennellä yhteistyössä ympäristöystävällisten käytäntöjen kehittämiseksi ja resurssien tuhlauksen minimoimiseksi.
 • Tietosuoja ja tietoturva: Ratkaisut, jotka varmistavat turvallisen viestinnän ja tietojen jakamisen, ovat yhä tärkeämpiä.
 • Ihmisten yhteistyö ja sosiaalinen vuorovaikutus: Teknologisesta kehityksestä huolimatta ihmisten välisen yhteistyön odotetaan pysyvän projektinhallinnan kulmakivenä. Tulevassa kehityksessä keskitytään todennäköisesti pikemminkin teknologian integroimiseen ihmisten välisiin työnkulkuihin kuin niiden korvaamiseen.
 • Uudet työpaikkakulttuurit: Etätyön, joustavien aikataulujen ja projektipohjaisen työn odotetaan kasvavan yhä tärkeämmiksi, vaikka yhä useammat ihmiset palaavatkin fyysisiin toimistoihin juuri nyt. Tämän kehittyvän työkulttuurin myötä yhteistoiminnallisen projektinhallinnan merkitys todennäköisesti kasvaa entisestään.

Yhteenveto

Maailmanlaajuisesti verkostoituneessa maailmassa, jossa tiimit toimivat sekä maantieteellisten että organisaatiorajojen yli, tehokkaasta yhteistyöstä ja resurssien koordinoinnista on tulossa yhä tärkeämpää. Yhteistoiminnallinen projektinhallinta mahdollistaa saumattoman viestinnän, monipuolisen yhteistyön ja innovatiivisten teknologioiden käytön yhteisten tavoitteiden ja menestyksen saavuttamiseksi. Ennakoimme, että yhteistoiminnallinen projektinhallinta tulee tulevaisuudessa saamaan merkittävän merkityksen ja kehittymään merkittävästi teknologisen kehityksen ja muuttuvien työkäytäntöjen myötä.

myPARM-projektinhallintaohjelmisto tarjoaa kattavan ratkaisun yhteistoiminnalliseen projektinhallintaan. Eri paikkakunnilla ja aikavyöhykkeillä toimivien tiimiläisten integroimiseksi myPARM helpottaa saumatonta viestintää mahdollistamalla reaaliaikaiset päivitykset, jaetut asiakirjat ja viestintäalustat. Selkeiden roolien ja vastuiden, ketterien menetelmien, kuten Kanban-taulujen, ja integroidun valvonnan kaltaisten ominaisuuksien avulla myPARM tukee tehokasta yhteistyötä ja parantaa projektitiimisi innovatiivisia valmiuksia. Näin voit hyödyntää yhteistoiminnallisen projektinhallinnan edut täysimääräisesti ja johtaa projektejasi tehokkaasti yli rajojen.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.