Onnistunut projektinhallinta liikennevalomenetelmällä

Projektinhallinnan selkeys: Liikennevalomenetelmä tehokkaan ohjauksen ja selkeän viestinnän turvaamiseksi

Onnistunut projektinhallinta liikennevalomenetelmällä

Projektinhallinnan nopeatempoisessa maailmassa selkeä ja tehokas viestintä toiminnan tilasta on ratkaisevan tärkeää. Tässä vaiheessa käyttöön tulee liikennevalomenetelmä – visuaalinen tekniikka, joka on osoittautunut hyväksi projektin edistymisen välittömässä kuvaamisessa. Liikennevalojen värien tavoin tämä menetelmä antaa heti merkkejä projektin eri osa-alueista. Vihreästä keltaiseen ja punaiseen, nämä värit edustavat selkeitä tiloja, joiden avulla tiimit voivat reagoida nopeasti ja muuttaa kurssia. Käsittelemme tässä blogikirjoituksessa liikennevalomenetelmän perusteita, etuja ja parhaita käytäntöjä, jotta saat käyttöösi tehokkaan työkalun.

Liikennevalomenetelmän perusteet projektinhallinnassa

Liikennevalomenetelmän käyttäminen projektinhallinnassa perustuu simppeliin mutta erittäin tehokkaaseen ideaan: liikennevalojen värien käyttäminen projektin toimintojen tilan visuaaliseen esittämiseen. Menetelmä hyödyntää liikennevalojen kolmea pääväriä – vihreää, keltaista ja punaista – osoittamaan toimintojen edistymistä ja senhetkistä tilaa.

 • Vihreä: Vihreä tarkoittaa ”Kaikki on kunnossa”. Kun jokin tehtävä on merkitty vihreällä, se tarkoittaa, että se etenee suunnitellusti ilman akuutteja ongelmia. Tiimi voi luottaa siihen, että kaikki on kunnossa.
 • Keltainen: Keltainen merkitsee ”varovaisuutta”. Kun toiminto on merkitty keltaiseksi, siinä on pieniä ongelmia tai viivästyksiä, joita on seurattava tarkasti. On aika katsoa tarkemmin ja tarvittaessa tehdä muutoksia, jotta projekti pysyy kurssillaan.
 • Punainen: Punainen tarkoittaa ”ongelmaa”. Jos toiminto on merkitty punaisella, kyseessä on vakavia ongelmia tai viivästyksiä, jotka vaativat kiireellistä huomiota. On ryhdyttävä välittömiin toimiin, jotta projekti ei ajaudu suuriin vaikeuksiin tai jopa epäonnistu.

Liikennevalomenetelmän sovellukset

Liikennevalomenetelmää voidaan soveltaa erilaisissa projektinhallintatilanteissa:

 • Projektisuunnittelu: Liikennevalomenetelmää voidaan käyttää suunnitteluvaiheessa mahdollisten riskien tai pullonkaulojen tunnistamiseen, joita saattaa esiintyä myöhemmin.
 • Projektin seuranta: Liikennevalomenetelmä auttaa projektin toteutuksen aikana seuraamaan jatkuvasti yksittäisten toimintojen tilaa ja havaitsemaan mahdollisia ongelmia varhaisessa vaiheessa.
 • Tiimiviestintä: Menetelmä edistää myös selkeää viestintää tiimin sisällä tarjoamalla yleiskuvan projektin tilasta yhdellä silmäyksellä.
 • Sidosryhmille raportointi: Kun sidosryhmiä on informoitava projektin tilasta, liikennevalomenetelmä tarjoaa nopean ja ymmärrettävän tavan tiedottaa kokonaistilanteesta.
 • Ketterä projektinhallinta: Liikennevalomenetelmää voidaan käyttää myös ketterissä menetelmissä, kuten Scrumissa, havainnollistamaan visuaalisesti sprinttien tai tehtävien edistymistä.
 • Projektin päättäminen: Projektin päättyessä liikennevalomenetelmä voi osoittaa, onko kaikki tarvittavat tehtävät suoritettu onnistuneesti.

Liikennevalomenetelmä on erittäin joustava, ja se voidaan räätälöidä projektin tarpeiden ja monimutkaisuuden mukaan. Se tarjoaa intuitiivisen tavan visualisoida projektin tilaa ja parantaa tiimin reagointikykyä.

Liikennevalomenetelmän käyttöönoton vaiheet

Liikennevalomenetelmän käyttöönotto projektinhallinnassa edellyttää huolellista suunnittelua ja selkeitä ohjeita tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

1. Kriteerien määrittely:

Aloita määrittelemällä selkeät ja objektiiviset kriteerit, joiden perusteella määritetään, milloin toiminta merkitään vihreäksi, keltaiseksi tai punaiseksi. Näiden kriteerien tulisi olla ymmärrettäviä kaikille tiimin jäsenille, ja niissä tulisi ottaa huomioon projektin edistymisen, laadun ja riskien eri näkökohdat.

2. Tiimin yksimielisyys:

Varmista, että koko tiimi ymmärtää ja hyväksyy liikennevalovärien kriteerit. Yhteisymmärrys on erittäin tärkeää väärinkäsitysten tai erimielisyyksien välttämiseksi.

3. Tiheyden asettaminen:

Määrittele, kuinka usein liikennevalojen tila on tarkistettava ja päivitettävä. Tämä voi tapahtua päivittäin tai viikoittain, tai se voi vaihdella projektin vaiheen mukaan. Säännölliset päivitykset ovat tärkeitä, jotta ne heijastavat tarkasti nykytilaa.

4. Koulutus ja viestintä:

Kerro tiimille liikennevalomenetelmän käyttöönotosta ja selitä, miten menetelmä toimii. Korosta, kuinka se edistää projektinhallintaa, ja varmista, että kaikki tiimin jäsenet tuntevat sen käytön. Järjestä tarvittaessa koulutustilaisuuksia tai työpajoja, jotta tiimisi tutustuu liikennevalomenetelmään.

5. Käyttöönotto työkaluissa:

Jos mahdollista, integroi liikennevalomenetelmä projektinhallintaan käyttämiisi työkaluihin tai ohjelmistoihin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toimintojen merkitsemistä projektinhallintaohjelmistoissa vastaavilla väreillä tai visuaalisten mittaritaulujen luomista, jos ohjelmistosta puuttuvat nämä ominaisuudet.

6. Jatkuva tarkastelu:

Seuraa liikennevalomenetelmän soveltamista koko projektin ajan varmistaaksesi, että se toimii halutulla tavalla. Tarvittaessa kriteerejä tai kynnysarvoja tulisi muuttaa tai tarkentaa menetelmän optimoimiseksi projektin mukaan. Hyödynnä kokemuksia ja oivalluksia, joita sinä ja tiimisi saatte käyttäessänne liikennevalomenetelmää, ja pohdi, parantaako se projektin toteutuksen tehokkuutta ja miten se sitä parantaa.

Projektin ohjaus

Parhaat käytännöt liikennevalomenetelmän onnistuneeseen soveltamiseen

Vaikka liikennevalomenetelmä voikin olla erittäin tehokas tapa visualisoida projektin tila ja tunnistaa ongelmat varhaisessa vaiheessa, on tärkeää noudattaa joitakin parhaita käytäntöjä, jotta se toimisi optimaalisesti projektinhallinnassa:

1. Määrittele selkeät kriteerit:

Määritä selkeät ja objektiiviset kriteerit, joilla liikennevalojen värien välinen siirtyminen määritetään. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja varmistetaan, että värimääritykset ovat johdonmukaisia ja perusteltuja.

2. Säännölliset tiimikatselmukset:

Järjestä säännöllisiä tiimikokouksia tai keskusteluja, joissa tarkastellaan yhdessä liikennevalojen tilaa. Tämä edistää keskusteluja projektin edistymisestä ja mahdollistaa esiin nousevien ongelmien käsittelemisen tiiminä.

3. Avoin viestintä:

Kannusta tiimiä kertomaan avoimesti muutoksista tai ongelmista, jotka voivat vaikuttaa liikennevalojen tilaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa projektin tilan tarkka esittäminen.

4. Ongelmien käsittely:

Kun jokin toiminto on merkitty keltaiseksi tai punaiseksi, se vaatii nopeita toimia. Varmista siksi, että tiimi pystyy käsittelemään ongelmat ja löytämään ratkaisuja, jotta projekti saadaan takaisin raiteilleen.

5. Kriteerien säännöllinen mukauttaminen:

Vaatimukset voivat muuttua koko projektin ajan. Siksi on tärkeää tarkistaa säännöllisesti liikennevalovärien kriteerit ja tarvittaessa mukauttaa niitä. Näin voidaan varmistaa, että kriteerit pysyvät merkityksellisinä myös projektin edetessä.

6. Vältä ylikuormitusta:

Vaikka on erittäin todennäköistä, että ainakin muutama osa muuttuu keltaiseksi tai punaiseksi projektin toteutuksen aikana, yritä välttää sitä, että liian moni asia päätyy tällaiseen tilaan. Jos näin käy, kriteerien määrittelyssä saattaa olla ongelma, projektinhallinta ylikuormittuu tai tavoitteet ovat epärealistisia. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan nopeaa toimintaa ja luovaa ongelmanratkaisua.

7. Hyödynnä teknologiaa:

Käytä projektinhallintaohjelmistoja tai -työkaluja liikennevalomenetelmän tehokkaaseen toteuttamiseen ja projektin tilan visuaaliseen esittämiseen.

8. Jatkuva palaute:

Kerää tiimiltä säännöllisesti palautetta liikennevalomenetelmän soveltamisesta. Tämä mahdollistaa menetelmän jatkuvan parantamisen ja mukauttamisen.

Liikennevalomenetelmän edut

Liikennevalomenetelmä tarjoaa useita etuja, jotka voivat lisätä projektien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja onnistumista:

 • Selkeä tilan visualisointi: Liikennevalovärit (vihreä, keltainen, punainen) tarjoavat nopean ja intuitiivisen visualisoinnin projektin tilasta. Tiimin jäsenet ja sidosryhmät voivat nopeasti ymmärtää eri toimintojen tilan ilman, että niiden tarvitsee selata pitkiä raportteja tai monimutkaisia kaavioita.
 • Nopea ongelmien tunnistaminen: Värien selkeän erottelun ansiosta ongelmat ja viivästykset voidaan tunnistaa nopeasti. Tämä mahdollistaa nopeat vastatoimet ennen kuin haasteet pahenevat ja vaarantavat koko projektin.
 • Tehokas viestintä: Liikennevalomenetelmä edistää selkeää ja täsmällistä viestintää tiimin sisällä ja sidosryhmien kanssa. Visuaalinen esitys on helposti ymmärrettävissä ja mahdollistaa projektin tilan välittämisen ilman väärinkäsityksiä.
 • Aktiviteettien priorisointi: Menetelmä auttaa tehtävien ja toimintojen priorisoinnissa. Korostamalla erityistä huomiota vaativat työt (merkitty keltaisella tai punaisella) se tukee päätöksentekoa siitä, mitkä työt on käsiteltävä ensin.
 • Riskien varhainen havaitseminen: Liikennevalomenetelmän jatkuva soveltaminen antaa tiimeille mahdollisuuden tunnistaa esiin nousevat riskit varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja hankkeeseen kohdistuvien kielteisten vaikutusten estämiseksi.
 • Parempi vastuullisuus: Selkeät värisignaalit lisäävät tiimin jäsenten vastuullisuutta omista toimistaan. Kaikki ovat tietoisia siitä, miten heidän panoksensa projektiin edistyy, ja varmistavat todennäköisemmin, että työt etenevät suunnitellusti.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: Menetelmä on erittäin joustava, ja sitä voidaan mukauttaa projektin tai erityisvaatimusten mukaan. Näin värinjakokriteerit voidaan määritellä projektin monimutkaisuuden ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Liikennevalomenetelmän soveltamiseen liittyvät haasteet

Vaikka liikennevalomenetelmällä on monia etuja, sen soveltamisessa voi ilmetä haasteita. Tässä muutamia yleisiä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja niihin:

 • Sidosryhmien väärinkäsitykset tai subjektiiviset tulkinnat väreistä: Ryhmän jäsenet tai muut sidosryhmät saattavat tulkita värien määrittelykriteerejä eri tavoin, mikä aiheuttaa sekaannuksia. Ratkaise tämä ongelma määrittelemällä selkeät ja objektiiviset kriteerit kullekin värille ja varmistamalla, että koko tiimi ymmärtää ja hyväksyy nämä kriteerit. Järjestä koulutustilaisuuksia tai työpajoja kaikille sidosryhmille varmistaaksesi, että he ymmärtävät menetelmän eivätkä tee virheellisiä johtopäätöksiä värien perusteella.
 • Värin vaihtuminen liian usein: Jatkuvat muutokset liikennevalojen väreissä voivat häiritä tiimin keskittymistä ja aiheuttaa epävarmuutta senhetkisestä tilanteesta. Välttääksesi tämän, määritä kiinteät aikaväli liikennevalojen tilan tarkastelua varten. Varmista myös, että tarkistuksen yhteydessä kaikki tehtävät päivitetään nykyiseen tilaan väärinkäsitysten välttämiseksi.
 • Joustavuuden puute: Vaikka yksi liikennevalomenetelmän eduista on sen joustavuus, se saattaa vaikuttaa jäykältä sovellettaessa eikä se vastaa asianmukaisesti projektin etenemistä, jos sitä ja määriteltyjä kriteerejä ei säännöllisesti mukauteta projektin muuttuvien vaatimusten mukaan.
 • Ongelmien ylikorostaminen: Keskittyminen keltaisiin ja punaisiin toimiin saattaa jättää varjoonsa positiivisen edistyksen ja saavutukset, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä projektiryhmän motivaation kannalta. Varmista siksi, että käytät myös vihreitä merkintöjä onnistuneista toiminnoista. Korosta näitä myönteisiä seikkoja tiimikokouksissa motivaation ylläpitämiseksi.
 • Johdonmukaisuus eri projekteissa: Suurissa organisaatioissa eri tiimit saattavat käyttää erilaisia kriteerejä liikennevalojen väreille. Tämä voi olla hämmentävää, varsinkin jos yksittäiset tiimin jäsenet työskentelevät samanaikaisesti useiden eri projektien parissa, joiden kriteerit vaihtelevat. Pyrkikää siksi luomaan organisaation sisäiset johdonmukaiset suuntaviivat liikennevalomenetelmälle ja kannustakaa tiimejä vaihtamaan parhaita käytäntöjä keskenään.
 • Muutosvastarinta: Erityisesti liikennevalomenetelmän käyttöönoton aikana jotkut tiimin jäsenet saattavat suhtautua epäilevästi ja vastustaa uutta lähestymistapaa. Tehokas muutoksenhallinta on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää. Selitä menetelmän edut ja havainnollista sen tehokkuus esimerkkien avulla. Korosta, miten se voi parantaa projektin läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Yhteenveto

Liikennevalomenetelmä on tehokas työkalu projektin tilan ja edistymisen visuaaliseen esittämiseen. Selkeän värikoodauksen avulla ongelmat ja edistysaskeleet voidaan tunnistaa nopeasti, minkä ansiosta tiimisi voi ryhtyä toimiin ajoissa ja pitää projektit aikataulussa.

Liikennevalomenetelmän soveltaminen on vaivatonta projektinhallintaohjelmiston, kuten myPARMin, avulla. Sen lisäksi, että myPARM esittää visuaalisesti projektin tilan liikennevalomenetelmän avulla, se tarjoaa älykkäitä ehdotuksia siitä, miten keltaisiin tai punaisiin merkkeihin tulisi reagoida. Näiden täsmällisten suositusten avulla ohjelmisto auttaa osaltaan puuttumaan proaktiivisesti projektin toteuttamiseen liittyviin haasteisiin, mikä tekee projektinhallinnasta entistäkin tehokkaampaa. Näin liikennevalomenetelmästä ei tule vain visuaalinen merkki, vaan strateginen työkalu onnistuneeseen projektinhallintaan.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.