Miten data-analyysit auttavat yrityksiä kehittymään kestävämmiksi

Miten data-analyysit auttavat yrityksiä kehittymään kestävämmiksi

Kestävä kehitys on entistä tärkeämpää, kun tietoisuus ihmisen toiminnan vaikutuksesta ympäristöön ja ilmaston lämpenemisestä kasvaa. Tämä vaikuttaa myös yrityksiin, joiden on löydettävä keinoja minimoida haitalliset ympäristövaikutuksensa, kantaa sosiaalinen vastuunsa ja kasvaa samalla taloudellisesti. Yritysten ei ole kuitenkaan helppoa toimia vastuullisesti ja kestävästi niin, että ne saavuttavat samalla tavoitteensa. Yksi tehokas työkalu tähän on Business Intelligence. Kerromme, miten BI-ohjelmistot voivat auttaa yrityksiä muuttumaan kestävämmiksi.

Mitä on kestävä kehitys / ESG?

Kestävyydellä tarkoitetaan kykyä kohdata nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Kyse on sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten resurssien tasapainoisesta käytöstä pitkällä aikavälillä vakauden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Liiketoiminnassa ja organisaatioissa kestävyys tarkoittaa, että toimintatavat ja päätökset suunnitellaan siten, että niillä on positiivinen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.
Tässä yhteydessä puhutaan usein ESG-termistä. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance. Näiden kolmen tekijän avulla arvioidaan yrityksen kestäviä ja eettisiä käytäntöjä.

 • Environmental: Tämä koskee yrityksen ekologista jalanjälkeä, johon sisältyy ympäristövaikutuksia, energiankulutusta ja ilmastonsuojelua.
 • Social: Tämä näkökulma liittyy sosiaaliseen vastuuseen, työntekijöiden huolenaiheisiin, työoloihin ja sosiaalisiin vaikutuksiin yhteiskunnassa.
 • Governance: Hallinnointi viittaa yrityksen johtotapaan ja valvontaan, johon kuuluvat eettiset periaatteet, läpinäkyvyys ja vastuullinen päätöksenteko.

Koska nämä ovat hyvin laajoja aihealueita, kestävä kehitys voi toteutua yrityksissä monissa eri muodoissa. Joillekin yrityksille se tarkoittaa esimerkiksi ympäristöystävällisten periaatteiden täytäntöönpanoa, kuten energiankulutuksen vähentämistä tai kestävämpien materiaalien käyttöä. Toiset yritykset keskittyvät enemmän sosiaaliseen vastuuseen, esimerkiksi luomalla työntekijöilleen tasapuoliset työolot.

Miksi kestävyys ja ESG ovat tärkeitä?

Lähestymistavasta riippumatta kestävän kehityksen merkitys yrityksissä on erittäin suuri. Tämä johtuu siitä, että kestävyys ja ESG eivät ole ainoastaan eettisesti kannatettavia vaan myös strategisesti järkeviä yrityksille, jotka pyrkivät saavuttamaan menestystä pitkällä aikavälillä ja antamaan samalla myönteisen panoksensa maailmaan.

 • Pitkän aikavälin arvonsäilytys: Kestävä kehitys lisää vakautta pitkällä aikavälillä ja edistää resurssien arvon säilymistä sekä yritysten että yhteiskunnan kannalta.
 • Riskien minimointi: ESG-periaatteet sisällyttävät yritykset minimoivat mahdolliset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät riskit, jotka voivat vahingoittaa niiden mainetta ja siten myös niiden onnistumista.
 • Sidosryhmien odotukset: Asiakkaat, sijoittajat, työntekijät ja laajemmin koko yhteiskunta odottavat yhä useammin, että yritykset toimivat eettisesti ja kestävästi. Kestävän kehityksen puute voi johtaa luottamuksen ja siten myös liiketoimintamahdollisuuksien heikkenemiseen.
 • Innovaatio ja kilpailuetu: Kestävät toimintatavat voivat johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja antaa yrityksille kilpailuetua vastaamalla ympäristöystävällisten ja eettisten tuotteiden kasvavaan kysyntään.
 • Lainsäädännön noudattaminen: Viranomaiset vaativat yhä useammin kestävyysstandardien ja ESG-kriteerien noudattamista. Yritykset, jotka sopeutuvat ajoissa, ovat näin ollen paremmin turvassa sääntelyyn liittyviä riskejä vastaan.
 • Asiakastyytyväisyys: Kuluttajat etsivät nykyään yhä useammin kestäviä ratkaisuja eivätkä osta yrityksiltä, joiden maine on kestämätön tai jopa ympäristöä vahingoittava. Näin ollen kestävyys ei ole vain sitä, että asiakkaat suhtautuvat siihen myönteisesti, vaan myös sitä, että yrityksen pitkän aikavälin terveys voidaan varmistaa ottamalla huomioon ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset vaikutukset.

Miten data-analyysit ja BI voivat auttaa? ESG Business Intelligence

Yritykset tarvitsevat data-analyyseja kehittääkseen kestäviä prosesseja ja toteuttaakseen kestävän kehityksen periaatteita osana liiketoimintastrategiaansa. Tietoja voidaan analysoida entistä helpommin business intelligence -ohjelmistojen avulla. Ohjelmisto kerää reaaliaikaisesti tietoja eri lähteistä, joita voidaan sitten analysoida. Näin yritykset voivat hankkia arvokasta tietoa datastaan ja tehdä oikeanlaisia päätöksiä. ESG Business Intelligence voi siis hoitaa lukuisia tehtäviä:

 • Datan yhdistäminen ja analysointi: ESG Business Intelligence pystyy keräämään ja analysoimaan tietoja yrityksen ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vastuusta ja hallintokäytännöistä. Tähän sisältyy muun muassa hiilidioksidipäästöjen, sosiaalisten työstandardien ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen seuranta.
 • ESG-tunnusluvut ja raportointi: BI-alustat osaavat analysoida ja raportoida ESG-kohtaisia mittareita, jotta sidosryhmät, kuten sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät, voivat saada läpinäkyvää tietoa yrityksen kestävän kehityksen tuloksista.
 • Riskien arviointi ja hallinta: Business Intelligence auttaa myös tunnistamaan ja arvioimaan mahdollisia riskejä, jotka liittyvät ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin huolenaiheisiin ja hallintokysymyksiin. Näin yritykset voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi.
 • Mahdollisuuksien tunnistaminen: Riskien lisäksi BI:n avulla on mahdollista tunnistaa myös mahdollisuudet, joiden avulla yritykset voivat parantaa kestävän kehityksen käytäntöjään ja saada samalla kilpailuetua. Näitä voivat olla esimerkiksi kestävien tuotteiden kehittäminen, toimitusketjujen optimointi tai sosiaalisen vastuun vahvistaminen.
 • Benchmarking ja vertailu alan standardeihin: Vertailemalla omaa ESG-suorituskykyään alan standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin yritykset voivat arvioida edistymistään ja mukautua tunnustettuihin kestävän kehityksen standardeihin.
 • Integrointi yritysstrategiaan: ESG Business Intelligence auttaa integroimaan kestävän kehityksen tavoitteet yleiseen yritysstrategiaan. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan saamisen kestävyydestä liiketoiminnan menestyksen olennaisena osana.

ESG business intelligence -tiedon integroiminen yritysten hallintotapaan antaa organisaatioille mahdollisuuden mitata kestävän kehityksen ponnistelujaan ja tehdä strategisia päätöksiä, jotka perustuvat tietoihin ja näkemyksiin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoiminnan suorituskykyyn

Tyypilliset sovellukset

1. Resurssien ja energian optimaalinen käyttö:

Resurssien tehokas hyödyntäminen on yritysten kestävyyden kannalta erittäin tärkeää, mutta myös merkittävä tekijä kustannusten vähentämisessä. Tässä yhteydessä business intelligence on ratkaisevassa asemassa, sillä sen avulla yritykset voivat analysoida toimintaansa koskevia tietoja kattavasti. BI:n avulla voidaan esimerkiksi seurata resurssien koko elinkaarta aina hankinnasta hävittämiseen. Näin tehottomat prosessit voidaan tunnistaa ja optimoida. Energiankulutusta, vedenkulutusta, virhemääriä, materiaaleja ja raaka-aineita koskevien tietojen analysointi mahdollistaa pullonkaulojen ja hävikin tunnistamisen. Näiden havaintojen perusteella voidaan ryhtyä kohdennettuihin toimenpiteisiin prosessien optimoimiseksi ja resurssitehokkuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi jätettä voidaan vähentää tai energiaa säästää.

2. Ympäristösuorituskyvyn mittaaminen ja raportointi:

Kestävän kehityksen seuraamisesta on tullut välttämätön työkalu yrityksille, jotka haluavat tiedottaa avoimesti sosiaalisesta vastuustaan ja ympäristötoimistaan. BI:n avulla voidaan laatia merkityksellisiä kestävyysraportteja, jotka täyttävät sekä lainsäädännön vaatimukset että sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kasvavat odotukset. Esimerkiksi ympäristövaikutukset voidaan mitata tarkasti, sosiaalisia aloitteita voidaan seurata ja hallintokäytäntöjä voidaan kartoittaa kattavasti ja avoimesti.
Lisäksi yksi BI:n etu kestävän kehityksen seurannassa on tiedonkeruuprosessien automatisointi. Se vähentää työmäärää ja minimoi inhimillisten virheiden riskin, mikä johtaa luotettavampiin ja uskottavampiin raportteihin. BI:n visualisointityökalut helpottavat myös monimutkaisten tietojen esittämistä helposti ymmärrettävissä kuvaajissa ja kaavioissa. Tämä tekee kestävyysraporteista helpommin ymmärrettäviä ja vetovoimaisempia. Näin organisaatiot pystyvät noudattamaan BI:n avulla kasvavia kestävän kehityksen raportointivaatimuksia, mutta se myös auttaa yrityksiä ymmärtämään, viestimään ja jatkuvasti kehittymään. BI:n integroiminen raportointiprosessiin vahvistaa näin yritysten uskottavuutta niiden kestävän kehityksen tavoitteista ja edistää avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta.

3. Ympäristövaikutukset ja päästöjen vähentäminen:

Ympäristövaikutusten, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen, seuranta ja vähentäminen edistää ympäristölainsäädännön noudattamista ja antaa yrityksille mahdollisuuden asettaa, seurata ja raportoida ilmastotavoitteita avoimesti. BI-työkalut antavat tarvittavan yleiskuvan, jonka avulla voidaan mitata yrityksen osuutta ilmastonmuutokseen ja kehittää strategioita päästöjen vähentämiseksi. Ympäristötietojen analysointi auttaa tunnistamaan resurssitehokkaita teknologioita ja prosesseja, jotka eivät ainoastaan vähennä yrityksen CO2-päästöjä vaan voivat myös vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

4. Toimitusketjun optimointi:

BI:n käyttö mahdollistaa toimitusketjun tietojen kokonaisvaltaisen analysoinnin raaka-aineiden hankinnasta aina toimitukseen loppuasiakkaalle. Koska toimitusketju vastaa jopa 90 prosentista useimpien yritysten kaikista ympäristövaikutuksista, toimitusaikoja, kuljetusreittejä, varastotasoja ja toimittajien suorituskykyä koskevien tietojen yksityiskohtainen analysointi auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisia pulmakohtia sekä mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen. Yritykset voivat esimerkiksi käyttää liiketoimintatietoa löytääkseen vaihtoehtoisia reittejä tai ympäristöystävällisempiä kuljetusvälineitä. He voivat myös kehittää yhdistelystrategioita tyhjäkuljetusten vähentämiseksi.
Toimitusketjun kestävään optimointiin kuuluu myös eettisiä ja ekologisia normeja noudattavien tavarantoimittajien valinta. BI:n avulla yritykset voivat seurata alihankkijoiden suorituskykyä ja arvioida niitä sosiaalisten ja ympäristökäytäntöjen kannalta. Tämä lisää kestävyyttä ja minimoi maineriskit.
Tärkeintä on, että BI:n integroiminen toimitusketjun suunnitteluun antaa yrityksille mahdollisuuden reagoida joustavammin markkinoiden vaihteluihin ja kysyntähuippuihin. Tarkempien ennusteiden ja varastonhallintastrategioiden avulla ne voivat välttää ylivarastointia ja varmistaa samalla, että tuotteita on saatavilla ajoissa.

5. Kestävien tuotteiden kehittäminen:

Business Intelligence mahdollistaa asiakkaiden mieltymysten ja markkinasuuntausten kattavan analysoinnin. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään kestäviä tuotteita, jotka täyttävät markkinoiden vaatimukset ja ympäristönormit.

6. CSR-raportit ja työntekijöiden tyytyväisyys:

BI-työkalut auttavat myös luomaan yritysten sosiaalista vastuuta koskevia raportteja, jotka antavat sidosryhmille tietoa yrityksen kestävistä käytännöistä ja sosiaalisista hankkeista. BI:n avulla voidaan esimerkiksi analysoida yhteiskunnallisia tietoja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja myönteisen yrityskulttuurin edistämiseksi. Työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista koskevia tietoja voidaan käyttää työympäristön parantamiseen. Henkilöstö- ja rekrytointitiedoilla voidaan varmistaa, että monimuotoisuustavoitteet saavutetaan ja siten luoda osallistava yrityskulttuuri. Lisäksi työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tiedot voivat auttaa organisaatioita toteuttamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työntekijöiden tapaturmien tai terveysongelmien vähentämiseksi.

Yhteenveto

Kestävän kehityksen ottaminen osaksi yritysstrategiaa voi tuoda yrityksille lukuisia etuja. Se houkuttelee asiakkaita, jotka etsivät kestäviä vaihtoehtoja, ja samalla se voi vähentää ympäristövaikutuksia ja säästää kustannuksia. BI tarjoaa yksityiskohtaista tietoa, jota yritykset tarvitsevat vastuullisten päätösten tekemiseen ja tavoitteidensa saavuttamiseen, aina resurssitehokkuuden optimoinnista ympäristövaikutuksiin ja toimitusketjun optimointiin. ESG-liiketoimintaälykkyyden integrointi mahdollistaa kestävän kehityksen suorituskyvyn mittaamisen ja raportoinnin ja luo samalla kokonaisvaltaista ymmärrystä kestävästä kehityksestä, joka on olennainen osa yritysstrategiaa.
MyPARM BIactin kaltaiset Business Intelligence -ohjelmistot keräävät kestävyyttä koskevat tiedot keskitetysti yhteen paikkaan, mutta niiden avulla voit tehdä kestäviä päätöksiä ja laatia kestävyysraportteja. Tämän BI-alustan avulla yritykset voivat analysoida ympäristövaikutuksia, sosiaalista vastuuta ja hallinnointia koskevia tietoja. Se tuottaa myös erityisiä ESG-mittareita ja luo läpinäkyviä raportteja sidosryhmille. Ohjelmisto mahdollistaa tarkan riskinarvioinnin, mahdollisuuksien tunnistamisen ja vertailuanalyysin alan standardien mukaisesti. Automatisoimalla tiedonkeruuprosesseja ja tarjoamalla monimutkaisten tietojen käyttäjäystävällisen visualisoinnin myPARM BIact auttaa parantamaan kestävän kehityksen suorituskykyä ja vahvistamaan yrityksen uskottavuutta sosiaalisen ja ympäristövastuun kannalta. Integroimalla myPARM BIactin yrityksen johtamiseen yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja saavuttaa myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja yrityksen suorituskykyyn.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.