Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Datakulttuuri – tie kestävään menestykseen?

Mikä on datalähtöinen yrityskulttuuri, miksi se kannattaa luoda ja mitkä ovat sen haasteet?

Kuva artikkeliin "Datakulttuuri - tie kestävään menestykseen?"

Business Intelligence -alalla kuulee usein sanan ”datakulttuuri”, sillä yritykset ovat suurten muutosten edessä. Jotta yritykset voisivat parantaa päätöksiä, prosesseja, tuotteita ja palveluja, niiden tulisi hyödyntää tietojaan täysimääräisesti. Tätä varten tarvittiin pitkään IT-osastoa tai erityisiä data-analyytikkoja. Nykyaikaisilla BI-ohjelmistoilla kaikkien työntekijöiden on kuitenkin mahdollista analysoida tietoja ja saada niistä tärkeitä oivalluksia. Jotta tästä tulisi työntekijöille uusi tapa, yrityskulttuurin on kuitenkin kehityttävä kohti tietoon perustuvaa kulttuuria.

Mitä on datakulttuuri?

Termi datakulttuuri voidaan määritellä eri tavoin. Yleisimmin sillä viitataan kaikkiin organisaation normeihin, ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen, jotka kannustavat työntekijöitä oppimaan ja analysoimaan dataa säännöllisesti ja tekemään niihin perustuvia päätöksiä. Dataa käytetään siis laajasti eikä vain muutamien työntekijöiden toimesta.

Seuraavat tekijät muovaavat datakulttuuria:

 

  • Kaikki yrityksen eri alojen työntekijät pitävät dataa tärkeänä resurssina, ja sitä käsitellään turvallisesti ja eheästi.
  • Jokainen työntekijä ymmärtää, mitä datalla ja sen analyyseillä on tarkoitus saavuttaa.
  • Päätökset perustuvat dataan ja analyyseihin, eivät mielipiteisiin tai vaistomaisesti tehtyihin päätöksiin.
  • Päätökset tehdään tehokkaasti ja tuloksellisesti datan perusteella.
  • Luotettavaa dataa toimitetaan ja dokumentoidaan jatkuvasti.

Datakulttuurin päämäärät

Datakulttuurin tavoitteena on näin ollen antaa kaikille työntekijöille mahdollisuus ja rohkaista heitä käyttämään aktiivisesti dataa päivittäisen työnsä helpottamiseksi, päätöksenteon tukemiseksi ja yrityksen potentiaalin hyödyntämiseksi täysimääräisesti. Näin voidaan optimoida päätöksiä, parantaa toimintaa ja luoda kilpailuetua.

 

Miksi datakulttuuri on tärkeää?

Kuten BARCin hiljattain tekemästä tutkimuksesta käy ilmi (BARC Data Culture Survey), parantunut päätöksenteko, prosessiparannukset ja kustannussäästöt ovat datakulttuurin suurimmat hyödyt. Onnistunut datakulttuuri auttaa kuitenkin myös lisäämään liikevaihtoa, parantamaan päätösten hyväksyntää ja luomaan kilpailuetuja. Samalla tutkimus osoitti myös, että se on olennainen osa nykyaikaista yrityskulttuuria ja voi siten myös houkutella lahjakkaita työntekijöitä tai saada heidät jäämään. Joten se, mikä alkaa strategisena päätöksenä kilpailukyvyn parantamiseksi, voi myös vaikuttaa merkittävästi rekrytointiin.
Kuten tutkimuksesta kävi ilmi, talousosastot (62 prosenttia) ja myynti (42 prosenttia) ovat usein eniten dataan perustuvia osastoja yrityksessä ja tekevät vastaavia päätöksiä. Mutta datapohjaiset päätökset voivat viedä yritystä eteenpäin myös esimerkiksi markkinoinnissa, logistiikassa tai tuotannossa.

 

Datakulttuurin rakentamisen haasteet

Vahvan datakulttuurin monista eduista huolimatta ei ole helppoa luoda yritykseen datakulttuuria. Yritykset, jotka haluavat luoda datakulttuurin, kohtaavat useita haasteita:

1. Datan demokratisointi

Aiemmin tiedot olivat IT-henkilöstön tai datatieteilijöiden ja analyytikoiden vastuulla. Jos kuitenkin aiotaan tehdä koko yrityksen laajuisia dataan perustuvia päätöksiä, työntekijöillä on oltava pääsy kaikkiin päätöksiin liittyvään dataan, ja heidän on voitava tehdä analyysit itse.
Lisäksi työntekijät eivät useinkaan tiedä, mitä dataa yrityksessä on jo olemassa – varsinkin jos se on tallennettu lukittuihin säilöihin. Sen vuoksi on tärkeää, että työntekijöille tarjotaan pääsy tähän dataan, mutta myös luoda tietoisuutta siitä, mitä dataa on jo saatavilla.

2. Datalukutaito

Datakulttuurin luominen edellyttää usein, että työntekijät oppivat ensin taitoja tulkita, luoda, analysoida ja välittää dataa oikein. Kattava koulutus sekä esimiesten tuki ja rohkaisu ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Intuitiiviset Business Intelligence -ohjelmistot, joissa on itsepalvelu-BI ja älykkäät mittaristot, voivat myös auttaa työntekijöitä tulkitsemaan dataa ja viestimään havainnoistaan esimerkiksi esittämällä tiedot kaavioina.

3. Tiedonhallinta

Monien tiedonkäyttäjien huolenaiheiden kärjessä on usein datan luotettavuus eli datan laatu, koska virheellinen data johtaa huonoihin päätöksiin. Siksi tiedonhallintaohjeet ovat tärkeitä, sillä niissä määritellään esimerkiksi, kuka on vastuussa datasta tai miten laadunvalvonta ja -parannus toteutetaan. Näin työntekijät voivat olettaa, että käytetty data on johdonmukaista, kattavaa, pätevää, tarkkaa ja ajantasaista.

4. Dataturvallisuus ja yksityisyys

Datan hallinnoinnissa sen turvallisuus ja suojaaminen on erityisen tärkeää – erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen kaltaisten tietosuojalakien yhteydessä. Jos halutaan luoda datalähtöinen yrityskulttuuri, yritysten on siis löydettävä tasapaino tietosuojan ja sen välillä, että työntekijöille saadaan mahdollisimman paljon dataa käyttöön. Erityisesti jos dataa tallennetaan pilvipalveluun tai se asetetaan etätyöntekijöiden saataville, yritysten on otettava käyttöön tietoturvaa koskevia sääntöjä.

 

Yhteenveto

Datapohjainen yrityskulttuuri on tärkeä menestystekijä nykyaikaisille yrityksille. Datakulttuurin luomiseen liittyy kuitenkin joitakin haasteita, jotka on syytä ottaa huomioon. Hyvin suunniteltu BI-ohjelmisto voi tuoda kaikki tiedot kätevästi työntekijöidesi saataville ja auttaa heitä analysoimaan niitä, mutta se voi myös tukea sinua tiedonhallinnassa sekä tietoturvassa ja tietosuojassa.

 

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä?
Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich. Bitte sehen Sie in Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung. Sollte keine Nachricht ankommen, sehen Sie bitte in Ihren Spam-Ordner. Vielen Dank!

Uutiskirje

Melden Sie sich zu unserem monatlichen Newsletter an und werden Sie über Produkte der Parm AG, Neuheiten, Trends im Projektmanagement sowie Angebote und Veranstaltungen informiert.